Навчання осіб з особливими освітніми потребами у спеціальних закладах освіти

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! 24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64 на всій території України було введено воєєний стан, в зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

У звʼязку з цим, 26.04.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 483 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 і від 15 вересня 2021 р. № 957».

На період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) гранична кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах/класах не застосовується.

Заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання дитини з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивної групи/класу.

У закладах загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами можливе застосування дистанційно-очної (змішаної) форми здобуття освіти.

Для організації інклюзивного навчання вихованців/учнів з особливими освітніми потребами (зокрема з числа тих, що вимушені були змінити своє місце проживання (перебування) внаслідок збройної агресії Російської Федерації) до закладу освіти подаються копії документа, що посвідчує особу (в разі наявності), та висновку інклюзивно-ресурсного центру.

У закладах загальної середньої освіти змінено граничну кількість учнів, які можуть навчатися у інклюзивних міжкласних групах.

Якщо раніше повинно було бути не менше шести та не більше дванадцяти, то зараз – не більше дванадцяти. А на період  воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) можуть формуватися тимчасові інклюзивні міжкласні групи тощо.

Загальні положення

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють особам з особливими освітніми потребами умови для здобуття освіти нарівні з іншими особами шляхом належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

Навчання, виховання та розвиток осіб з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

Зарахування осіб до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Спеціальні заклади загальної середньої освіти (далі - спеціальні заклади освіти) забезпечують здобуття початкової, базової або повної загальної середньої освіти особам з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення, порушеннями інтелектуального розвитку, розладами спектру аутизму та особам з іншими складними порушеннями розвитку (пункт 4 розділу І Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2018 року № 831 (далі - Порядок).

До спеціальних закладів освіти належать:

 • спеціальна школа - заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття певного рівня загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями розвитку.
 • навчально-реабілітаційний центр - заклад освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.

Куди звернутися

Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто (пункт 6 розділу І Порядку).

Перелік та зразки необхідних документів

Для зарахування до спеціального закладу освіти особа подає:

 1. заяву про зарахування встановленої форми;
 2. копію свідоцтва про народження дитини;
 3. довідку за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682;
 4. карту профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
 5. довідку від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
 6. висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 7. висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
 8. індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
 9. оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
 10. висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
 11. висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
 12. рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) (пункт 6 розділу І Порядку). Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених цим Порядком.

Особливості навчання в спеціальному закладі освіти

До 1 класу спеціальних закладів освіти зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.

Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником (пункт 1 розділу ІІ Порядку).

Залежно від фізіологічних порушень порушень діти зараховуються до спеціальних закладів освіти з порушеннями:

 • опорно-рухового апарату (особи, які самостійно пересуваються, не потребують індивідуального догляду та захворюваннями, зокрема церебрального паралічу, наслідками поліомієліту у відновному і резидуальному станах; інші вроджені і набуті деформації опорно-рухового апарату важкого ступеню);
 • інтелектуального розвитку (особи, які мають легкі та помірні порушення інтелектуального розвитку, в тому числі діти з синдромом Дауна, розладами спектра аутизму);
 • слуху (особи глухі та зі зниженим слухом);
 • тяжкими порушеннями мовлення (особи зі збереженим слухом та первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення І та ІІ рівня);
 • зору (особи сліпі та особи зі зниженим зором).

Особи, у яких відсутні навички самообслуговування та які відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи (дитини) з інвалідністю потребують індивідуального догляду та супроводу, мають комплексні порушення розвитку, пов’язані з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату у поєднанні з відхиленнями у психічному та інтелектуальному розвитку, зараховуються до спеціальних закладів освіти та забезпечуються педагогічним патронажем (пункт 9 розділу ІІ Порядку).

Якщо особа не може навчатися в колективі, про що повинно бути засвідчено висновком лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за місцем спостереження особи, вона може здобувати загальну середню освіту за іншою формою навчання в цьому ж закладі або закладі загальної середньої освіти за місцем проживання, або забезпечуватися педагогічним патронажем.

Алгоритм переведення до іншого спеціального закладу освіти

⇒ Учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) звертається до обраного ним закладу освіти щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

⇒ Керівник закладу освіти упродовж 3 робочих днів з дати надходження такого звернення (запиту) надає заявнику письмову відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць у певному класі та, відповідно, можливість (вказується кінцевий строк для подання заяви про переведення та подання особової справи учня) чи неможливість зарахування учня до цього класу.

⇒ Учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) особисто подає до спеціального закладу освіти, з якого переводиться учень:

 1. заяву учня чи одного з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття);
 2. письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

⇒ Керівник закладу освіти протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідних документів видає наказ про відрахування учня для переведення до іншого закладу освіти та особову справу учня.

⇒ Учень чи один з його батьків або законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) протягом 5 робочих днів з дня отримання від спеціального закладу освіти зазначених документів подає до спеціального закладу освіти, до якого переводиться учень:

 1. заяву про зарахування вствноленої форми;
 2. особову справу учня (у випадку, якщо дитина прибуває у спеціальний заклад посеред навчального року, до особової справи додається витяг поточного оцінювання за місцем попереднього навчання на момент відрахування дитини).

⇒ Керівник спеціального закладу освіти протягом 1 робочого дня з дня отримання документів видає наказ про зарахування учня.

Відрахування зі спеціального закладу освіти

Підстави для відрахування зі спеціального закладу освіти:

 1. здобуття учнем повної загальної середньої освіти та отримання відповідного документа про освіту;
 2. зараховання до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;
 3. переведення до іншого закладу освіти відповідно до розділу ІІІ Порядку;
 4. вибуття на постійне місце проживання за межі України (пункт 7 розділу ІІІ Порядку).

Відрахування з таких підстав здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівником закладу освіти.

Відрахування із спеціального закладу загальної середньої освіти учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім тих, які здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту), здійснюється за наявності письмової згоди відповідного органу опіки та піклування.

Див. також