Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Підстави для отримання послуги

Виїзд громадянина України на постійне проживання до іншої держави.

Як отримати послугу

• подати до територіального підрозділу ДМС за зареєстрованим місцем проживання в Україні заяву на ім'я керівника територіального органу ДМС та необхідні документи;
• перевірити правильність внесення персональних даних до заяви, та засвідчити власним підписом у заяві правильність даних;
• у разі прийняття позитивного рішення - звернутись до відповідного органу реєстрації для здійснення зняття з реєстрації місця проживання;
• звернутися до територіального органу ДМС, надати паспорт громадянина України у формі книжечки зі штампом зняття з реєстрації місця проживання або довідку про зняття з реєстрації місця проживання, видану органом реєстрації (до паспорту громадянина України у формі книжечки), а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон для проставляння в них штампа про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Вартість послуги та пільги

Вартість послуг - 195,31 грн; Пільги відсутні.

Подача заяви

• особисто;
• законним представником.

Заява заповнюється заявником в паперовій формі або працівником територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з прийому заяв, в електронній формі. Стосовно осіб, які не досягли 16-річного віку, заповнюється два примірники заяви. У разі звернення заявника щодо оформлення документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання разом з дітьми, які не досягли 16-річного віку, заповнюються окремі заяви для кожної особи. Особі, яка досягла 16-річного віку, оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання здійснюється на підставі її особистої заяви. Особі, яка не досягла 16-річного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання здійснюється на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі – законні представники).

Необхідні документи

• заява;
• три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
• оригінал та копія паспорта громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку та постійно проживають в Україні);
• оригінал та копія свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
• оригінал та копія довідки про реєстрацію місця проживання;
• оригінал та копія документу, що посвідчує особу законного представника;
• оригінал та копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків (усиновлювачів);
• нотаріально засвідчена згода законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд за кордон на постійне місце проживання особи, законними представниками якої вони є (або копія свідоцтва про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, або оголошення її померлою). Письмова згода законних представників, які залишаються в Україні, може бути надана ними особисто під час подання заявником заяви щодо особи, законними представниками якої вони є;
• нотаріально засвідчена згода дитини віком від 14 до 16 років на виїзд за кордон на постійне місце проживання;
• копія рішення суду, завірена у встановленому порядку, - за відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
• документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати.
Заява приймається за умови подання заявником всіх необхідних документів, оформлених відповідно до вимог законодавства.
Працівник територіального підрозділу ДМС перевіряє відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України, здійснює візуальну перевірку їх справжності та попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей. Роздруковані або заповнені від руки примірники заяви заявник підписує із зазначенням прізвища, імені, по батькові, чим підтверджує правильність внесених до неї відомостей.

Термін розгляду заяви

Розгляд заяви здійснюється у строк до трьох місяців з дня її подання.

Результат надання адміністративної послуги

• Прийняття рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання. Проставлення в паспорті громадянина України у формі книжечки та в паспорті (паспортах) громадянина України для виїзду за кордон штампів про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та скріплення печаткою. У разі наявності у особи паспорта громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм – внесення територіальним органом ДМС інформації про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання до безконтактного електронного носія.

• Прийняття рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання територіальний орган ДМС у строк не пізніше 5 робочих днів письмово інформує заявника про прийняте рішення із зазначенням підстав відмови і порядку оскарження рішення та повідомляє територіальний підрозділ ДМС про прийняте рішення.

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги 6 місяців з дня його прийняття. Якщо заявник у зазначений строк не звернувся до територіального органу ДМС для оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, рішення втрачає силу, про що робиться відмітка в заяві.

Підстави для відмови у наданні послуги

Заявник не подав передбачені нормативно-правовими актами документи. Подані заявником документи не відповідають вимогам законодавства України, містять недостовірні відомості або подані документи є недійсними. Громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, якщо:
• він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого ст. 12 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»;
• стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;
• він засуджений за вчинення кримінального правопорушення – до відбуття покарання або звільнення від покарання;
• він ухиляється від виконання зобов’язань покладених на нього судовим рішенням – до виконання зобов’язань;
• він перебуває під адміністративним наглядом національної поліції – до припинення нагляду.