Порядок укладення Декларації з сімейним лікарем

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Визначення поняття Декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу

В Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 503 від 19.03.2018 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 р. за № 347/31799, термін «Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» (далі - Декларація) означає документ, що підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) про вибір лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу.

Вибір, зміна та відмова від лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Відповідно до п. 1 р. І Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем первинної медичної допомоги та Національною службою здоров’я України.

Пацієнт має право обрати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, за умови, що кількість пацієнтів, які вже обрали такого лікаря, не перевищує оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, або іншу кількість, встановлену відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - програма медичних гарантій), укладеного надавачем первинної медичної допомоги, у якому зазначений такий лікар (п. 2 р. І Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу). Згідно п. 4 р. ІІ Порядку надання первинної медичної допомоги, оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги становить:
одна тисяча вісімсот осіб на одного лікаря загальної практики - сімейного лікаря;
дві тисячі осіб на одного лікаря-терапевта; дев’ятсот осіб на одного лікаря-педіатра. У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом, у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг первинної медичної допомоги у іншого лікаря того самого надавача первинної медичної допомоги без подання нової Декларації (п. 3 розділу І Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу). Відповідно до п. 4 розділу І Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, пацієнт, який не обрав лікаря та перебуває у невідкладному стані, має право отримати безперервну та безоплатну первинну медичну допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також звернутися до Національної служби здоров’я України або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів первинної медичної допомоги для забезпечення можливості реалізувати своє право на вибір лікаря. Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря, який надає первинну медичну допомогу, шляхом подання тому самому або іншому надавачу первинної медичної допомоги нової Декларації. Пацієнт (його законний представник) має право відмовитись від лікаря, який надає первинну медичну допомогу, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припинення поданої ним Декларації. Одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають первинну медичну допомогу, не допускається. Пунктом 8 Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу передбачено що, надавачі первинної медичної допомоги зобов’язані забезпечити пацієнтам (їх законним представникам) для прийняття ними рішення про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, можливість ознайомитись з інформацією про: 1) надавача ПМД: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця (далі - ФОП); код ЄДРПОУ; інформація про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; 2) лікарів, які надають ПМД у такого надавача ПМД, а саме: прізвище, ім’я, по батькові лікаря; освіта; лікарська спеціальність; стаж роботи за спеціальністю; кваліфікаційна категорія; місце (адреса) та графік роботи лікаря; 3) дату, номер та строк дії договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем первинної медичної допомоги та Уповноваженим органом, а також перелік медичних послуг, які надавач первинної медичної допомоги зобов'язаний надавати за таким договором. Інформація, зазначена у пункті 8 розділу ІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, розміщується надавачем первинної медичної допомоги за кожним місцем надання медичних послуг та на його веб-сайті (у разі наявності) з дотримання вимог законодавства України про захист персональних даних.

Заповнення та подання Декларації

Згідно п 1 р. ІІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, пацієнт (його законний представник) має право подати Декларацію самостійно через електронну систему охорони здоров’я або шляхом звернення до надавача первинної медичної допомоги.

У разі подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я пацієнт (його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.

В п. 3 р. ІІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу визначено, що подання Декларації шляхом безпосереднього звернення до надавача первинної медичної допомоги здійснюється в такому порядку:

1)надавач ПМД має визначити особу, уповноважену приймати Декларації від пацієнтів (їх законних представників) та вносити дані до електронної системи охорони здоров’я (далі - уповноважена особа), на яку мають бути покладені обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних;

2)пацієнт (його законний представник) звертається до уповноваженої особи надавача первинної медичної допомоги і надає їй копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особу:

 • паспорт громадянина України;
 • тимчасове посвідчення громадянина України;
 • свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
 • посвідка на постійне проживання в Україні;
 • посвідчення біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

3)законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника (свідоцтво про народження, посвідчення) відповідно до законодавства;

4)на підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), уповноважена особа зобов’язана заповнити Декларацію в електронній формі, роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику);

5)пацієнт (його законний представник) перевіряє інформацію, внесену до Декларації, та у разі виявлення помилок повідомляє про це уповноважену особу. Уповноважена особа зобов'язана виправити помилки в Декларації в електронній формі, повторно роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику);

У разі відсутності помилок у Декларації пацієнт (його законний представник) підписує два примірники Декларації та надає їх уповноваженій особі.
На двох примірниках уповноважена особа надавача первинної медичної допомоги проставляє відмітку з датою отримання такої Декларації надавачем первинної медичної допомоги та повертає один примірник пацієнту (його законному представнику) інший примірник Декларації залишається у надавача первинної медичної допомоги.

Уповноважена особа надсилає Декларацію у встановленому законодавством порядку до електронної системи охорони здоров'я. Надавач первинної медичної допомоги зобов’язаний зберігати один примірник Декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації.

За зверненням пацієнта (його законного представника) уповноважена особа зобов’язана допомогти пацієнту (його законному представнику) заповнити та самостійно подати Декларацію через електронну систему охорони здоров’я за допомогою комп’ютера або іншого засобу зв’язку, що належить такому пацієнту (його законному представнику).

