Реєстрація центром зайнятості безробітних осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Визначення термінів

Безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших, передбачених законодавством доходів, як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи (пункт 2 частини першої статті 1 Закону України "Про зайнятість населення" (далі - Закон).

Зареєстрований безробітний - особа працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна приступити до роботи;(пункт 8 частини першої статті 1 Закону).

Працевлаштування - комплекс правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю (пункт 15 частини першої статті 1 Закону).

Адміністратор центру зайнятості - співробітник центру зайнятості, який організовує надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці, здійснює облік осіб, які шукають роботу, забезпечує проведення профілювання таких осіб, спрямовує суб’єктів ринку праці до кар’єрних радників, спеціалізованих кар’єрних радників, консультантів по роботі з роботодавцями, які забезпечують надання соціальних послуг, та організовує оформлення/отримання ними запитуваних документів.

Індивідуальний план працевлаштування - документ, що визначає перелік та послідовність надання соціальних послуг у сфері зайнятості, залучення до заходів сприяння зайнятості населення на ринку праці, на які має право зареєстрований безробітний з урахуванням результатів його профілювання.

Кар’єрний радник - співробітник центру зайнятості, який здійснює реєстрацію безробітних та забезпечує організацію/надання соціальних послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, здійснює супроводження та консультування таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування.

Облік осіб, які шукають роботу - внесення даних про осіб, які шукають роботу, до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятост.

Особа, яка шукає роботу, - особа, яка звернулася до центру зайнятості з метою отримання послуг із сприяння працевлаштуванню та яка не має статусу зареєстрованого безробітного.

Реєстрація безробітного - надання особі, яка шукає роботу, статусу зареєстрованого безробітного.

Перереєстрація безробітного - поновлення попередньої реєстрації безробітного, якщо після її припинення безробітний не працевлаштувався.

Припинення реєстрації безробітного - позбавлення особи (втрата особою) статусу зареєстрованого безробітного.

Облік осіб, які шукають роботу

Куди звертатися?

Облік осіб, які шукають роботу, проводиться будь-яким обраним ними центром зайнятості незалежно від наявності або відсутності у таких осіб задекларованого/зареєстрованого місця проживання. Пеерлік центрів заяйнятості та їх контакти можна знайти за посиланням.

Перелік необхідних документів, що подаються особою

Для взяття на облік у центрі зайнятості особи, які шукають роботу, пред’являють:

 • громадяни України - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідку на постійне проживання або е-посвідку на постійне проживання, або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу), або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Окрім цього, особа, яка шукає роботу, інформує про:

 • освіту;
 • досвід роботи (за наявності);
 • зайнятість або перебування у трудових відносинах (за наявності) - для осіб, які не бажають отримувати статус зареєстрованого безробітного або не мають права на його отримання.

Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, а також за бажанням копію індивідуальної програми реабілітації.

 • Під час воєнного стану у разі неможливості надання вищевказаних документів, внутрішньо переміщені особи, а також особи, які перебувають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, мають право на отримання інформації про соціальні послуги, що надаються центром зайнятості.

Особа, взята на облік, отримує необхідну інформацію про послуги центру зайнятості, проходить (за потреби) профілювання та скеровується адміністратором до кар’єрного радника або спеціалізованого кар’єрного радника.

Особа, яка взята на облік і подала заяву про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного, в день подання такої заяви проходить первинне/поглиблене профілювання.

Підстави та строки припинення перебування на обліку, особи, яка шукає роботу

Облік особи, яка шукає роботу, припиняється:

 • з дня:

-реєстрації її як безробітної;

-подання заяви про припинення обліку (у довільній паперовій формі);

-смерті;

 • у разі незвернення особою за послугами до центру зайнятості протягом 60 календарних днів з наступного дня після останнього дня звернення.

Облік припиняється на 61 календарний день.

Інформація, що вноситься до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості

Облік осіб, які шукають роботу, здійснює адміністратор, який вносить дані про таких осіб до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості.

З метою належної організації надання соціальних послуг за рішенням центру зайнятості завдання (функції) адміністратора може здійснювати кар’єрний або спеціалізований кар’єрний радник.

