Тимчасове посвідчення громадянина України для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Порядок отримання тимчасового посвідчення громадянина України особами, які проживають на тимчасово окупованій території України

Тимчасове посвідчення громадянина України – документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається особі, яка досягла чотирнадцятирічного віку, набула громадянства України та взяла зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дня набуття громадянства України (стаття 28 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус").

Порядок оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України громадянам, що проживають на тимчасово окупованій території України, регулюється Порядком оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 року № 289 та відповідно до Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року №1111.

Тимчасове посвідчення видається на строк до 2 років.

Тимчасове посвідчення здається до відповідного підрозділу ДМС чи дипломатичного представництва або консульської установи України в іншій державі одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається паспорт громадянина України.

Хто має право отримати

Громадяни, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають чи проживають на тимчасово окупованій території України.

Куди звернутися

Оформлення і видача тимчасового посвідчення громадянина України здійснюється територіальним підрозділом ДМС за місцем звернення.

Які документи потрібно подати

Для оформлення тимчасового посвідчення подаються:

 • заява-анкета за формою, встановленою МВС та МЗС;
 • 2 фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів;
 • документи, які підтверджують підстави набуття громадянства України чи їх копії.

Строк розгляду документів для оформлення посвідчення

Тимчасове посвідчення оформляється і видається у 10- денний строк після подання необхідних документів. Плата за видачу тимчасового посвідчення громадянина України не передбачена.

Порядок отримання тимчасового посвідчення громадянина України українцями які перебувають на тимчасово окупованій території України

Кабінет Міністрів України ухвалив експериментальний проект постановою від 23 лютого 2024 року № 194, яка передбачає, що тимчасове посвідчення громадянина України також видається українцям, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

Дане тимчасове посвідчення є документом, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України. Строк дії тимчасового посвідчення становить 3 місяці.

Хто має право отримати

 • особи, які втратили паспорт громадянина України, на ім'я яких із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) оформлено паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або щодо яких наявна інформація про оформлення паспорта громадянина України / паспорта громадянина України для виїзду за кордон, яка зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі ДМС;
 • особам до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій інформаційній системі ДМС.

Оформити тимчасове посвідчення можливо без присутності особи на підставі звернення:

 1. одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законний представник),
 2. одного з подружжя, повнолітніх дитини або онука/онуки, рідного (повнорідного, неповнорідного) брата/сестри (далі - член сім'ї),
 3. офіційного звернення Мінреінтеграції.

Куди звернутися

Для оформлення тимчасового посвідчення законний представник, член сім'ї подає до територіального органу ДМС за місцем звернення.

Які документи потрібно подати

Для оформлення тимчасового посвідчення потрібно подати:

♦ письмову заяву із зазначенням відомостей про особу, на ім'я якої оформляється тимчасове посвідчення (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), у тому числі змінені, дата народження, місце народження, унікальний номер запису в Реєстрі (за наявності), зареєстроване/задеклароване місце проживання тощо), реквізити втраченого паспорта громадянина України / паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), а також обставин, які зумовлюють необхідність оформлення тимчасового посвідчення, та способу подальшої передачі тимчасового посвідчення такій особі. У заяві обов'язково зазначаються засоби комунікації з особою, яка подала документи (поштова адреса, адреса електронної поштової скриньки, засоби телефонного зв'язку);

♦ свідоцтво про народження або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (у тому числі його копія, засвідчена в установленому порядку), або електронне відображення актового запису, або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження - у разі оформлення тимчасового посвідчення особі у віці до 18 років, щодо якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС.

У разі відсутності свідоцтва про народження такі відомості вносяться працівником ДМС на підставі інформації, зазначеної в письмовій заяві, яка в подальшому перевіряється працівником ДМС;

♦ документ, що посвідчує особу законного представника, члена сім'ї (документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-посвідка на тимчасове проживання, е-посвідка на постійне проживання, єДокумент), та документ, що підтверджує повноваження особи (у разі подання документів законним представником) або факт родинних стосунків (у разі подання документів членом сім'ї).

У разі відсутності у законних представників, членів сім'ї документів, які підтверджують їх повноваження або факт родинних стосунків, такі відомості вносяться працівником ДМС на підставі інформації, зазначеної в письмовій заяві. Перевірка зазначених відомостей проводиться за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманими шляхом електронної інформаційної взаємодії між електронними інформаційними ресурсами Мін'юсту та ДМС через систему електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, установленому законодавством;

♦ одна кольорова фотокартка особи у віці до 18 років розміром 10 х 15 сантиметрів (для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування до відомчої системи ДМС) - у разі оформлення тимчасового посвідчення особі у віці до 18 років, щодо якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС.

Законний представник, член сім'ї власним підписом підтверджує правильність внесених відомостей про особу, на ім'я якої оформляється тимчасове посвідчення.

У разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів/інформації або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган ДМС приймає рішення про відмову у прийнятті документів та інформує заявника в письмовому вигляді.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу ДМС у разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими йому було відмовлено у прийнятті документів.

Оформлене тимчасове посвідчення надсилається ДМС до відповідного територіального органу ДМС для подальшої його передачі законному представнику, члену сім'ї або надсилається Мінреінтеграції, - для  організації подальшої передачі особі, на ім'я якої оформлене таке тимчасове посвідчення.

Строк розгляду документів для оформлення посвідчення

Оформлення тимчасового посвідчення здійснюється протягом 15 робочих днів з дня подання заяви-анкети. Послуга безоплатна.

Підстави для відмови в оформленні тимчасового посвідчення

ДМС відмовляє коли:

 1. за оформленням тимчасового посвідчення звернувся законний представник або член сім'ї, повноваження якого щодо отримання тимчасового посвідчення не підтверджено відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян або документально;
 2. документи та інформацію, необхідні для оформлення тимчасового посвідчення, подано заявником не в повному обсязі;
 3. дані, отримані від державних органів або з баз даних Реєстру, відомчої системи ДМС, інших державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави, не підтверджують інформацію, подану заявником, або її обсяг недостатній для ідентифікації особи;
 4. не підтверджено факт оформлення паспорта громадянина України, який заявлено втраченим;
 5. особі вже було оформлено тимчасове посвідчення відповідно до цього Порядку.

У рішенні про відмову в оформленні тимчасового посвідчення, про яке заявник повідомляється письмово шляхом надсилання листа поштовим відправленням або на зазначену ним адресу електронної поштової скриньки, зазначаються підстави такої відмови. Заявник має право повторно звернутися до територіального органу ДМС у разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими відмовлено в оформленні тимчасового посвідчення.

Див. також