Командитне товариство

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Ivanenko.yuliia.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно-правова база

Поняття та правовий статус командитного товариства за законодавством України

Командитне товариство – підприємство, створене на засадах угоди між юридичними особами і (або) громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Воно включає одного або більше учасників з повною відповідальністю та одного або більше учасників з обмеженою відповідальністю (вкладників).
Відповідно до ст. 133 Цивільного Кодексу України, командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.
Найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх повних учасників, слова "командитне товариство" або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слова "командитне товариство".
Якщо у найменування командитного товариства включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним учасником товариства.
До командитного товариства застосовуються положення про повне товариство, якщо інше не встановлено законодавством

Засновницький договір командитного товариства

Командитне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору, який підписується усіма повними учасниками.

Типові умови засновницького договору Умови договору притаманні лише командитному товариству
найменування юридичної особи розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі
органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень сукупний розмір вкладів вкладників
порядок вступу до товариства та виходу з нього розмір та склад складеного капіталу товариства
зобов'язання учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його створення
умови передання товариству майна учасників

Якщо внаслідок виходу, виключення чи вибуття у командитному товаристві залишився один повний учасник, засновницький договір переоформляється в одноособову заяву, підписану повним учасником.
Якщо командитне товариство створюється одним повним учасником, то установчим документом є одноособова заява (меморандум), яка містить усі відомості, встановлені цією статтею для командитного товариства.

Права та обов'язки вкладників командитного товариства

Права Обов'язки та відповідальність
Одержувати частину прибутку товариства відповідно до його частки у складеному капіталі товариства в порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом) Зробити вклад до складеного капіталу. Внесення вкладів посвідчується свідоцтвом про участь у командитному товаристві
Діяти від імені товариства у разі видачі йому довіреності та відповідно до неї Вкладник командитного товариства, який не вніс передбаченого засновницьким договором (меморандумом) вкладу, несе відповідальність перед товариством у порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом)
Переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в складеному капіталі товариства Якщо вкладник командитного товариства вчиняє правочин від імені та в інтересах товариства без відповідних повноважень, то в разі схвалення його дій командитним товариством він звільняється від відповідальності перед кредиторами за вчинений правочин
Вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства Якщо схвалення командитного товариства не буде отримано, вкладник відповідає перед третіми особами за вчиненим ним правочином усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення
Ознайомлюватися з річними звітами та балансами товариства
Після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати свій вклад у порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом)
Передати свою частку (її частину) у складеному капіталі іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це товариство.

Ліквідація командитного товариства

Командитне товариство ліквідовується при вибутті усіх вкладників. Повні учасники мають право у разі вибуття всіх вкладників перетворити командитне товариство у повне товариство.

Командитне товариство не зобов'язане ліквідовуватись, якщо в ньому залишаються хоча б один повний учасник і один вкладник.
У разі ліквідації командитного товариства, після розрахунків з кредиторами, вкладники мають переважне право перед повними учасниками на одержання вкладів у порядку та на умовах, встановлених Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України "Про господарські товариства" і засновницьким договором (меморандумом).
За недостатності коштів товариства для повного повернення вкладникам їхніх вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі товариства.

Схематичне зображення основних питань діяльності командитного товариства