Порядок створення первинної організації професійної спілки

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України (ст. 36 Конституції України).

Проаналізувавши законодавство, можна виділити чотири основних кроки створення первинної профспілкової організації:

КРОК 1. Підготовка статуту первинної організації профспілки.
КРОК 2. Проведення установчих зборів.
КРОК 3. Підготовка пакету документів для державної реєстрації.
КРОК 4. Реєстрація первинної організації профспілки.

КРОК 1. Підготовка статуту первинної організації профспілки

Статут первинної організації профспілки - це документ, на основі якого діє первинна організація профспілки (установчий документ).

Статут (положення) профспілки повинен містити:

 • статус та повну назву профспілки, її скорочену назву (за наявності), місце знаходження її виборних органів (юридичну адресу);
 • мету та завдання профспілки;
 • умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;
 • права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки;
 • територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;
 • організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу;
 • умови, терміни, порядок скликання з'їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;
 • порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки, порядок здійснення контролю за діяльністю виборних органів профспілки;
 • джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання;
 • порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки;
 • порядок внесення змін до статуту профспілки;
 • умови та порядок припинення діяльності профспілки і вирішення майнових питань.

У статуті можуть міститися й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки і не суперечать закону.

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" статути (положення) профспілок приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.

КРОК 2. Проведення установчих зборів

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про громадські об'єднання" утворення громадського об'єднання (до якого належить і первинна організація профспілки) здійснюється на установчих зборах його засновників (членів профспілкової організації) та оформлюється протоколом.

Загалом, у протоколі вказуються всі присутні, перелік питань, які розглядаються і рішення по ним. Законом чітко визначено перелік обов'язкових відомостей, але він не є вичерпним.

Протокол установчих зборів має містити відомості про:

 • дату та місце проведення установчих зборів;
 • осіб, які брали участь в установчих зборах;
 • рішення про утворення первинної організації профспілки із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
 • рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування;
 • рішення про затвердження статуту;
 • рішення про обрання керівника, утворення органів управління, відповідно до затвердженого статуту;
 • рішення про визначення особи (осіб), яка (які) має (мають) право:
 1. представляти первинну організацію профспілки у правовідносинах з державою та іншими особами;
 2. вчиняти дії від її імені без додаткового уповноваження;
 • рішення про визначення особи (осіб), яка (які) має (мають) право представляти первинну організацію профспілки для здійснення реєстраційних дій.

У протоколі можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності профспілки.

Протокол підписується головуючим та секретарем зборів, які обираються на початку зборів.

ВАЖЛИВО! Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу, визначена особою, яка має право представляти профспілку для здійснення реєстраційних дій чи визначена особою, яка уповноважена її представляти - лише за наявності її особистої згоди.

Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:

 1. щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 2. щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

КРОК 3. Підготовка пакету документів для державної реєстрації

Для здійснення реєстрації необхідно підготувати пакет документів, вимоги до яких містяться у ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а їх перелік у:

 1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 2. статут (прошитий, пронумерований і підписаний засновниками);
 3. протокол установчих зборів і реєстр учасників;
 4. відомості про керівні органи (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти профспілку для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).
 1. заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи;
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення первинної організації профспілки;
 3. відомості про засновників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи);
 4. відомості про особу (осіб), уповноважену представляти первинну організацію профспілки (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

КРОК 4. Реєстрація первинної організації профспілки

Первинна організація профспілки підлягає державній реєстрації протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації протягом вказаного часу з дня утворення така первинна організація профспілки не вважається утвореною.

ВАЖЛИВО! Дії від імені незареєстрованої первинної організації профспілки, крім дій, пов’язаних з її реєстрацією, забороняються.

Державна реєстрація первинної організації профспілки здійснюється:

 • безкоштовно (адміністративний збір не справляється);
 • не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
 • документи можна подати особисто або поштою (в такому разі необхідне нотаріальне посвідчення підпису на заяві);
 • шляхом подачі пакету документів до одного із нижче вказаних органів:
 1. Територіального управління юстиції за місцем розташування організації;
 2. Центру надання адміністративних послуг за місцем розташування організації;

Після подачі документів на реєстрацію, державний реєстратор видає опис наданих документів, на якому зазначається код доступу до результатів розгляду справи. За цим кодом можна віднайти відскановані статут і виписку про державну реєстрацію первинної організації профспілки та завантажити їх.

Окрім того, потрібно звернутися до територіального органу Державної податкової служби України за адресою місцезнаходження профспілки та подати заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (вказавши код неприбутковості - 0044).