Порядок забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю слуховими апаратами, іншими медичними виробами та засобами

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Valentyna.nykonchuk.

Нормативна база

Що відноситься до медичних виробів та інших засобів?

Порядок забезпечення медичними виробами та іншими засобами (далі - медичними виробами) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, зазначених в абзаці шостому статті 4 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"(далі - визначені категорії осіб) для використання в амбулаторних умовах та для лікування в стаціонарних умовах визначено в Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 (далі - Порядок).

Медичні вироби для використання в амбулаторних умовах Медичні вироби для лікування в стаціонарних умовах
 • слухові апарати;
 • мовні процесори;
 • протези очей;
 • епіпротези;
 • переносні медичні відсмоктувачі;
 • кисневі концентратори (оксигенатори);
 • пульсоксиметри портативні, пальчикові (дитячі, дорослі);
 • окуляри (оправи та лінзи для коригування зору (дитячі, дорослі);
 • інші медичні вироби (з урахування кількості та строків отримання), визначені в додатку 1 до Порядку.
 • штучні протези клапанів серця;
 • біфуркаційні судинні протези;
 • лінійні судинні протези;
 • кондуїти;
 • електрокардіостимулятори;
 • набори для проведення коронарографії;
 • набори для стентування коронарних судин без лікувального покриття;
 • набори для проведення аортокоронарного шунтування;
 • набори для імплантації механічного клапана серця, однокамерні ШВРС (SSI) з біполярним електродом, двокамерні ШВР (DDDR);
 • кардіовертери-дефібрилятори однокамерні;
 • кардіовертери-дефібрилятори двокамерні;
 • орбітальні імплантанти;
 • протези щелеп;
 • протези зубів;
 • кохлеарні імплантанти;
 • голосові протези,
 • протези вушної раковини;
 • клапанні лікворошунтуючі імплантанти;
 • ендопротези суглобів, в тому числі ендопротези суглобів з видовженням для онкологічних хворих.

Визначення потреби у забезпеченні медичними виробами

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб забезпечуються безоплатно медичними виробами з урахуванням їх індивідуальних потреб.
Потребу у забезпеченні медичними виробами (крім зубопротезування) визначають:
→ особам з інвалідністю - медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) на підставі індивідуальної програми реабілітації або висновком ЛКК щодо забезпечення медичними виробами (для осіб з інвалідністю, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р., - безстроково або строк дії якої не закінчився);
→ дітям з інвалідністю - лікувально-консультативні комісії (ЛКК) на підставі індивідуальної програми реабілітації;
→ визначеним категоріям осіб - військово-лікарської комісії (ВЛК) або ЛКК на підставі висновку.

Куди звернутися

Тип (вид) медичного виробу або його заміну визначає лікуючий лікар, після чого (за медичними показаннями) особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю направляють на МСЕК (дітей з інвалідністю - ЛКК) для внесення даних до індивідуальної програми реабілітації, визначені категорії осіб надають висновки на ВЛК або ЛКК для отримання висновку.

Облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та визначених категорій осіб, які мають право на безоплатне забезпечення медичними виробами (далі - облік), здійснюють структурні підрозділи з питань охорони здоров’я за місцем надання медичних послуг та установи попереднього ув’язнення або відбування покарання.
Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб, які отримують медичні послуги у закладах охорони здоров’я, перебувають на повному державному утриманні, в установах попереднього ув’язнення або відбування покарання, закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації, беруться на облік на підставі звернення керівника відповідного закладу (установи) до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я.

Отже, особи з інвалідністю, визначені категорії осіб або їх законні представники та законні представники дітей з інвалідністю, керівники закладів (установ) мають звернутися до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Забезпечення медичними виробами здійснюється через заклади охорони здоров’я, які визначають структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, установи попереднього ув’язнення або відбування покарання.

Перелік необхідних документів

Для взяття на облік необхідно подати в паперовій або електронній формі заяву про взяття на облік за формою,затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.02.2013 № 109, разом з такими документами:

 • копією паспорта громадянина України, тимчасовим посвідченням громадянина України, посвідкою на постійне проживання, посвідкою на тимчасове проживання, посвідченням біженця, посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, або свідоцтвом про народження (для дітей віком до 14 років);
 • довідкою МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я або коли змінюється група і причина настання інвалідності;
 • індивідуальною програмою реабілітації (для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю) або висновком ЛКК щодо забезпечення медичними виробами (для осіб з інвалідністю, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р., - безстроково або строк дії якої не закінчився), для визначених категорій осіб - висновком ВЛК чи ЛКК;
 • посвідченням про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб);
 • документом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, в якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копією сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті громадянина України);
 • довідкою про реєстрацію місця проживання для дітей з інвалідністю віком до 14 років та інших осіб, у разі подання паспорта у формі картки (крім бездомних осіб).

Законні представники осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи визначених категорій осіб та керівник закладу (установи), також подають документи, що підтверджують особу та повноваження як законного представника або керівника закладу (установи).

Якщо до заяви додаються не всі документи, структурний підрозділ з питань охорони здоров’я повідомляє особі з інвалідністю або законному представнику особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю у триденний строк про документи, які необхідно подати додатково.
Для заміни технічного засобу після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни особа з інвалідністю або законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю подає структурному підрозділу з питань охорони здоров’я заяву про його заміну за встановленою формою.

Підстави для зняття з обліку

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю та визначена категорія осіб знімається з обліку в журналі реєстрації у разі

 • анулювання відповідних медичних показань для забезпечення медичним виробом;
 • виїзду на постійне місце проживання за кордон;
 • настання смерті.

Корисні посилання

Див. також