Відстрочка та звільнення від призову на строкову військову службу

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Хто призивається на строкову військову службу

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

Військовий обов'язок включає:

 • підготовку громадян до військової служби;
 • приписку до призовних дільниць;
 • прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;
 • проходження військової служби;
 • виконання військового обов'язку в запасі;
 • проходження служби у військовому резерві;
 • дотримання правил військового обліку.

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (частина перша статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (далі - Закон).

Важливо! Відповідно до ч. 1 ст. 18-1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Особливості призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану.

Відповідно до ч. 2 ст. 18-1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев’ятої статті 23 цього Закону, та які під час дії воєнного стану вислужили не менше шести місяців, за їх власним бажанням можуть бути переведені на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у порядку, встановленому відповідними положеннями про проходження громадянами України військової служби.

Відповідно до ч. 3 ст. 18-1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" під час дії воєнного стану призовні комісії утворюються для розгляду питань щодо:

 • організації та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;
 • направлення призовників, які виявили бажання вступити до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

На кого не поширюється обов’язок військової служби

Відповідно до ч. 6 ст. 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

Чи можуть іноземці призиватися на військову службу

У випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України. (ч. 6 ст. 1 Закону).

Порядок проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України визначається Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства, затвердженим Указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248.

Підстави відстрочки від проходження військової служби

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"

 1. за сімейними обставинами,
 2. станом здоров'я,
 3. для здобуття освіти та
 4. продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

 1. непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається відповідно до законодавства;
 2. неповнолітніх (малолітніх) рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 3. дитину (дітей) віком до 18 років, яку (яких) виховують самостійно;
 4. дитину віком до трьох років;
 5. двох і більше дітей.
 6. вагітну дружину.

(ч. 2 ст. 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу")

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися до досягнення 23-річного віку призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.(ч. 3 ст. 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу")

У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них. (ч. 5 ст. 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу")

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби. (ч. 7 ст. 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу")

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

 • у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
 • у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
 • у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;
 • у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
 • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки.

 • Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у закладах освіти інших держав. (ч. 9 ст. 17Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу")
 • Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої, фахової передвищої чи професійної (професійно-технічної) освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають. (ч. 11 ст. 17Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу")
 • У разі переведення призовників, які навчаються у закладах вищої чи фахової передвищої освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої чи фахової передвищої освіти із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається. (ч. 12 ст. 17Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу")

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

 • педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
 • керівникам, медичним та фармацевтичним працівникам закладів охорони здоров’я, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у закладах охорони здоров’я;
 • священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;
 • сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;
 • особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук)/доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
 • резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
 • поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам Державного бюро розслідувань - на весь період їх служби;
 • співробітникам Служби судової охорони - на весь період їх служби.

Порядок отримання відстрочки від призову на строкову військову службу

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують їх право на відстрочку. Довідка про навчання призовника може безпосередньо надсилатися закладом освіти районному (міському) військовому комісаріату.

Крім того, відповідно до частини п'ятнадцятої статті 17 Закону у випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Дії, для отримання відстрочки від призову на строкову військову службу

У разі отримання повістки про призов на строкову військову службу та прибуття на призовну дільницю, необхідно скласти заяву на ім’я голови районної (міської) призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу, з описом підстав для надання відстрочки, а також додати всі наявні письмові докази, що підтверджують дані підстави (наприклад, підставою для надання відстрочки від призову призовнику у зв’язку з вагітністю дружини є свідоцтво про шлюб та медична довідка закладу охорони здоров’я про вагітність дружини, посвідчена головним лікарем закладу охорони здоров’я). Заяву необхідно складати у 2-х екземплярах, один з яких, із позначкою про реєстрацію, залишити собі.

Дана заява буде розглядатись на зібранні членів районної (міської призовної комісії), за результатами чого, районна призовна комісія виносить і оголошує одне з рішень, яке заноситься до облікової картки призовника та до книги протоколів засідань призовної комісії, про:

 • придатність до військової служби і призов на строкову військову службу з призначенням до виду (роду військ) Збройних Сил, інших військових формувань, а також визначає термін відправлення його у військову частину (у разі відсутності підстав, що чітко закріплених в Законі);
 • надання відстрочки від призову на строкову військову службу (у разі наявності підстав, закріплених в Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу»);
 • внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу (у випадках, не передбачених Законом).

У разі внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу, рішення про надання/не надання відстрочки приймається на засіданні призовної комісії вищого рівня (обласна комісія)

Рішення районних (міських) призовних комісій про надання відстрочки від призову за сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти, продовження професійної діяльності та в інших випадках ухвалюються на підставі поданих документів і вносяться до протоколів засідань районної (міської) призовної комісії та облікових карток призовників із зазначенням строку, до якого надано відстрочку.

Надалі щороку в жовтні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перевіряють наявність документів, які підтверджують право призовників на відстрочку від призову згідно із статтею 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Про результати перевірки в розділі VI облікової картки призовника робляться відповідні позначки, засвідчені підписом керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

(пункти 74-82 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, завтерджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352).

Рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином України до призовної комісії вищого рівня або до суду.

Зразок заяви голові районної призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами

Файл:Заява у військовий комісаріат про надання відстрочки від призиву на строкову військову службу.docx

Підстави звільнення від проходження військової служби

1. Від призову на строкову військову службу звільняються громадяни України (ч. 1 ст. 18 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”):

 • які визнані особами з інвалідністю або за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
 • які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 25-річного віку;
 • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
 • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
 • які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
 • які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіком), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 • які здійснюють опіку над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
 • яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Увага! Відповідно до пункту 7-1 глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" під час проведення загальної мобілізації, військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону , закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України. Так, Указом Президента України від  07 березня 2024 року № 149/2024  визначено звільнення військовослужбовців строкової військової служби у квітні - травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Судова практика

Корисні посилання

Див. також