Соціальні права біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, та шукачів захисту у сфері охорони здоров’я та освіти

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Право біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, та шукачів притулку на медичну допомогу і охорону здоров’я

Відповідно до статті 15 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, мають рівні з громадянами України права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, медична допомога надається за рахунок бюджетних коштів, передбачених на цю мету у державному та місцевих бюджетах (пункт 3 Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та компенсації вартості медичних послуг і лікарських засобів, наданих іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2014 року № 121 (далі - Порядок). Тобто усі види медичної допомоги, такі як екстрена, первинна, вторинна, третинна та інші, надаються біженцям та особам, які потребують додаткового захисту на безоплатній основі, за рахунок коштів Державного бюджету України.

Детально див.: Особливості медичної реформи з січня 2018 року, Порядок укладення Декларації з сімейним лікарем

Зазначених гарантій не передбачено для осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (далі – шукачі захисту).

Шукачам захисту медична допомога надається на платній основі, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України. Вартість такої медичної допомоги визначається закладом охорони здоров’я, який її надав, у порядку встановленому Міністерством охорони здоров’я України, крім окремих науково-дослідних установ Національної академії медичних наук, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Оплата вартості медичної допомоги може здійснюватися у безготівковій або готівковій формі в національній валюті.

В разі коли надання медичних послуг і лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги, оплачується за рахунок коштів державного бюджету за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програмою медичних гарантій), шукачі захисту зобов’язані компенсувати державі їх повну вартість відповідно до закону.

Повна вартість медичних послуг і лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги, визначається на рівні не нижче їх собівартості, яка розраховується надавачем медичних послуг та відображається в рахунку. Надавач медичних послуг зобов’язаний надати шукачам захисту, або їх законним представникам рахунок із зазначенням суми, яка підлягає компенсації, яку вони зобов’язані оплатити до виїзду за межі території України (пункти 2 та 21 Порядку).

Щодо охорони здоров'я біженців, осіб які потребують додаткового захисту, та шукачів притулку докладно див.: Право біженців та шукачів притулку на охорону здоров’я

Право на освіту

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про освіту" держава забезпечує безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, відповідно до стандартів освіти і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України.

Згідно з частиною третьою статті 9 Закону України "Про дошкільну освіту" та частиною п'ятою статті 6 Закону України "Про повну загальну середню освіту" іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту та повну загальну середню освіту у порядку, встановленому для громадян України.

Таким чином, право на безоплатну дошкільну та повну загальну середню освіту гарантується в тому числі дітям біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та шукачів захисту на час їх проживання на території України.

Детальніше див.: Право особи на освіту, Прийом дитини до дошкільного навчального закладу, в тому числі без відповідних профілактичних щеплень

Процедура зарахування дитини біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та шукачів захисту до дошкільного або загальноосвітнього учбового закладу повністю співпадає з процедурою зарахування дітей громадян України, за виключенням декількох положень.

Зарахування до закладів освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, який видається на підставі заяви про зарахування до установи освіти одного з батьків дитини (або повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред'явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком, до якої додаються:

  1. копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
  2. оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;
  3. оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).
Ключові дати освітнього процесу

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (пункт 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 (далі - Порядок № 367).

Діти або один з їх батьків, які мають довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, і які не мають одного чи двох документів (свідоцтво про народження та/або документ про освіту), зараховуються до закладів освіти без подання зазначених документів.

Зарахування дітей до закладів освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року.

Заява про зарахування дитини до учбового закладу подається до відповідного закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. Крім того, заяви про прийом і документи, до 31 травня можуть бути представлені в інші навчальні заклади (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця (пункт 1 розділу ІІ Порядку).

При наявності і за бажанням одного з батьків при подачі заяви про прийом може бути пред'явлений документ, що підтверджує місце проживання дитини або одного з його батьків на території обслуговування навчального закладу, реквізити якого вказуються в заяві про зарахування. Це може сприяти визначенню права дитини на першочергове зарахування, як дитини, яка проживає на території обслуговування навчального закладу.

Протягом 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

Присутність дитини при подачі заяви про прийом не є обов'язковим і не може вимагатися працівниками навчального закладу або бути умовою його зарахування.

Підготовлено експертами ГО "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні