Залучення громадян до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Суспільно корисні роботи 1.jpg

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, заходи правового режиму воєнного стану, у тому числі залучати працездатних осіб до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та захисту критичної інфраструктури і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб (пункт 2 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

Суспільно корисні роботи - види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення (абзац другий пункту 3 Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвредженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 753 (далі - Порядок).

Такі роботи, як правило, не потребують спеціальної професійної підготовки.

Також такі роботи не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку.

Важливо! Виконання суспільно корисних робіт на необоронюваній місцевості заборонено.

Порядок залучення

Рішення про залучення громадян до суспільно корисних робіт приймає військове командування самостійно або із залученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій (у разі їх утворення). Це рішення доводиться до відома населення через засоби масової інформації. У такому рішенні зазначаються обставини, що склалися в регіоні (місцевості, населеному пункті), і несприятливі фактори техногенного, природного та воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Суспільно корисні роботи 2.jpg

У рішенні також зазначаються:

 • обґрунтування необхідності залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт;
 • критерії відбору таких осіб, зокрема, за віком, професією, спеціальністю (у разі потреби);
 • перелік груп (бригад, загонів) працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, їх орієнтовна чисельність та порядок взаємодії (у разі їх створення);
 • вид, перелік видів суспільно корисних робіт, до виконання яких залучаються працездатні особи;
 • межі території, транспортні маршрути (або організація доставки до місця проведення суспільно корисних робіт) та найменування об'єктів, де планується виконання зазначених робіт;
 • місце та час збору працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, строк їх виконання;
 • посадові особи, які відповідають за інформування, оповіщення та збір зазначених осіб;
 • замовник (підприємство, установа, організація) суспільно корисних робіт (далі - замовник суспільно корисних робіт), де працюватимуть такі особи;
 • інші питання, вирішення яких сприятиме виконанню таких робіт (у разі потреби) (пункт 4 Порядку).

Види (перелік) суспільно корисних робіт визначаються військовим командуванням або військовими адміністраціями (у разі їх утворення) разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування з урахуванням орієнтовного переліку згідно з додатком до Порядку. У разі потреби можуть бути запроваджені види суспільно корисних робіт, не передбачені зазначеним орієнтовним переліком, з урахуванням обставин, що склалися в регіоні (місцевості, населеному пункті), і несприятливих факторів техногенного, природного та воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності.

Виконання суспільно корисних робіт на радіаційно або хімічно забруднених територіях, у районах виникнення небезпечних і особливо небезпечних інфекційних хвороб, місцях розташування вибухонебезпечних предметів допускається виключно за письмовою згодою особи, яка виявила бажання бути залученою до їх виконання, з дотриманням вимог законодавства про охорону праці.

Рішення про запровадження суспільно корисних робіт у районах воєнних (бойових) дій приймаються з урахуванням частини третьої статті 9 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”.

Хто може бути залучений до суспільно корисних робіт

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами у період воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також осіб, залучених до здійснення заходів національного спротиву), а саме:

 • зареєстровані безробітні та інші незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;
 • працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об'єктових формувань цивільного захисту, - у порядку переведення;
 • особи, зайняті в особистому селянському господарстві;
 • студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;
 • особи, які забезпечують себе роботою самостійно (пункт 5 Порядку).

Обмеження щодо залучення

Суспільно корисні роботи 3.jpg

Не залучаються до суспільно корисних робіт працездатні особи, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер. Заборонено залучати до суспільно корисних робіт:

 • малолітніх дітей;
 • дітей віком від чотирнадцяти до п'ятнадцяти років;
 • жінок, які мають дітей віком до трьох років;
 • вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров'я (пункт 6 Порядку).

Трудові гарантів осіб, залучених до суспільно корисних робіт

З кожною із залучених до робіт осіб укладається строковий трудовий договір. На них поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці та загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Працівникам підприємств, які функціонують в умовах воєнного стану, за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Іншим працездатним особам за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати у разі виконання норми праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування за повністю виконану місячну (годинну) норму праці, встановлену з урахуванням положень Законів України “Про оплату праці” та “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

Фінансування суспільно корисних робіт здійснюється за рахунок коштів замовника суспільно корисних робіт, коштів місцевих бюджетів, благодійних внесків чи пожертвувань, інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування суспільно корисних робіт, що виконуються зареєстрованими безробітними та незайнятими внутрішньо переміщеними особами працездатного віку з числа застрахованих осіб, які не мають статусу зареєстрованого безробітного, здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) в межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду на відповідні цілі, а також коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ, організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування суспільно корисних робіт, що виконуються особами, зазначеними в попередньому абзаці, може здійснюватися за рахунок коштів Фонду в повному обсязі, а у разі, коли замовником суспільно корисних робіт заявлено про інші джерела фінансування таких робіт, - на умовах співфінансування за рахунок коштів Фонду та інших джерел фінансування.

Крім того, відповідно до статті 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров’я особи тощо.

На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада).

Наслідки відмови особи, яка зареєстрована як безробітна у центрі зайнятості, від залучення до суспільно корисних робіт

Відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. № 446), центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного (та відповідно скасування права отримання виплат за цим видом страхування), з дня відмови від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, які запроваджуються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 753 “Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану”.

Див. також