До Єдиної системи вносяться такі персональні дані про особу, яка шукає роботу:

 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або дані іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або дані посвідки на постійне проживання, або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;
 • число, місяць та рік народження;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу);
 • задеклароване/зареєстроване місце проживання (за наявності);
 • фактичне місце проживання (перебування);
 • дані про особу, отримані з реєстрів та баз даних, зазначених у пункті 18 цього Порядку, під час воєнного стану, - для осіб, які не бажають отримувати статус зареєстрованого безробітного або не мають права на його отримання;
 • відомості про освіту та досвід роботи (за наявності) - для осіб, які не бажають отримувати статус зареєстрованого безробітного або не мають права на його отримання;
 • інші відомості- для осіб, які не бажають отримувати статус зареєстрованого безробітного або не мають права на його отримання.

На підставі зазначених даних формується персональна картка.

Надання статусу зареєстрованого безробітного

Статус зареєстрованого безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону у день подання ними особистої заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного до будь-якого обраного ними центру зайнятості незалежно від наявності або відсутності у таких осіб задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Послуги зареєстрованому безробітному надаються відповідно до індивідуального плану працевлаштування, що складається кар’єрним радником (спеціалізованим кар’єрним радником) разом з такою особою за результатами профілювання.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, під час введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину індивідуальний план працевлаштування складається за допомогою будь-яких засобів дистанційної комунікації, у тому числі електронних, та підписується з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

 • Зареєстрований безробітний зобов’язаний відповідно до індивідуального плану з працевлаштування здійснювати самостійно та за сприяння кар’єрного радника (спеціалізовано кар’єрного радника) активний пошук роботи як під час відвідування центру зайнятості, так і засобами дистанційної комунікації в період між його відвідуваннями.

Перелік осіб, яким нається статус зареєстрованого безробітного

 • особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема за віком, на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
 • особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";
 • особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників;
 • одинока мати (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.
 • Особи, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та зареєструвалися в центрі зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби, мають право на додаткові гарантії у сприянні з працевлаштування.

Внутрішньо переміщена особа для отримання статусу безробітного звертається до центру зайнятості за місцем проживання із заявою про надання статусу безробітного. Взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури.

Під час воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про наданням статусу безробітного.

Перелік документів, що подаються при реєстрації

Заява про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного подається до обраного центру зайнятості особисто особою, яка шукає роботу, під час безпосереднього відвідування або в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія), засобами мобільного додатка Порталу Дія, а у разі технічної можливості в електронній формі - засобами офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

До заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного в електронній формі особа додає скановані копії (фотокопії) документів, передбачені для взяття на облік особи, яка шукає роботу, а також:

 • трудову книжку (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості. Особа, яка втратила такі документи (за умови відсутності необхідних відомостей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи. За наявності технічної можливості відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування можуть бути отримані шляхом (в результаті) електронної інформаційної взаємодії між Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України. Порядок електронної інформаційної взаємодії визначається Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України;
 • документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката), або єДокумент про освіту;
 • військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу (для осіб, які звільнилися із строкової військової служби), а під час воєнного стану та проведення мобілізації - військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою про взяття на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або з відміткою про виключення з військового обліку відповідно до статті 37 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”).

Документи не подаються у разі, коли отримання та підтвердження відомостей про такі документи здійснюється в порядку електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та електронними інформаційними ресурсами або інформаційними системами органів державної влади під час формування заяви.

Крім документів зазначених вище, для отримання статусу безробітного подаються:

внутрішньо переміщеними особами у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення: заяву про припинення трудового договору на ім’я роботодавця, про що центр зайнятості повідомляє роботодавцю (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними), територіальному органу Державної податкової служби України та територіальному органу Пенсійного фонду України у порядку інформаційної взаємодії між такими органами. Датою припинення трудового договору є день, що настає за днем подання такої заяви. Форма заяви визначається Державним центром зайнятості;

членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим згідно із частиною першою статті 4 Закону менше шести місяців.

Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:

 • є внутрішньо переміщеними особами;
 • проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • під час воєнного стану мають задеклароване/зареєстроване місце проживання на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

особами, звільненими з військової служби (крім звільнених із строкової військової служби) із Збройних Сил, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Держспецзв’язку, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі - особи, звільнені з військової служби), які звільнені за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штату або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, - військово-обліковий документ, в якому є відмітка про взяття їх на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або відмітка про виключення з військового обліку відповідно до статті 37 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

одинокою матір’ю (батьком), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, та одним із батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителем, опікуном, піклувальником дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною, - довідка про отримання надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю, видана органом соціального захисту населення.

Особи, які зазначені у ч.1 ст. 14 Закону України “Про зайнятість населення” (крім осіб з інвалідністю, які не досягли встановленого ст. 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку і норматив працевлаштування яких встановлюється згідно із Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”) та які мають право на додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з метою прискорення їх працевлаштування, крім документів, зазначених вище, пред’являють:

 • один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років, - свідоцтво про народження дитини, рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду;
 • один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, - свідоцтво про народження дитини, рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;
 • один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (до досягнення нею 18-річного віку), утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності), - пенсійне посвідчення, що містить запис про інвалідність, рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги.

У разі відсутності пенсійного посвідчення належність до однієї з категорій осіб може підтверджуватися одним з таких документів:

 1. посвідченням особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 2. медичним висновком про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 3. довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, - копію рішення місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • особа, яка звільнена після відбування покарання або примусового лікування, за умови відсутності будь-якого виду зайнятості з дати звільнення до дати реєстрації у центрі зайнятості - відповідну довідку установи, в якій така особа відбувала покарання або проходила примусове лікування;
 • особа, якій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу, - заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює, про згоду на працевлаштування такої особи, свідоцтво про народження чи рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування;
 • учасники бойових дій, зазначені у п.п. 19-21 ч.1 ст. 6 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - посвідчення учасника бойових дій (оригінал або електронне посвідчення ветерана) та у разі потреби копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або копію довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Порядок отримання інформації для проведення реєстрації безробітних за відсутності документів під час воєнного стану

У разі відсутності під час воєнного стану у внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних, центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у:

 • Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань;
 • реєстрі страхувальників та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • інформаційній системі ДМС;
 • інформаційній системі МВС;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 р. або річній звітності за 2021 рік.
 • Під час воєнного стану статусу зареєстрованого безробітного може також набути член добровольчого формування територіальної громади, який відповідно до законодавства уклав контракт добровольця територіальної оборони на безоплатній основі (у межах дії зазначеного контракту). Форма довідки щодо підтвердження укладення контракту на безоплатній основі затверджується Державним центром зайнятості.

Прийняття рішення про відмову чи надання статусу зареєсттрованого безробітного

Рішення про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного чи відмову у наданні (поновленні) такого статусу приймається центром зайнятості в день подання особисто особою, яка шукає роботу, заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного (та/або реєстрації такої заяви засобами Порталу Дія, в тому числі мобільного додатка Порталу Дія, та офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості), а для осіб, зазначених у п.п. 1 п. 19 Порядку, - з наступного дня після припинення трудових відносин (іншого виду зайнятості) у порядку, визначеному ЗУ "Про зайнятість населення".

З рішенням про надання (поновлення, відмову в наданні (поновленні) статусу зареєстрованого безробітного, визначення розміру і строку виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, відкладення, скорочення тривалості та припинення виплати такого забезпечення особа ознайомлюється під час відвідування центру зайнятості, про що ставить підпис у відповідному додатку до персональної картки.

У разі відмови особи поставити підпис у додатку до персональної картки до неї вноситься відповідний запис.

Інформування особи, яка подала заяву про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного засобами Порталу Дія, про прийняте рішення здійснюється центром зайнятості шляхом надсилання повідомлення засобами Порталу Дія, а у разі технічної можливості - засобами офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості протягом двох календарних днів.

