Недержавні пенсійні фонди

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійні фонди) — юридична особа, створена відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон), яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку.

Фонд залучає пенсійні внески вкладників, інвестує кошти з метою їхнього збільшення та захисту від інфляції, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам за рахунок накопичених пенсійних активів. Недержавну пенсію виплачують додатково до державної. Розмір недержавної пенсії, на яку можуть сподіватися вкладники й учасники, залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення та суми отриманого інвестиційного прибутку. З моменту зарахування коштів на індивідуальний пенсійний рахунок вони стають приватною власністю учасників, на них поширюється право успадкування, їх не можна відчужити на користь третіх осіб.

За видами пенсійні фонди можуть утворюватися як:

 • відкриті пенсійні фонди;
 • корпоративні пенсійні фонди;
 • професійні пенсійні фонди (частина четверта статті 6 Закону).

Увага! Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями пенсійного фонду, що зазначається у кожному пенсійному контракті (частина одинадцята статті 6 Закону).

Учасники та вкладники пенсійних фондів

Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Участь фізичних осіб у будь-якому недержавному пенсійному фонді є добровільною, крім випадків, встановлених законом. Фізична особа може бути учасником кількох пенсійних фондів за власним вибором відповідно до вимог Закону.

Вкладником фонду будь-якого виду на користь учасника фонду, якщо інше не передбачено Законом, може бути:

 • роботодавець учасника фонду;
 • професійна спілка, об'єднання професійних спілок щодо своїх членів;
 • сам учасник фонду;
 • подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника фонду, діти подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника фонду.

У будь-якому пенсійному фонді його учасники можуть бути одночасно і вкладниками такого фонду (стаття 7 Закону).

Учасники відкритого та професійного пенсійного фонду мають право залишатися його учасниками у разі припинення здійснення пенсійних внесків на їх користь, припинення (розірвання) пенсійних контрактів, укладених на їх користь.

Пенсійні внески

Пенсійні кошти, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, є власністю такого учасника та використовуються на цілі, визначені Законом.

Інформація про суму накопичених пенсійних коштів, належних кожному учаснику фонду, відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку.

Пенсійні виплати можуть здійснюватися учаснику фонду або його спадкоємцю.

Пенсійні внески до пенсійного фонду сплачуються у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем. Зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до пенсійного фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем.

Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.

Рада пенсійного фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків - 10 відсотків мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць (частина друга статті 50 Закону).

Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами недержавного пенсійного забезпечення не обмежується.

Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточні рахунки пенсійного фонду у зберігача.

Розмір пенсійних внесків до корпоративного або професійного пенсійного фонду, що сплачуються за кошти засновників цих фондів і роботодавців-платників, може визначатися у колективному договорі з урахуванням вимог законів України.

Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:

 1. інвестування відповідно до вимог Закону з метою отримання доходу на користь учасників фонду;
 2. виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законом;
 3. оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією;
 4. оплати послуг з адміністрування пенсійного фонду (крім випадків, коли адміністрування самостійно здійснює юридична особа - одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду), включаючи оплату рекламних і агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням пенсійного фонду, витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом;
 5. виплати винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду;
 6. оплати послуг зберігача;
 7. оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду;
 8. оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, включаючи оплату послуг інвестиційних фірм (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;
 9. оплати інших послуг, надання яких передбачено Законом та які визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (частина перша статті 48 Закону).

Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.

Пенсійні виплати

Пенсійні фонди можуть здійснювати такі види пенсійних виплат:

 • пенсія на визначений строк;
 • одноразова пенсійна виплата.

Підставами для здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами є:

 1. досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного відповідно до Закону (визначається за заявою учасника фонду, форма якої встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до закону, що встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян. Пенсійний вік може бути меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більш як на 10 років, якщо інше не визначено законом, або може бути більшим від пенсійного віку);
 2. визнання учасника фонду особою з інвалідністю;
 3. медично підтверджений критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду;
 4. виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України;
 5. смерть учасника фонду.

Виплата пенсії на визначений строк, що здійснюється за рахунок коштів пенсійного фонду, розпочинається з дня досягнення учасником фонду віку, визначеного в його заяві, із здійсненням першої виплати протягом 45 робочих днів.

Пенсійні виплати з пенсійного фонду здійснюються незалежно від отримання виплати за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел (частина шоста статті 61 Закону).

Заснування пенсійних фондів

Засновником пенсійного фонду можуть бути:

відкритого пенсійного фонду - будь-які одна чи декілька юридичних осіб з урахуванням обмежень, встановлених частиною одинадцятою статті 6 Закону;

корпоративного пенсійного фонду - юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники;

професійного пенсійного фонду - об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять).

Пенсійний фонд діє на підставі статуту, який повинен відповідати вимогам Закону, та затверджуються засновником (зборами засновників) пенсійного фонду як і зміни до нього (частина перша статті 9 Закону).

Статут та зміни до статуту погоджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку до їх реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Реєстрація пенсійного фонду як юридичної особи та фінансової установи проводиться у такому порядку:

погодження статуту пенсійного фонду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому законодавством порядку;

→ державна реєстрація пенсійного фонду як юридичної особи відповідно до акону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

погодження складу ради фонду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку;

включення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ та реєстрація пенсійних схем Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку (частина перша статті 11 Закону).

Пенсійний фонд набуває право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з моменту включення його до Державного реєстру фінансових установ.

Корисні посилання