Порядок створення первинної організації професійної спілки

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

15 березня 2022 року прийнято Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"(далі - Закон), відповідно до якого на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України.

Відповідно до Закону на період дії воєнного стану:

·        професійні спілки у межах своєї діяльності повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом (стаття 14 Закону);

·        призупиняється дія статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та відповідні норми колективних договорів (стаття 14 Закону);

·        норми статті 43 Кодексу законів про працю України не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів (стаття 5 Закону).

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України (частина третя статті 36 Конституції України).

Первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному закладі освіти (абзац третій частини першої статті 1 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

Проаналізувавши законодавство, можна виділити чотири основних кроки створення первинної профспілкової організації.

Мета створення - здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі, визнають її статут та сплачує членські внески.

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів.

КРОК 1. Підготовка статуту первинної організації профспілки

Статут первинної організації профспілки - це документ, на основі якого діє первинна організація профспілки (установчий документ).

Статут (положення) профспілки повинен містити:

 • статус та повну назву профспілки, її скорочену назву (за наявності), місце знаходження її виборних органів (юридичну адресу);
 • мету та завдання профспілки;
 • умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;
 • права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки;
 • територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;
 • організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу;
 • умови, терміни, порядок скликання з'їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;
 • порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки, порядок здійснення контролю за діяльністю виборних органів профспілки;
 • джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання;
 • порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки;
 • порядок внесення змін до статуту профспілки;
 • умови та порядок припинення діяльності профспілки і вирішення майнових питань.

У статуті можуть міститися й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки і не суперечать закону.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" статути (положення) профспілок приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.

КРОК 2. Проведення установчих зборів

Відповідно до статті 9 Закону України "Про громадські об'єднання" утворення громадського об'єднання (до якого належить і первинна організація профспілки) здійснюється на установчих зборах його засновників (членів профспілкової організації) та оформлюється протоколом.

Загалом, у протоколі вказуються всі присутні, перелік питань, які розглядаються і рішення по ним. Законом чітко визначено перелік обов'язкових відомостей, але він не є вичерпним.

Протокол установчих зборів має містити відомості про:

 • дату та місце проведення установчих зборів;
 • осіб, які брали участь в установчих зборах;
 • рішення про утворення первинної організації профспілки із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
 • рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування;
 • рішення про затвердження статуту;
 • рішення про обрання керівника, утворення органів управління, відповідно до затвердженого статуту;
 • рішення про визначення особи (осіб), яка (які) має (мають) право:
 1. представляти первинну організацію профспілки у правовідносинах з державою та іншими особами;
 2. вчиняти дії від її імені без додаткового уповноваження;
 • рішення про визначення особи (осіб), яка (які) має (мають) право представляти первинну організацію профспілки для здійснення реєстраційних дій.

У протоколі можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності профспілки.

Протокол підписується головуючим та секретарем зборів, які обираються на початку зборів.

ВАЖЛИВО! Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу, визначена особою, яка має право представляти профспілку для здійснення реєстраційних дій чи визначена особою, яка уповноважена її представляти - лише за наявності її особистої згоди.

Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:

 1. щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 2. щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

КРОК 3. Підготовка пакету документів для державної реєстрації

Для здійснення державної реєстрації профспілки зі статусом юридичної особи необхідно підготувати пакет документів, вимоги до яких містяться у статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон), а їх перелік у статті 17 Закону:

 1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 4);
 2. статут (прошитий, пронумерований і підписаний засновниками);
 3. протокол установчих зборів і реєстр учасників;
 4. документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, – у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;
 5. відомості про керівні органи (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти профспілку для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

КРОК 4. Реєстрація первинної організації профспілки

Первинна організація профспілки підлягає державній реєстрації протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів, в порядку, визначеному Законом.

У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації протягом вказаного часу з дня утворення така первинна організація профспілки не вважається утвореною.

ВАЖЛИВО! Дії від імені незареєстрованої первинної організації профспілки, крім дій, пов’язаних з її реєстрацією, забороняються.

Державна реєстрація первинної організації профспілки здійснюється:

 • безкоштовно (адміністративний збір не справляється);
 • не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
 • документи можна подати особисто або поштою (в такому разі необхідне нотаріальне посвідчення підпису на заяві);
 • шляхом подачі пакету документів до одного із нижче вказаних органів:
 1. Територіального управління юстиції за місцем розташування організації;
 2. Центру надання адміністративних послуг за місцем розташування організації;

Після подачі документів на реєстрацію, державний реєстратор видає опис наданих документів, на якому зазначається код доступу до результатів розгляду справи. За цим кодом можна віднайти відскановані статут і виписку про державну реєстрацію первинної організації профспілки та завантажити їх.

Окрім того, потрібно звернутися до територіального органу Державної податкової служби України за адресою місцезнаходження профспілки та подати заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (вказавши код неприбутковості - 0044).