Комерційний кредит

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Комерційний кредит

Комерційний кредит – це договір, виконання якого пов'язане з переданням у власність другій стороні грошових коштів або речей, які визначаються родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту як авансу, попередньої оплати, відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт або послуг, якщо інше не встановлено законом ст. 1057 Цивільного кодексу України.

Сторони кредиту

Сторонами комерційного кредиту є кредитор та позичальник.

В якості кредитора виступає підприємство-продавець, в якості позичальника - підприємство-покупець.

Види комерційного кредиту

Виділяють наступні види комерційного кредиту:

 • фірмовий кредит;
 • вексельний (обліковий кредит);
 • відкритий рахунок;
 • факторинг.

Фірмовий кредит - це традиційна форма кредитування, при якій постачальник (продавець) надає кредит покупцеві у формі відстрочки платежу. Різновидом фірмового кредиту є аванс покупця, який виплачується постачальнику після підписання договору.

Вексельний (обліковий) кредит - це кредит продавця векселетримачу шляхом покупки (обліку) векселя до настання терміну платежу. У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя інших угод про надання кредиту не укладається. Вексель допомагає вирішити проблему нестачі обігових коштів і високої вартості кредитних ресурсів.

Відкритий рахунок - це договір, прийнятий обома сторонами, у відповідності з яким покупець може робити періодичні закупівлі без звернення за кредитом в кожному окремому випадку. Порядок здійснення угоди такий: коли покупець замовляє товар, він негайно відвантажується, а платіж за нього здійснюється у визначені терміни після одержання рахунку.

Факторинг (від англ. factor - посередник) - це різновид торгово-комісійної операції, пов'язаної з кредитуванням нестачу оборотних коштів. Факторинг являє собою інкасування дебіторської заборгованості покупця і є специфічною різновидністю короткострокового кредитування та посередницької діяльності.

Вартість кредиту

Вартість залежить від таких основних чинників:

 • рівня знижки до базової ціни товару у разі здійснення дострокових розрахунків;
 • періоду, протягом якого надаються знижки;
 • періоду відстрочення платежів.

Чим більшими є знижка до базової ціни і період її дії, тим вищою буде вартість залучення комерційного кредиту. За інших рівних умов чим більшим є період відстрочення платежів, тим нижчою буде вартість кредиту.

Комерційний кредит доцільно використовувати в тому разі, коли процентна ставка за його використання буде меншою, ніж ставка за банківський кредит, який підприємство може отримати на аналогічний період.

Алгоритм розрахунку

Ефективна ставка процента для позича¬льника (Re) за товарним кредитом може розраховуватися за такою формулою:

Re = (SK: (z-h)) • 360

де SK — величина знижки (%); h — період дії знижки (днів); z — тривалість відстрочки платежу (днів).

Ще один алгоритм розрахунку ставки процента за користування товарним кредитом, який, дає можливість точнішого визначення вартості залучення товарного кредиту:

Re = (SK:(1-0,01 SK)) • (360:(z-h)).

Платіжні засоби

Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті можуть регулювати свої господарські відносини та створювати платіжні засоби у вигляді векселів — зобов’язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін. У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя інших угод про надання кредиту не укладається.

До основних операцій з векселями, які можуть здійснюватися підприємствами, належать: купівля-продаж, застава, передача до врахування; міна; передача іншій особі шляхом індосаменту тощо. Важливим є те, що на передачу (індосамент) векселя в розрахунок за отримані товари (роботи, послуги) не нараховується ПДВ.

Вексель допомагає вирішити проблему нестачі обігових коштів і високої вартості кредитних ресурсів.

Аванс

Аванс – це важливий елемент позичкового капіталу підприємства.

Аванси можуть бути як коротко-, так і довгостроковими.

Оцінка вартості залучення короткострокових авансів здійснюється за тією ж методологією, що і товарних кредитів. Одним з чинників виникнення поточної заборгованості за авансами одержаними є уникнення ризику неплатежів за поставлені товари.

Довгострокові аванси використовуються при виконанні крупних замовлень, зокрема в будівництві, суднобудуванні, великому верстатобудуванні та в деяких інших галузях.
Аванси від замовників відіграють такі функції:

 1. фінансування та підтримання ліквідності позичальника;
 2. перевірки платоспроможності замовника;
 3. гарантії, що замовник викупить замовлення у разі його готовності.

З метою зменшення ризику нецільового використання авансів і невиконання замовлення в зарубіжній практиці замовники за кредитне забезпечення, як правило, вимагають надання банківських гарантій.

Строки, на які одержуються аванси, залежать від стандартних умов оплати замовлень у тій чи іншій галузі, строків виконання замовлення та результатів переговорів між замовником і виконавцем. Частина суми контракту може бути сплачена одразу після його укладення, частина — після виконання певного (проміжного) етапу замовлення, решта — після підписання акту приймання-здачі.

Переваги комерційного кредиту

 1. відносна швидкість і технічна зручність отримання;
 2. кредитори здебільшого не вимагають додаткового кредитного забезпечення, окрім застереження щодо заборони застави майна під інші кредити;
 3. вимоги до кредитоспроможності позичальника є нижчими, ніж при банківському кредитуванні (кредитори, як правило, не здійснюють оцінку кредитоспроможності позичальника);
 4. порівняно легший процес узгодження пролонгації кредиту.

Недоліки комерційного кредиту

 1. процентна ставка, як правило, перевищує вартість банківського кредиту;
 2. небезпека високої залежності від постачальників;
 3. застереження щодо заборони надавати в заставу майно під інші кредити, що є типовим видом забезпечення товарних кредитів, звужує кредитні рамки позичальника;
 4. знижується контроль за ефективністю використання позичкового капіталу.

Погашення комерційного кредиту

Комерційний кредит має короткостроковий характер (до 1-го року), оскільки він виступає атрибутом товарообміну. Конкретні строки і розмір кредиту залежать від виду та вартості товару, фінансового стану контрагентів та кон’юнктури ринку.

Погашення комерційного кредиту, може здійснюватися шляхом:

 1. сплати боржником за векселем;
 2. передачі (індосаменту) векселя іншій юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ);
 3. врахування векселя — придбання векселя банком до настання строку платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дисконтом (переоформлення комерційного кредиту на банківський).

У разі несвоєчасного платежу або відмови від платежу за векселем кредитор (власник векселя) продає вексель до протесту.

Практика господарювання

У вітчизняній практиці господарювання досить поширеним є покриття фінансового дефіциту шляхом порушення строків виконання платіжних зобов’язань, тобто використання як джерела поповнення обігових коштів прострочених товарних кредитів. Така політика є надзвичайно ризиковою. Вона може призвести до накладення на підприємство штрафів у ході доарбітражного чи арбітражного врегулювання господарських спорів.

Це, в свою чергу, впливає на імідж суб’єкта господарювання як надійного партнера і врешті-решт призводить до його фінансової кризи.

Судова практика

Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин (Узагальнення підготовлене суддею Верховного Суду України та головним консультантом відділу узагальнення судової практики управління вивчення та узагальнення судової практики, затверджене суддями Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України).