Підстави для відмови у наданні статусу безробітного

Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:

 • відсутність на дату прийняття рішення про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного документів та відомостей з реєстрів та баз даних;
 • встановлення факту зайнятості особи (крім зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, виконання обов’язків присяжного у суді), у тому числі отримання повідомлення від роботодавця про працевлаштування особи;
 • подання заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”;
 • відмова від складення та підписання індивідуального плану працевлаштування;
 • неповернення особою коштів (у разі прийняття рішення про повернення суми матеріального забезпечення та вартості соціальних послуг за попередньої реєстрації за результатами проведеного розслідування страхового випадку, судового рішення або інших підстав, передбачених законодавством);
 • наявність в особи статусу зареєстрованого безробітного;
 • подання особою заяви про надання статусу зареєстрованого безробітного раніше встановленого строку.

Відсутність у особи задекларованого/зареєстрованого місця проживання не є підставою для відмови у наданні статусу зареєстрованого безробітного.

Рішення центру зайнятості про відмову у наданні статусу безробітного може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

 • У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні (поновленні) статусу зареєстрованого безробітного особа може повторно подати заяву про надання (поновлення) зазначеного статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.

Порядок та підстави припинення реєстрації безробітного

Центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного:

з дня:

 • початку зайнятості особи, включаючи працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту), укладення цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), забезпечення роботою самостійно (крім участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, суспільно корисних роботах під час воєнного стану, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, виконання обов’язків присяжного у суді, участі у виконанні оплачуваних робіт згідно з освітньою програмою під час проходження зареєстрованим безробітним виробничого навчання та виробничої практики або стажування на підприємстві, в організації, установі, або під час проходження ним індивідуального навчання на робочому місці (на виробництві);
 • призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;
 • призначення грошової допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього нагляду;
 • призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю (крім одинокої матері (батька), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, та одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителя, опікуна, піклувальника дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною), особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
 • зайняття іншим видом діяльності згідно із ст. 4 ЗУ “Про зайнятість населення”;
 • видання відповідно до законодавства про працю наказу (розпорядження) про поновлення зареєстрованого безробітного на роботі;
 • вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера, дуальною формою здобуття освіти (крім професійного навчання зареєстрованих безробітних за направленням центру зайнятості);
 • призову на військову службу або альтернативну (невійськову) службу;
 • набрання законної сили вироком суду про засудження зареєстрованого безробітного до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);
 • досягнення зареєстрованим безробітним встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за вислугу років;
 • подання заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку або тривалістю, визначеною у медичному висновку;
 • подання зареєстрованим безробітним заяви про припинення реєстрації;
 • визнання зареєстрованого безробітного нездатним до трудової діяльності відповідно до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • встановлення факту подання зареєстрованим безробітним недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання йому статусу зареєстрованого безробітного, призначення виплати допомоги по безробіттю та надання соціальних послуг;
 • встановлення факту виконання зареєстрованим безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності (крім участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, суспільно корисних роботах під час воєнного стану, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, виконання обов’язків присяжного у суді, у виконанні оплачуваних робіт згідно з освітньою програмою під час проходження зареєстрованим безробітним виробничого навчання та виробничої практики або стажування на підприємстві, в організації, установі, або під час проходження ним індивідуального навчання на робочому місці (на виробництві);
 • припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
 • відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для зареєстрованого безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності).

Зазначена підстава під час воєнного стануне застосовується до членів добровольчих формувань територіальної громади, які відповідно до законодавства уклали контракт добровольця територіальної оборони на безоплатній основі (у межах дії цього контракту), за умови вияву їх наміру продовжувати таку службу (у межах дії цього контракту) та підтвердження їх зайнятості протягом нормальної тривалості робочого часу (40 годин на тиждень). Форма довідки щодо кількості робочих годин добровольця, з яким укладено контракт, надається командиром добровольчого формування територіальної громади за формою, затвердженою Державним центром зайнятості;

 • відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);
 • смерті зареєстрованого безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;
 • подання зареєстрованим безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату допомоги по безробіттю в іншому центрі зайнятості;
 • відмови від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану;
 • другої відмови під час воєнного стану від громадських та інших робіт тимчасового характеру (у разі відсутності підходящої роботи);
 • видачі клопотання на достроковий вихід на пенсію.

у разі перетину державного кордону у період реєстрації безробітного з:

 • дня встановлення факту перетину кордону (у разі неповідомлення про такий перетин протягом трьох робочих днів, що передують виїзду за кордон, або перебування за межами України більше встановленого законодавством строку);
 • 15-го календарного дня безперервного перебування одноразово за межами України;
 • 61-го календарного дня перебування за межами України сукупно протягом року (починаючи з дня набуття статусу зареєстрованого безробітного), крім документально підтверджених випадків, пов’язаних з виїздом зареєстрованого безробітного за кордон на лікування (у тому числі членів його сім’ї) або у зв’язку із смертю близьких родичів, нещасним випадком, що стався за кордоном із зареєстрованим безробітним або членами його сім’ї, відсутністю транспортного сполучення та можливості повернення в Україну у зв’язку з карантином, надзвичайною ситуацією, надзвичайним станом або іншими обмежувальними заходами, що введені країною або транспортною компанією;

* 31-го календарного дня безперервного перебування за межами України під час воєнного стану.

у разі невідвідування (непідтвердження будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості:

 • протягом 30 робочих днів з дня, що настає за днем прийняття рішення про таке відвідування, а у період карантину, у разі виникнення надзвичайної ситуації або під час надзвичайного або воєнного стану - з дня, що настає за днем останнього фактичного підтвердження зареєстрованим безробітним наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, виконують суспільно корисні роботи під час воєнного стану) (реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування центру зайнятості або останнього фактичного підтвердження зареєстрованим безробітним наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного в центрі зайнятості будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними;

Вищезазначене не поширюється на осіб, які зареєстровані у центрах зайнятості на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), за умови відвідування ними центру зайнятості (підтвердження наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними) протягом 30 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану.

 • протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, закінчення строкового трудового договору про виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану (реєстрація припиняється з наступного дня за останнім днем участі особи у громадських та інших роботах тимчасового характеру, праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, закінчення строкового трудового договору про виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану;
 • протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості (реєстрація припиняється з наступного дня після закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості;
 • протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах (реєстрація припиняється з наступного дня після закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах.


з дня встановлення факту невиконання завдань індивідуального плану працевлаштування відповідно до визначених критеріїв без поважних причин.

з наступного дня після першого фактичного відвідування зареєстрованим безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, після припинення чи скасування воєнного стану у разі неподання ним під час такого відвідування документів, визначених абз.9 п. 14 Порядку.

Перереєстрація та чергова реєстрація безробітної особи

 • У разі бажання зареєстрованого безробітного здійснювати пошук роботи, отримувати виплату допомоги по безробіттю та соціальні послуги в іншому центрі зайнятості така особа подає до обраного центру зайнятості відповідну заяву, на підставі якої формується персональна картка.Перереєстрація безробітного в центрі зайнятості, до якого він звернувся, здійснюється у день подання відповідної заяви.
 • У разі припинення реєстрації безробітного така особа може бути взята на облік, зареєстрована або перереєстрована як безробітна в центрі зайнятості, до якого вона звернулася.

Особа має право перереєструватися у тому ж або іншому центрі зайнятості як безробітна у разі, коли після припинення реєстрації залишилася безробітною та належить до категорії осіб, які зазначені у частині першій ст. 43 ЗУ “Про зайнятість населення”. Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви за умови подання/пред’явлення документів та відомостей, визначених Порядком.

Перереєстрація або чергова реєстрація безробітного можлива лише за умови повернення коштів (у разі прийняття рішення про повернення суми матеріального забезпечення та вартості соціальних послуг за попередньої реєстрації за результатами проведення розслідування страхового випадку, судового рішення чи інших підстав, передбачених законодавством, та не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації).

Для осіб, попередня реєстрація яких припинена у разі невідвідування, перереєстрація в центрі зайнятості можлива не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.

У разі підтвердження належним чином поважних причин невідвідування (у період воєнного стану - підтвердження наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті) зареєстрованим безробітним центру зайнятості, рішення про припинення реєстрації скасовується за умови відвідування зареєстрованим безробітним центру зайнятості, яким припинено реєстрацію, на наступний робочий день після закінчення таких причин.

Перереєстрація безробітного здійснюється не раніше ніж через 30 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації у зв'язку із встановлення факту невиконання завдань індивідуального плану працевлаштування відповідно без поважних причин.

Див. також

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"