Види юридичних осіб

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Цивільний кодекс України
 2. Господарський кодекс України
 3. Закон України "Про господарські товариства"
 4. Закон України "Про акціонерні товариства"
 5. Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"
 6. Закон України "Про кооперацію"
 7. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
 8. Закон України "Про громадські об'єднання"
 9. Закон України "Про політичні партії в Україні"
 10. Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
 11. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"
 12. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"

Поняття та ознаки юридичної особи

Відповідно до статті 80 Цивільного кодексу України юридична особа це організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Також варто зазначити, що юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Ознаки юридичної особи 1. Стаття 80 Цивільного кодексу України вказує, що юридичною особою є організація. В теорії ця частина легального тлумачення дозволяє виділити в юридичній особі організаційну ознаку – організаційна єдність. Поняття організації кодексом не визначено. 2. Майнова відокремленість, полягає в тому, що кожна юридична особа має своє майно, яке може належати їй на праві власності або законно¬го володіння. 3. Участь у цивільному обороті від власного імені, означає, що кожна юридична особа, маючи індивідуальне найменування, може діяти лише від свого імені. 4. Здатність нести майнову відповідальність, полягає в тому, що юридич¬на особа несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов´язаннями, а також відшкодовує шкоду, завдану її працівником під час виконання службових обов´язків. 5. 5. Здатність бути позивачем або відповідачем у суді.

( стаття 80 Цивільного кодексу України)

Види юридичних осіб залежно від порядку їх створення

Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.Основним видовим критерієм класифікації юридичних осіб публічного права є можливість їх поділу за органом, який їх засновує:

 1. юридичні особи публічного права, засновані державою. До них слід віднести Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, міністерства, відомства, комітети, навчальні заклади.
 2. юридичні особи публічного права, засновані теріторіальними громадами. До них відносяться місцеві ради, отг,комунальні юридичні особи, тощо.

Варто зазначити, що цивільним правом регулюється порядок створення і діяльності саме юридичних осіб приватного права. Відповідно до ст. 83 ЦК України юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Перелік організаційно-правових форм юридичних осіб не є вичерпним.

Види юридичних осіб залежно від організаційно-правових форм

Юридичні особи можуть створюватися у форміпідприємств, товариств, кооперативів, установ та в інших формах, встановлених законом.

Підприємства.

Відповідно до статті 63 Господарського кодексу України можуть діяти підприємства таких видів:

 1. приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);
 2. підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);
 3. комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
 4. державне підприємство, що діє на основі державної власності;
 5. підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності);
 6. спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами - суб’єктами співробітництва

В свою чергу, підприємством колективної власності визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника (засновників). Підприємствами колективної власності є:

 • виробничі кооперативи;
 • підприємства споживчої кооперації;
 • підприємства громадських та релігійних організацій;
 • інші підприємства, передбачені законом.

Стаття 113 ГК України містить положення про те, що приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи. Стаття 114 ГК України визначає, що фермерське господарство – це форма підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції. Стаття 114—1 ГК України, що для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб фізичні та/або юридичні особи, які є виробниками сільськогосподарської продукції, можуть у порядку, встановленому законом, утворювати сільськогосподарські кооперативи, а сільськогосподарські кооперативи - сільськогосподарські кооперативні об’єднання. Стаття 116 ГК України містить такий вид юридичної особи, як підприємство з іноземними інвестиціями, де підприємство в статутному капіталі якого не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція, визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс. Стаття 117 ГК України виділяє такий вид юридичної особи, як іноземне підприємство, де іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб.

Товариства.

Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом. Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.

Підприємницькі товариства

Підприємницькі товариства - це товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства). Можуть бути створені лише як:
1) господарські товариства:

 • повне товариство;
 • командитне товариство;
 • товариство з обмеженою відповідальністю;
 • товариство з додатковою відповідальністю;
 • акціонерне товариство;

2)виробничі кооперативи.
Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.Найменування повного товариства повинно містити імена (найменування) всіх його учасників, слова "повне товариство" або містити ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слів "повне товариство". Ведення справ повного товариства здійснюється за загальною згодою всіх учасників. Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають від імені товариства. В останньому випадку обсяг повноважень учасників визначається дорученням, яке повинно бути підписано рештою учасників товариства.
Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства. Найменування командитного товариства повинно містити імена (найменування) всіх повних його учасників, слова "командитне товариство" або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слів "командитне товариство".
Учасниками повного товариства, повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб'єкти підприємництва.
Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.
Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.
Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій, крім випадків, визначених законом.
Виробничий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку;

Непідприємницькі товариства

Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об'єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Кооперативи.

Кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування (ст.2 Закону України "Про кооперацію").
Обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу (ст.2 Закону України "Про кооперацію").
Споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів (ст.2 Закону України "Про кооперацію").

Громадські обєднання.

Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів ( ст. 11 Закону України "Про громадські об'єднання").
Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як:

 1. Громадська організація- це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи
 2. Громадська спілка- це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах (ст. 2 Закону України "Про політичні партії").
Благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", як основну мету її діяльності (ст. 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").
Релігійні організації - це релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об'єднання представляються своїми центрами (управліннями) (ст. 7 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" ).
Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку - юридична особа, створена для представлення спільних інтересів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна (ст. 1 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" ).