Кредитна історія: організація, формування та обігу. Бюро кредитних історій

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Загальна інформація

Бюро кредитних історій (далі - Бюро) - юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

Кредитна історія - це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов’язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону.

Звідки береться інформація, що міститься в кредитній історії

Джерелами формування кредитних історій є відомості, що надаються Користувачем до Бюро за письмовою згодою суб’єкта кредитної історії відповідно до Закону, а також відомості державних реєстрів, інформація з інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел за винятком відомостей (інформації), що становлять державну таємницю. Бюро має право отримувати відомості та інформацію, що зазначені у частині першій цієї статті 5 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», на договірних засадах.

Органи або уповноважені особи (держателі, адміністратори державних реєстрів тощо) зобов’язані на запит Бюро надавати відомості з державних реєстрів в електронному вигляді (у форматі бази даних) у разі наявності письмової згоди суб’єктів інформації. Порядок передачі відомостей з державних реєстрів, а також розмір плати за це та інші умови встановлюються Кабінетом Міністрів України або за його дорученням - Держателем або Адміністратором відповідного реєстру та Бюро на підставі договору. Обсяг інформації про суб’єкта кредитної історії, що надається або отримується Користувачем, визначається з урахуванням вимог, які передбачені Законом.

Інформація, що міститься в кредитній історії

Кредитна історія містить таку інформацію:

1)відомості, що ідентифікують особу:

для фізичних осіб:
 • прізвище, ім’я та по батькові; дата народження; паспортні дані; місце проживання; ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів (у разі наявності) (далі - ідентифікаційний номер); відомості про поточну трудову діяльність; сімейний стан особи та кількість осіб, які перебувають на її утриманні; дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності;
для юридичних осіб:
 • повне найменування; місцезнаходження; дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код); прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані керівника і головного бухгалтера; основний вид господарської діяльності;
 • відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи:

для фізичних осіб - власників: прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце проживання;

для юридичних осіб - власників: повне найменування, місцезнаходження, дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації, ідентифікаційний код;

2) відомості про грошове зобов’язання суб’єкта кредитної історії:

відомості про кредитний правочин та зміни до нього (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);
сума зобов’язання за укладеним кредитним правочином;
вид валюти зобов’язання;
строк і порядок виконання кредитного правочину;
відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином;
дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення;
відомості про припинення кредитного правочину та спосіб його припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо);
відомості про визнання кредитного правочину недійсним і підстави такого визнання;

3) інформацію про суб’єкта кредитної історії, яка складається із сукупності документованої інформації про особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел:

наявність заборгованості за податками та обов’язковими платежами;
рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином;
рішення судів та органів виконавчої влади, що стосуються майнового стану суб’єкта кредитної історії;
інші відомості, що впливають на спроможність виконання суб’єктом кредитної історії власних зобов’язань;
відомості про операції з інформацією, яка складає кредитну історію:
 - дата оновлення кредитної історії;
 - найменування Користувача, який надав інформацію до кредитної історії, у разі його згоди на це;
 - коментар суб’єкта кредитної історії у випадках, передбачених цим Законом.

Яка інформація не підлягає збору?

Бюро забороняється збирати та зберігати в кредитних історіях інформацію про фізичних осіб щодо:

 • національності, расового та етнічного походження;
 • політичних поглядів;
 • релігійних і філософських переконань;
 • стану здоров’я;
 • членства в партіях та інших об’єднаннях громадян.
До інформації кредитної історії належить Реєстр запитів, який містить наступну інформацію:
 • дата запитів про надання кредитних звітів та інформація про надання кредитних звітів;
 • відомості про Користувача, який надав інформацію до кредитної історії суб’єкта кредитної історії, а також про Користувача або Бюро, яким було зроблено запит про надання інформації, що складає кредитну історію:

- для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності: прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер, місце проживання та номер телефону;

- для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код та відомості про уповноважену особу - представника Користувача або Бюро, яка зробила запит, місцезнаходження та номер телефону;

- вид наданого кредитного звіту.

