Провадження у справах про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.

Нормативна база

Порядок видачі виконавчого листа або наказу на примусове виконання рішення третейського суду

Відповідно до статті 55 Закону України "Про третейські суди" рішення третейського суду виконуються зобов’язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню.

Стаття 483 ЦПК України та стаття 352 ГПК України встановлює, що питання видачі виконавчого листа або наказу на примусове виконання рішення третейського суду розглядається судом за заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду.

Заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду подається до апеляційного суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.

Заява, подана після закінчення визначеного строку залишається без розгляду. Суд за клопотанням заявника може поновити пропущений строк на подання заяви про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду, якщо визнає причини його пропуску поважними.

Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа або наказу на примусове виконання рішення третейського суду

Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського суду, чи її представником.
У заяві про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду мають бути зазначені:

 1. найменування суду, до якого подається заява;
 2. найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий виконавчий лист;
 3. повне найменування (для юридичних осіб) або імена (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) учасників третейського розгляду, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - учасників третейського розгляду, реєстраційний номер облікової картки платника податків учасників третейського розгляду (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта учасників третейського розгляду для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв’язку, офіційні електронні адреси та адреси електронної пошти;
 4. дата і місце прийняття рішення третейським судом;
 5. дата отримання рішення третейського суду особою, яка звернулася із заявою;
 6. вимога заявника про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв’язку, факсів, офіційна електронна адреса, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).

До заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду додаються:

 • оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
 • оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
 • документ, що підтверджує сплату судового збору;
 • копія заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду відповідно до кількості учасників судового розгляду;
 • довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підписання заяви.

У випадку подання заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду в електронній формі оригінал рішення третейського суду та оригінал третейської угоди можуть подаватися в копіях, проте заявник повинен надати такі документи до суду до початку судового розгляду вказаної заяви. У разі неподання вказаних документів заява повертається без розгляду, про що судом постановляється відповідна ухвала (стаття 484 ЦПК України та стаття 353 ГПК України).

Вартість

За подання заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду сплачується судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (підпункт 4 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір").

Сплата судового збору

Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа або наказу на примусове виконання рішення третейського суду

Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження до суду в судовому засіданні з повідомленням сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.

При розгляді заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду за клопотанням однієї із сторін суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа має бути направлена до суду протягом п’яти днів від дня надходження вимоги. У такому разі строк розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду продовжується до тридцяти днів з дня її надходження до суду. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

Якщо до суду надійшла заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, суд зупиняє провадження по заяві про видачу виконавчого листа до набрання законної сили ухвалою суду, якою відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду.

До постановлення ухвали по суті поданої заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду будь-яка сторона третейського розгляду в установлені законом порядку та строки має право звернутися до суду із заявою про скасування цього ж рішення та просити розглянути його спільно із заявою про надання дозволу на виконання цього рішення в одному провадженні.

Про спільний розгляд заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду і заяви про його скасування та об’єднання їх в одне провадження суд постановляє ухвалу в день надходження до суду заяви про скасування рішення третейського суду, а якщо це неможливо - не пізніше наступного дня (стаття 485 ЦПК України та стаття 354 ГПК України).

Підстави для відмови у видачі виконавчого листа або наказу на примусове виконання рішення третейського суду

Суд відмовляє у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:

 • на день ухвалення рішення за заявою про видачу виконавчого листа рішення третейського суду скасовано судом;
 • справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 • пропущено встановлений строк для звернення за видачею виконавчого листа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;
 • рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 • третейська угода визнана недійсною;
 • склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
 • рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;
 • постійно діючий третейський суд не надав на вимогу суду відповідну справу;
 • третейський суд вирішив питання про права та обов’язки осіб, які не брали участі у справі (стаття 486 ЦПК України та стаття 355 ГПК України).

Ухвала суду про видачу виконавчого листа або наказу на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у їх видачі

За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду суд постановляє ухвалу про видачу виконавчого листа або про відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду за встановленими правилами.
Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку, встановленому для оскарження рішення суду першої інстанції.

Після набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі виконавчого листа спір між сторонами може бути вирішений судом у загальному порядку.

Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про видачу виконавчого листа, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Ухвала про видачу виконавчого листа направляється сторонам протягом п’яти днів з дня її постановлення.

Виконавчий лист вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів не пізніше наступного дня з дня його видання.

Судова практика

Див. також