Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

На громадян України, які звернулися з клопотанням про виїзд з України, поширюються усі положення чинного законодавства, вони користуються всіма правами і несуть встановлені законом обов'язки. За громадянами України зберігаються на її території майно, кошти, цінні папери та інші цінності, що належать їм на праві приватної власності. Будь-яке обмеження їх громадянських, політичних, соціальних, економічних та інших прав не допускається (частина друга статті 1 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (далі - Закон).

Хто може звернутися за послугою

Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання здійснюється:

▷ особі, яка досягла 16-річного віку, - на підставі її особистої заяви про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання;

▷ особі, яка не досягла 16-річного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники) (пункт 1 розділу ІІ Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне місце проживання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2016 року № 816 (далі - Порядок).

Куди звернутися

Заява оформлюється на ім’я керівника територіального органу Держаної міграційної служби України (далі - територіальний орган ДМС) та подається до територіального підрозділу ДМС за зареєстрованим місцем проживання особи в Україні (пункт 2 розділу ІІ Порядку).

Заява заповнюється заявником в паперовій формі або працівником територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з прийому заяв (далі - працівник територіального підрозділу ДМС), в електронній формі. Стосовно осіб, які досягли 16-річного віку, заповнюється два примірники заяви.

У разі звернення заявника щодо оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання разом з дітьми, які не досягли 16-річного віку, заповнюються окремі заяви для кожної особи.

Роздруковані або заповнені від руки примірники заяви заявник підписує із зазначенням прізвища, імені, по батькові, чим підтверджує правильність внесених до неї відомостей. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального підрозділу ДМС робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви відомостей власним підписом.

Перелік необхідних документів

Для оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання особа подає заяву, встановленої форми, та додані до неї документи:

 1. три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
 2. паспорт громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку) та його копію;
 3. свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку) та його копію;
 4. довідку про реєстрацію місця проживання та її копію;
 5. документ, що посвідчує особу законного представника та його копію;
 6. документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків (усиновлювачів), та його копію;
 7. нотаріально засвідчену згоду законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд за кордон на постійне проживання особи, законними представниками якої вони є (або копію свідоцтва про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, або оголошення її померлою). Письмова згода законних представників, які залишаються в Україні, може бути надана ними особисто під час подання заявником заяви щодо особи, законними представниками якої вони є;
 8. нотаріально засвідчену згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд за кордон на постійне проживання;
 9. копію рішення суду, завірену в установленому порядку, - за відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 10. документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати (пункт 4 розділу ІІ Порядку).

Вартість

За оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання особа має сплатити встановлену законодавством плату - 195,31 грн. (постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання").

Порядок розгляду заяви

Розгляд заяви здійснюється у строк до трьох місяців з дня її подання (пункт 1 розділу ІІІ Порядку).

У разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства України, територіальний підрозділ ДМС у строк не пізніше п’яти робочих днів  з дня надходження заяви повертає її супровідним листом із зазначенням виявлених недоліків територіальному підрозділу ДМС, який у строк не пізніше трьох робочих днів рекомендованим листом із повідомленням про вручення інформує заявника про виявлені недоліки та про необхідність їх усунення у строк, що не перевищує 14 календарних днів з дня одержання такого листа, шляхом подання до територіального підрозділу ДМС відповідних документів.

Територіальний орган ДМС розглядає одержані результати всіх проведених перевірок та у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня одержання всіх результатів перевірок приймає рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне проживання. Прийняте рішення оформлюється шляхом заповнення відповідної відмітки в заяві.

У разі прийняття рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальний орган ДМС у строк не пізніше 5 робочих днів письмово інформує заявника про прийняте рішення із зазначенням підстав відмови і порядку оскарження рішення та повідомляє територіальний підрозділ ДМС про прийняте рішення (пункт 3 розділу ІV Порядку).

Строк дії рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання становить 6 місяців з дня його прийняття. Якщо заявник у зазначений строк не звернувся до територіального органу ДМС для оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, рішення втрачає силу, про що робиться відмітка в заяві.

Підстави для відмови у наданні послуги

 1. Заявник не подав передбачені нормативно-правовими актами документи.
 2. Подані заявником документи не відповідають вимогам законодавства України, містять недостовірні відомості або подані документи є недійсними.

Громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, якщо він:

 • обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 Закону;
 • стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;
 • засуджений за вчинення кримінального правопорушення – до відбуття покарання або звільнення від покарання;
 • ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів;
 • перебуває під адміністративним наглядом національної поліції – до припинення нагляду;
 • він є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента (згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру, наданими відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"), що не виконує встановленого Податковим кодексом України податкового обов’язку щодо сплати грошових зобов’язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постійного представництва нерезидента податкового боргу в сумі, що перевищує 1 мільйон гривень, та якщо такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової вимоги, - до погашення суми такого податкового боргу, у зв’язку з яким таке обмеження встановлюється (частина перша статті 6 Закону).

У разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, йому тимчасово обмежується право на виїзд з України з дитиною строком на один рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків.

Дії, які особа повинна вчинити у випадку прийняття територіальним органом ДМС рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання

У разі прийняття рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальний орган ДМС у строк не пізніше 5 робочих днів інформує заявника про прийняте рішення та строк його дії, а також про те, що заявнику необхідно:

зняти з реєстрації своє місце проживання в Україні;

⇒ надати територіальному органу ДМС паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон для проставляння в них штампа про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання, або внесення відповідної інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України у формі картки. У разі наявності в особи, яка виїжджає за кордон на постійне проживання, двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон надаються обидва такі паспорти;

⇒ отримати довідку податкового органу про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку, яка подається до органів митного контролю під час перетинання митного кордону України та є підставою для проведення митних процедур (пункт 4 розділу ІV Порядку).

Корисні посилання