Призначення на посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Olha.hlechyk.

Нормативна база

Хто може бути керівником закладу загальної середньої освіти

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка:

 1. є громадянином України, вільно володіє державною мовою;
 2. має вищу освіту ступеня не нижче магістра;
 3. стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти);
 4. організаторські здібності;
 5. стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
 6. пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону (частина перша статті 38 Закону).

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 1. є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 2. має судимість за вчинення злочину;
 3. позбавлена права обіймати відповідну посаду;
 4. за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
 5. за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 6. підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

Хто призначає керівника загальноосвітнього навчального закладу

Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою) (частина перша статті 39 Закону).

Конкурсна комісія має складати від 6 до 15 людей на паритетних засадах:

•        представник або представники засновника;

•        представник відповіднох місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

•        представники інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

Не може бути включена людина, яка визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення; є близькою людиною учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

Керівник приватного, корпоративного закладу загальної середньої освіти обирається та призначається на посаду засновником (засновниками) відповідно до установчих документів закладу освіти.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Порядок проведення конкурсу

Рішення про проведення конкурсу приймається засновником державного чи комунального закладу загальної середньої освіти або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

Рішення про конкурс потрібно ухвалити не менше ніж за два місяці до закінчення контракту попереднього директора. Або разом із затвердженням статуту нового закладу. Або протягом 10 робочих днів із дня, коли визнали, що конкурс не відбувся чи з дня дострокового припинення трудового договору попереднього керівника. Оголосити про конкурс на сайті засновника й закладу освіти треба на наступний робочий день після ухвалення рішення про конкурс.   В оголошенні обов'язково зазначаються: найменування і місцезнаходження закладу освіти,посада та умови оплати праці, кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону, вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі, дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість,прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його проголошення.

Перелік документів необхідних для участі у конкурсі

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

 1. заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 2. автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 3. копія паспорта громадянина України;
 4. копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 5. документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 6. копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
 7. довідка про відсутність судимості;
 8. довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 9. мотиваційний лист, складений у довільній формі (частина п'ята статті 39 Закону).

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

 • не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону;
 • подали не всі документи, визначені цим Законом, для участі в конкурсі;
 • подали документи після завершення строку їх подання.

Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Визначення переможця конкурсу

Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті засновника (частина дев'ята статті 39 Закону).

Укладення трудового договору з переможцем конкурсу

Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу посадова особа засновника (голова відповідної ради чи керівник державного органу) або керівник уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу (частина дванадцятий статті 39 Закону).

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти).