Створення фермерського господарства

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Загальна інформація

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства (частина перша статті 1 Закону).

Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім'ї, відповідно до закону.

Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство (частина першою статті 5 Закону).

Типи фермерського господарства:

♦ без статусу юридичної особи як фізична особа - підприємець (організовується на основі діяльності фізичної особи - підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа - підприємець та члени її сім’ї);

♦ зі статусом юридичної особи:

 • сімейне фермерське господарство, в діяльності якого використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї;
 • сімейне фермерське господарством із залученням інших громадян виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань чи навичок.

Файл:Зразок статуту Фермерського господарства.odt

Порядок створення фермерського господарства

Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою (стаття 8 Закону).

Створення сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (типова форма договору), який укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

Умови договору про створення сімейного фермерського господарства визначають:

 • найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;
 • порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;
 • правовий режим спільного майна членів господарства;
 • порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;
 • порядок вступу до господарства та виходу з нього;
 • трудові відносини членів господарства, інші положення, що не суперечать чинному законодавству;
 • прізвище, ім’я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв’язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються);
 • інші положення, що не суперечать чинному законодавству (частина п'ята статті 81 Закону).

Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа - підприємець, та який в подальшому виступає від імені господарства.

Цікаво! Лист Міністерства юстиції України від 25 листопада 2019 року № 10575/8.4.3/32-19 "Щодо порядку державної реєстрації сімейних фермерських господарств"

Створення сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи

Фермерське господарство як юридична особа діє на основі статуту, в якому зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.

Перелік необхідних документів

Для державної реєстрації фермерського господарства як юридичної особи його голова подає виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації, в тому числі через центри надання адміністративних послуг; нотаріусу наступні документи:

 1. заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1);
 2. протокол загальних зборів засновників фермерського господарства (оригінал або нотаріально засвідчена копія);
 3. статут;
 4. документ про сплату адміністративного збору;
 5. нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Детальніше див. "Порядок державної реєстрації юридичної особи".

Дії, які потрібно виконати після реєстрації

Після того як фермерське господарство зареєстровано потрібно:

 1. стати на податковий облік в територіальному органі Державної фіскальної служби (у тому числі щодо переходу на спрощену систему оподаткування);
 2. для подання податкової звітності в електронній формі - отримати сертифікат електронного ключа в центрі сертифікації ключів, наприклад на сайті АЦСК "Україна";
 3. якщо фермерське господарство планує отримувати дохід у безготівковій формі, потрібно відкрити поточний рахунок в банківській установі.

Членство у фермерському господарстві

Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень установчого документа фермерського господарства.

При створенні фермерського господарства одним із членів сім’ї інші члени сім’ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до його установчого документа.

ФГ та його членів мають право: Обов'язки ФГ та його членів
 1. продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;
 2. самостійно господарювати на землі;
 3. власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;
 4. на відшкодування збитків;
 5. споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди;
 6. реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт;
 7. інші права.
 1. забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;
 2. додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
 3. сплачувати податки та збори;
 4. не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
 5. не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
 6. надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів;
 7. дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості продукції;
 8. дотримуватися правил добросусідства та встановлених обмежень у використанні земель і земельних сервітутів;
 9. зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.с

Майно фермерського господарства

До складу майна фермерського господарства (складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами фермерського господарства до його складеного капіталу.

Майно фермерського господарства належить йому на праві власності.

Фермерське господарство має право споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди на належних йому, його членам на праві власності земельних ділянках відповідно до затвердженої документації із землеустрою та містобудівної документації у встановленому законом порядку.

На орендованій земельній ділянці фермерське господарство - орендар має право за письмовою згодою орендодавця зводити житлові будинки, господарські будівлі та споруди, а також закладати багаторічні насадження, здійснювати будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем відповідно до затвердженої документації із землеустрою, містобудівної документації та з дотриманням умов цільового використання земельної ділянки у встановленому законом порядку. (стаття 16 Закону).

Державна підтримка

→ Доплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування членам/голові сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 81 Закону та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України, відповідно до Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвредженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 565.

Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та не беруть добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.

→ Фінансова підтримка відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, завтердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106, за напрямами:

 1. часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію;
 2. часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;
 3. фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 4. часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
 5. бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам;
 6. бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених);
 7. здешевлення кредитів;
 8. спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

Міністерство аграрної політики та продовольства України робить спростили наступні процедури та полегшення посівної кампанії:

 • для забезпечення сільгоспвиробників насінням до посівної в Україні на час воєнного стану скасовані додаткові процедури із сертифікації насіннєвого матеріалу;
 • дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їх реєстрації на період воєнного стану;
 • запущено аграрну платформу Міністерства по збору актуальних потреб аграріїв під посівну в режимі реального часу https://agrostatus.org;
 • створено онлайн-платформу для покращення логістичних маршрутів аграріїв в умовах воєнного стану https://prodsafety.org.

Корисні посилання

Див. також