Надавачам первинної медичної допомоги забороняється відмовляти у прийнятті Декларації та веденні пацієнта, зокрема на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо (п. 5 р. ІІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу).

Відповідно до п. 6 р. ІІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (адреса електронної пошти тощо), з урахуванням таких особливостей:

1) у підпункті 1.7.3 пункту 1.7 зазначається номер телефону або адреса електронної пошти;

2) у підпунктах 1.8.1 та 1.8.2 пункту 1.8 зазначаються реквізити одного із документів, що посвідчують особу, вказаних у підпункті 2 пункту 3 цього розділу, який використовувався під час самостійного подання Декларації через електронну систему охорони здоров’я або пред’являвся уповноваженій особі надавача первинної медичної допомоги;

3) у пункті 1.9 серія та номер паспорта зазначаються лише для тих фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний конт-ролюючий орган і мають відмітку в паспорті;

4) у пункті 1.11 зазначається адреса для надання первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) та листування;

5) у пункті 1.12 для пацієнтів віком від 14 до 18 років обов’язково зазначаються дані одного з батьків (законних представників);

6) у пунктах 2.1-2.4 зазначаються дані лікаря-терапевта (для пацієнтів від 18 років), лікаря--педіатра (для пацієнтів до 17 років включно), лікаря загальної практики - сімейного лікаря, якого обрав пацієнт (його законний представник);

7) пункти 4.1-4.6 заповнюються тільки для пацієнтів, які є недієздатними або не досягли 14-річного віку;

8) у пункті 4.6 зазначається номер телефону або адреса електронної пошти.

У разі зміни інформації, що міститься в п.п. 1.1-1.11, Декларації, пацієнт (його законний представник) зобов'язаний уточнити змінені дані самостійно через електронну систему охорони здоров’я або шляхом звернення до надавача первинної медичної допомоги, якому було подано Декларацію. Пацієнт має право на отримання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, у надавача первинної медичної допомоги з моменту подання йому Декларації та до її припинення.

Перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги

Відповідно до п. 1 р. ІІ Порядку надання первинної медичної допомоги, надавач первинної медичної допомоги здійснює медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням первинної медичної допомоги, відповідно до переліку медичних послуг.

Додатком 1 до Порядку надання первинної медичної допомоги визначений наступний перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги:

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
 3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.
 4. Надання в межах первинної медичної допомоги невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання первинної медичної допомоги та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.
 7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.
 8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.
 9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.
 10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.
 11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.
 13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі первинної медичної допомоги.
 14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.
 16. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.
 17. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.


Припинення та тимчасове призупинення дії Декларації

Згідно п. 1 р. ІV Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, підставами для припинення Декларації є:

1) подання пацієнтом (його законним представником) Декларації про вибір іншого лікаря, який надає первинну медичну допомогу;

2) подання пацієнтом (його законним представником) заяви про припинення Декларації у довільній формі;

3) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи, яка є надавачем первинної медичної допомоги, або про припинення підприємницької діяльності ФОП, яка є надавачем первинної медичної допомоги, крім випадків реорганізації юридичної особи;

4) анулювання ліцензії надавача первинної медичної допомоги на право провадження господарської діяльності з медичної практики;

5) припинення провадження господарської діяльності з медичної практики надавачем первинної медичної допомоги;

6) припинення трудових відносин з лікарем, який надає первинну медичну допомогу, зазначеним в Декларації, та надавачем первинної медичної допомоги або ФОП, що має господарські відносини з таким надавачем первинної медичної допомоги, або припинення господарських відносин між надавачем первинної медичної допомоги або ФОП, що обраний(а) лікарем, який надає первинну медичну допомогу за Декларацією;

7) набрання законної сили вироком суду про заборону лікарю, який надає первинну медичну допомогу, зазначеному в Декларації, займатись медичною діяльністю;

8) подання заяви лікарем, який надає первинну медичну допомогу, про відмову від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача первинної медичної допомоги, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;

9) смерть лікаря, який надає первинну медичну допомогу;

10) досягнення пацієнтом 18-річного віку у разі, якщо згідно з Декларацією лікарем, який надає первинну медичну допомогу, обрано лікаря-педіатра;

11) смерть пацієнта.

У випадку, передбаченому пп. 8 п. 1 р. ІV Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, Декларація припиняється через десять календарних днів з дати повідомлення надавачем первинної медичної допомоги пацієнта (його законного представника) про припинення такої Декларації. У всіх інших випадках Декларація припиняється з дня, наступного за днем виникнення відповідної підстави.

У відповідності до п. 4 р. ІV Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, припинення та призупинення дії Декларації не є підставою для ненадання безперервної та безоплатної первинної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Дія Декларації тимчасово призупиняється з дати припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій до дня укладення нового договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. У разі припинення Декларації відповідно до однієї з підстав, передбачених пп. 4-9 п. 1 р. ІV Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або у випадку тимчасового призупинення дії Декларації надавач первинної медичної допомоги повинен протягом одного місяця з дати припинення Декларації повідомити про це пацієнта (його законного представника) за допомогою бажаного способу зв'язку, зазначеного у Декларації такого пацієнта.