Укладення пенсійного контракту з недержавним пенсійним фондом

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 року № 1057-IV
 2. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг "Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду" від 03.12.2013 № 4400

Загальні положення

Пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника.

Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Вкладник недержавного пенсійного фонду - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону

Вкладником фонду будь-якого виду на користь учасника фонду, якщо інше не передбачено цим Законом, може бути:

 • роботодавець учасника фонду;
 • професійна спілка, об'єднання професійних спілок щодо своїх членів;
 • сам учасник фонду;
 • подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника фонду, діти подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника фонду.

У будь-якому пенсійному фонді його учасники можуть бути одночасно і вкладниками такого фонду.

Пенсійний контракт

Кожен вкладник фонду може укласти один або кілька пенсійних контрактів з адміністратором (адміністраторами) одного чи кількох пенсійних фондів на користь осіб, визначених цим Законом. Адміністратор зобов'язаний надати можливість вкладнику та учаснику фонду до укладення пенсійного контракту ознайомитися із статутом пенсійного фонду, пенсійними схемами, що використовує пенсійний фонд, та проектом пенсійного контракту. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше у двох примірниках. Учаснику, який не є вкладником, адміністратор повинен надати примірник пенсійного контракту або копію пенсійного контракту, завірену підписом та печаткою уповноваженої особи адміністратора. Разом з примірником (копією) пенсійного контракту адміністратор повинен надати вкладнику та учаснику фонду:

 • пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту;
 • копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;
 • на вимогу вкладника або учасника - витяг з основних положень статуту або копію статуту пенсійного фонду.

Один примірник пенсійного контракту залишається в адміністратора разом з відомістю про надання вкладнику примірника пенсійного контракту та учаснику інших примірників (копій) пенсійного контракту та зазначених вище документів.Порядок надання цих документів вкладникам та учасникам фонду визначається внутрішнім положенням про здійснення адміністрування пенсійних фондів.

Відповідно до пункту 6 статті 55 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", адміністратор повинен забезпечити надання примірників (копій) пенсійного контракту учаснику фонду не пізніше 30 календарних днів з дня укладення пенсійного контракту.

Адміністратор пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, з яким учасник накопичувальної системи пенсійного страхування уклав пенсійний контракт, подає не пізніш як через 10 робочих днів після укладення такого пенсійного контракту територіальному органові Пенсійного фонду України інформацію, необхідну для ведення обліку стану накопичувального пенсійного рахунка учасника накопичувальної системи пенсійного страхування.

Істотні умови пенсійного контракту

Істотними умовами пенсійного контракту є:

 • дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця вкладника фонду та реєстраційний номер його облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), а у разі відсутності останнього - номер (та за наявності - серія) паспорта вкладника чи іншого документа, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (якщо вкладником є фізична особа) або повне найменування, місцезнаходження постійно діючого органу управління, реєстраційні та банківські реквізити вкладника фонду (якщо вкладником є юридична особа);
 • дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця учасника фонду (для особи віком до 16 років - дані свідоцтва про народження) та реєстраційний номер його облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), а у разі відсутності останнього - номер (та за наявності - серія) паспорта учасника фонду чи іншого документа, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 • посилання на обрану вкладником фонду пенсійну схему;
 • строк дії пенсійного контракту, умови його зміни та розірвання;
 • порядок розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду;
 • права, обов'язки, відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів;
 • розмір пенсійних внесків та умови його зміни.

У пенсійному контракті також можуть бути зазначені інші умови за згодою сторін.

Пенсійний контракт повинен відповідати положенням статуту пенсійного фонду і обов'язково містити застереження про те, що держава не несе відповідальності за зобов'язаннями пенсійного фонду.

Зобов'язання сторін за пенсійним контрактом

Зобов'язання сторін за пенсійним контрактом визначаються статтею 57 вищевказаного Закону

Відповідно до пенсійного контракту адміністратор зобов'язується від імені пенсійного фонду:

 • здійснювати недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду на умовах, визначених законодавством, пенсійною схемою та пенсійним контрактом;
 • забезпечувати ведення персоніфікованого обліку учасників фонду;
 • надавати учаснику фонду інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунку;
 • забезпечувати відшкодування в установленому законом порядку учасникам фонду збитків, завданих унаслідок порушення законодавства та умов пенсійного контракту;
 • дотримувати і забезпечувати дотримання законних інтересів вкладників та учасників пенсійного фонду, не розголошувати інформацію про умови пенсійного контракту та розмір пенсійних коштів, які належать учаснику фонду, крім випадків, передбачених законом;
 • виконувати і забезпечувати виконання інших обов'язків, визначених пенсійним контрактом, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення.

Вкладник фонду за пенсійним контрактом зобов'язується:

 • сплачувати на користь учасника (учасників) фонду пенсійні внески у порядку, встановленому законодавством, пенсійною схемою та пенсійним контрактом;
 • відшкодовувати пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником фонду умов законодавства, пенсійної схеми та пенсійного контракту;
 • виконувати інші умови, визначені пенсійним контрактом.

Строк дії пенсійного контракту

Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником фонду та адміністратором. Дія пенсійного контракту вважається закінченою:

 1. після повного виконання вкладником фонду своїх зобов'язань за пенсійним контрактом та укладення учасником (учасниками) фонду договору про виплату пенсії на визначений строк з пенсійним фондом;
 2. після передачі пенсійних коштів учасника фонду страховій організації відповідно до укладеного учасником фонду договору страхування довічної пенсії;
 3. після передачі пенсійних коштів учасника фонду банківській установі відповідно до укладеного учасником фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку;
 4. у разі смерті учасника фонду та виконання передбачених у зв'язку з цим умов;
 5. у разі ліквідації пенсійного фонду в порядку, передбаченому цим Законом;
 6. у разі заміни вкладником фонду пенсійного фонду на умовах та у порядку, передбачених законом;
 7. у разі ліквідації вкладника фонду - юридичної особи, без визначення його правонаступника;
 8. у разі дострокового розірвання контракту;
 9. в інших випадках, передбачених пенсійним контрактом згідно з законом.

Відповідно до пункту 3 статті 58 Закону, у разі прийняття рішення про заміну пенсійного фонду вкладник фонду зобов'язаний:

 1. укласти пенсійний контракт з іншим пенсійним фондом або у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до закону, - договір страхування довічної пенсії із страховою організацією чи відкрити пенсійний депозитний рахунок у банку;
 2. надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому припиняється, заяву про розірвання пенсійного контракту та копію пенсійного контракту, укладеного з іншим пенсійним фондом, або договір страхування довічної пенсії із страховою організацією чи договір про відкриття пенсійного депозитного рахунка у банку.

Корисні посилання

 1. Недержавні пенсійні фонди