Право інтелектуальної власності

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Ivanenko.yuliia.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття права інтелектуальної власності, підстави виникнення

Визначення права інтелектуальної власності наведено у статті 418 Цивільного кодексу України, відповідно до якої право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншими законами. Поняття права інтелектуальної власності об'єднує наступні дві групи прав.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності Майнові права інтелектуальної власності
1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ст. 422 Цивільного Кодексу України, підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності можуть передбачатися Цивільним кодексом України, договором або іншим законом.
Право інтелектуальної власності на результат творчої діяльності виникає внаслідок його створення, якщо такий об'єкт відповідає вимогам закону щодо обєкту права інтелектуальної власності (новизна, втілення в матеріальний об'єкт, придатність для використання та відповідати іншим вимогам встановленим законодавством).
Законодавством можуть бути передбачені й інші підстави виникнення права інтелектуальної власності. В залежності від об'єкту права інтелектуальної власності можно виділити момент виникнення права інтелектуальної власності:

Обєкти права інтелектуальної власності Момент виникнення прав інтелектуальної власності
Майнові та немайнові права на об'єкти авторського права і суміжних прав Право інтелектуальної власності на об'єкти авторського права і суміжних прав виникає з моменту створення твору, тобто надання творам науки, літератури, мистецтва об'єктивної форми
Майнові та немайнові права на об'єкти суміжних прав з авторським правом Право інтелектуальної власності на виконання виникає з моменту його першого здійснення; право інтелектуальної власності на фонограми і відеограми виникає з моменту їх вироблення; раво інтелектуальної власності на передачу (програму) виникає з моменту її першого здійснення.
Майнові права інтелектуально власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, на компонування інтегральних мікросхем, сорти рослин і породи тварин, географічні зазначення Право інтелектуальної власності виникає від дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону
Виключні майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування інтегральних мікросхем Право інтелектуальної власності виникає від дати подання заявки на зазначені об'єкти до відповідного державного органу
Майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин Право інтелектуальної власності виникає від дати, наступної за датою їх державної реєстрації
Виключні майнові права на сорти рослин і породи тварин Право інтелектуальної власності виникає із першого січня року, що настає за роком державної реєстрації цих прав.
Майнові права інтелектуальної власності на географічні зазначення Право інтелектуальної власності виникає від дати, наступної за датою їх державної реєстрації.
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування Право інтелектуальної власності виникає з моменту першого його використання та охороняється без обов'язкового подання заявки на останнє чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки
Майнові права на торговельну марку Право інтелектуальної власності виникає від дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку
Виключні майнові права інтелектуальної власності на вказануторгівельну марку Право інтелектуальної власності виникає від дати подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку
Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію Право інтелектуальної власності виникає від дати визнання пропозиції раціоналізаторською і початку її використання

Об'єкти права інтелектуальної власності

Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:

 • літературні та художні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних);
 • виконання;
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • наукові відкриття;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • комерційні таємниці.

Суб'єкти права інтелектуальної власності

Суб’єктами права інтелектуальної власності є творець об’єкта права інтелектуальної власності (автор, винахідник тощо), тобто фізична особа, та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства або договору. Якщо об’єкт права інтелектуальної власності створений у результаті інтелектуальної, творчої діяльності кількох фізичних осіб, вони є його співавторами. Творець – це особа, результати інтелектуальної, творчої діяльності якої є або можуть бути визнані об'єктами права інтелектуальної власності. Творцем може бути будь-яка особа, незалежно від віку, стану здоров'я дієздатності та інших ознак.

Див. також