Які права у суб’єктів кредитної історії

 • Суб’єкт кредитної історії має право ознайомитися з інформацією, що міститься у його кредитній історії, а саме: кредитним звітом (кредитний звіт - сукупність інформації про суб’єкта кредитної історії, яка є повним або частковим відображенням його кредитної історії);інформацією з реєстру запитів.
 • Реєстр запитів містить таку інформацію: дата запитів про надання кредитних звітів та інформація про надання кредитних звітів; відомості про Користувача, який надав інформацію до кредитної історії суб’єкта кредитної історії, а також про Користувача або Бюро, яким було зроблено запит про надання інформації, що складає кредитну історію; вид наданого кредитного звіту.
 • Суб’єкт кредитної історії має право ознайомитися з інформацією шляхом звернення до Бюро у порядку, визначеному Положенням Бюро.
 • Суб’єкт кредитних історій має право безоплатно ознайомитися з інформацією один раз протягом календарного року, а також у разі отримання відмови Користувача від укладення кредитного правочину.
 • Бюро зобов’язане надати суб’єкту кредитної історії інформацію протягом двох робочих днів з дня отримання від нього відповідного запиту.
 • Суб’єкт кредитної історії має право звернутися до Бюро з письмовою заявою у разі незгоди з інформацією, що складає його кредитну історію, за винятком інформації про кредитний бал. Заява має включати коментар обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується.
 • Бюро при отриманні заяви від суб’єкта кредитної історії зобов’язане на час перевірки інформації позначити кредитну історію такого суб’єкта кредитної історії відповідною позначкою та протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви звернутися до Користувача, який надав інформацію, що заперечується, про її підтвердження або зміну.
 • Бюро залишає кредитну історію суб’єкта кредитної історії без змін та знімає з кредитної історії позначку у разі підтвердження Користувачем інформації, що заперечується. У цьому випадку суб’єкт кредитної історії має право на включення до своєї кредитної історії коментарю обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується, а Бюро зобов’язане долучити цей коментар до його кредитної історії.
 • Бюро вносить зміни до інформації, що міститься у кредитній історії суб’єкта кредитної історії, та знімає з кредитної історії позначку у разі зміни Користувачем інформації, що заперечувалася суб’єктом кредитної історії.
 • Бюро вилучає з кредитної історії суб’єкта кредитної історії інформацію, що заперечується суб’єктом кредитної історії, а також знімає відповідну позначку, якщо Користувач, який надав цю інформацію, у п’ятнадцятиденний термін з моменту звернення до нього Бюро не надав відповіді.
 • Бюро зобов’язане повідомити суб’єкта кредитної історії, Користувача, інформація якого заперечувалася цим суб’єктом, а також усіх, хто звертався до кредитної історії цього суб’єкта впродовж одного року, про зміну інформації, що заперечувалась або була вилучена з кредитної історії, шляхом надіслання, не пізніше двох днів з моменту внесення таких змін до кредитної історії цього суб’єкта, копії його оновленої кредитної історії.
 • Суб’єкт кредитної історії має право оскаржити в судовому порядку дії Бюро або Користувача, які порушують його права.

Бюро кредитних історій

Хто такі користувачі Бюро кредитних історій?

Користувачами Бюро можуть бути банки, небанківські фінансові установи та інші суб’єкти господарської діяльності, які продають товари (послуги) з відстроченням платежу або надають майно в кредит, а також особи, які набули право вимоги за кредитним правочином.

Яку діяльність провадить бюро кредитних історій?

 • Бюро підвищує рівень відомостей банків про потенційних позичальників і дає можливість більш точного прогнозування поворотності позик.
 • Бюро дозволяє зменшити плату за пошук інформації, яку стягували банки зі своїх клієнтів.
 • Бюро формує свого роду дисциплінуючий механізм для позичальників. Кожен знає, що у разі невиконання зобов’язань його репутація в очах потенційних кредиторів впаде, відрізуючи його від позикових коштів, або роблячи їх набагато дорожчими. Цей механізм також підвищує стимул позичальника до повернення кредиту, зменшуючи ризик несумлінної поведінки.

При цьому бюро гарантує конфіденційність даних, контролює доступ до них. Бюро не приймає рішень щодо видачі кредиту, не є власником даних що надаються, воно керує обігом інформації, але не змінює дані, що отримані від учасників бюро.

Правові та організаційні засади формування і ведення кредитних історій, права суб’єктів кредитних історій та користувачів бюро кредитних історій, вимоги до захисту інформації, що складає кредитну історію, порядок утворення, діяльності та ліквідації бюро кредитних історій визначає Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

Як бюро захищає інформацію, що складає кредитну історію?

Згідно статті 12 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» :

 • бюро зобов’язане забезпечити захист інформації, що складає кредитну історію, згідно із законодавством України.
 • бюро не мають права доручати третім особам здійснювати діяльність з ведення кредитних історій.
 • бюро та Користувачі несуть відповідальність згідно із законами України за перекручення, незаконне розголошення та нецільове використання інформації, що складає кредитну історію.

Дивись також