Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні поняття

Особа, до досягнення повноліття (18 років), має правовий статус дитини.

Дитина
Малолітня Неповнолітня
- не досягла 14 років;

- має часткову цивільну дієздатність

- особа, у віці від 14 до 18 років;

- має неповну цивільну дієздатність

Процесуальні права та обов'язки дітей

Дитині, здатній сформулювати власні погляди, забезпечується право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що її торкаються, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. З цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства.

Процесуальні права дитини

Під час розгляду справи малолітня або неповнолітня особа має такі процесуальні права:

 • ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;
 • подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом;
 • брати участь у дослідженні доказів;
 • ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;
 • подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;
 • ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;
 • оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;
 • безпосередньо або через представника чи законного представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у висловленні такої думки;
 • отримувати через представника чи законного представника інформацію про судовий розгляд;
 • здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки, передбачені міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
 • користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Процесуальні обов'язки дитини

Під час розгляду справи малолітня або неповнолітня особа має такі процесуальні обов’язки:

 • виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;
 • сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;
 • з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;
 • подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;
 • надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;
 • виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;
 • виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.
Згідно з діючим законодавством участь малолітніх осіб як суб'єктів цивільних проце­суальних правовідносин не допускається, їх права захищаються в суді виключно законни­ми представниками. Суд роз'яснює малолітній або неповнолітній особі її права та можливі нас­лідки дій її представника чи законного пред­ставника у разі, якщо цього потребують інте­реси цієї особи і за віком та станом здоров'я вона може усвідомлювати їх значення.

Див. також

Цивільна дієздатність фізичної особи

Цивільно-правова відповідальність малолітніх та неповнолітніх осіб