Запобігання адміністративним правопорушенням

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття

Запобігання вчиненню адміністративних правопорушень - це соціально спрямована діяльність держави, її органів та їх посадових осіб, громадських організацій та окремих громадян з виявлення причин та умов вчинення адміністративних правопорушень, ліквідації факторів, які сприяють формуванню антигромадських установок громадян, та забезпечення під час здійснення такої діяльності прав та свобод громадян.

Кодекс України про адміністративні правопорушення одним із завдань визначає “…запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України” (ст. 1). Протидія вчиненню адміністративних правопорушень є складовою частиною загальної протидії правопорушенням, яка передбачає організацію попередження правопорушень, планування, управління, координацію та взаємодію, а також контроль за реалізацією протидії правопорушенням у місцях їх вчинення.

Поліцейський захід - це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень (ст. 29 Закону України «Про Національну поліцію»). Обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.

Основними цілями запобігання адміністративним правопорушенням є:

 • обме­ження дії негативних соціальних явищ та процесів, які є причинами та умовами вчинення адміністративних правопорушень;
 • виховання громадян у дусі неухильного додержання вимог законності, формування високого рівня правової культури;
 • вплив на осіб, які належать до групи ризику щодо вчинення ними адміністративних правопорушень з метою зниження вірогідності вчинення ними протиправних діянь.

Суб'єкти діяльності із запобігання вчиненню адміністративних правопорушень

Відповідно до ст. 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх державних і громадських органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують діяльністю адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» поліція відповідно до покладених на неї завдань, серед іншого: здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень

Особливості заходів адміністративного запобігання:

 • застосовуються за умови відсутності протиправного діяння;
 • є профілактичними заходами;
 • застосовуються з метою попередження, недопущення правопорушень;
 • забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час надзвичайних ситуацій;
 • попередження настання шкідливих наслідків у цих ситуаціях.

Слід зазначити, що чіткого переліку заходів адміністративного попередження в законодавстві не існує.

Заходи попередження адміністративних правопорушень

До заходів адміністративного попередження відносять:

 • перевірка документів;
 • вимога припинення окремих дій;
 • огляд речей та/або особистий огляд;
 • тимчасове обмеження доступу громадян до окремих ділянок місцевості;
 • обмеження руху транспорту або пішоходів на окремих ділянках вулиць або автомобільних шляхів;
 • закриття ділянок кордону;
 • облік та офіційне застереження осіб;
 • обстеження (як різновид огляду);
 • право входити на територію та в приміщення підприємств, установ, організацій, житлових та інших приміщень громадян;
 • обмеження прав громадян, пов'язаних із станом здоров'я, введення карантину при епідеміях та епізоотіях;
 • безоплатне використання транспортних засобів і засобів зв'язку в надзвичайних ситуаціях;
 • ревізування;
 • контроль, наглядові перевірки;
 • внесення подання про усунення умов і причин, які сприяють вчиненню правопорушень;
 • огляд медичного стану осіб і санітарного стану підприємств громадського харчування;
 • адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, а також за особами, засудженими до кримінального покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

Перелік не є вичерпним.

Превентивні заходи, як спосіб попередження правопорушень

Поліція може застосовувати такі превентивні заходи:

 • перевірка документів особи;
 • опитування особи;
 • поверхнева перевірка і огляд;
 • зупинення транспортного засобу;
 • вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;
 • обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;
 • проникнення до житла чи іншого володіння особи;
 • перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;
 • застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;
 • перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;
 • поліцейське піклування.

Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов’язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.

Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом. Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, правом оскарження, іншими встановленими законом способами. Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян (ст.7 КУпАП).

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх – це сукупність державних і громадських заходів, спрямованих на нейтралізацію причин та умов правопорушень і злочинності. Складовими профілактики є формування у підлітків правильних потреб та інтересів, підвищення їх правосвідомості, здійснення профілактичної діяльності шкільними радами, практичними психологами або соціальними педагогами. У разі скоєння неповнолітніми адміністративних проступків, основними видами покарань є штраф, громадські та виправні роботи, а також адміністративний арешт. До неповнолітніх віком 16-18 років, які скоїли адміністративні проступки, можуть бути застосовані додатково наступні заходи:

• зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим;

• попередження;

• догана або сувора догана;

• передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

Див. також