Експертиза безпеки життєдіяльності

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Експертиза з дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці (експертиза безпеки життєдіяльності) – є підвидом інженерно-технічної експертизи та проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 (далі - Інструкція).

Експертизи безпеки життєдіяльності проводяться з метою встановлення фактичних обставин подій, що відбулися та спричинили смерть людини або нанесення травм, як на виробництві, так і в побуті, а також з метою дослідження інших небезпечних чинників, дія або наявність яких не відповідає нормативним вимогам у цій галузі знань.

Предмет експертизи: фактичні дані про явища, умови, обставини, причинно-наслідкові зв’язки, що зумовили виникнення умов та обставин настання нещасного випадку або фактів недотримання нормативних вимог щодо безпеки життєдіяльності, відомості про невідповідність об’єкта вимогам нормативних технічних документів (правил) і їх причинно-наслідкового зв’язку з наслідками настання нещасного випадку.

Об’єкт експертизи: будь-які об’єкти, де мали місце, аварії, нещасний випадок, а також об’єкти, на яких є потреба встановити відповідність заходів з безпеки життєдіяльності нормативним вимогам.

Для вирішення завдань експертизи можуть підлягати дослідженню фактичні дані про обставини інших подій, пов’язаних з нещасним випадком, або які мають певне відношення до поставлених питань.

Експертиза проводиться судовими експертами державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованими судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Увага! Реєстр атестованих судових експертів

Призначається судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Детальніше див.: Судова експертиза у кримінальному процесі

Результати проведення експертиз та експертних досліджень викладаються у письмовому документі - висновку експерта.

Основні завдання експертизи безпеки життєдіяльності:

 • установлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії;
 • установлення механізму нещасного випадку, аварії;
 • установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо;
 • установлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку, аварії;
 • визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком;
 • установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;
 • установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв’язків між діями (бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку, аварії тощо;
 • визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці (пункт 9.1 глави 9 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 (далі - Науково-методичні рекомендації).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

 • Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • Чи відповідає стан механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • Чи відповідає досліджуване обладнання вимогам правил електробезпеки?
 • У справному чи стані знаходяться запобіжні механізми блокування устаткування від виникнення нештатних умов його функціонування?
 • Відповідно чи до вимог нормативних актів з охорони праці було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?
 • Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці кошти належним чином випробувані?
 • Яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини її обумовили?
 • Невиконання яких вимог нормативних актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває у причинному зв’язку з настанням події?
 • Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору знаходяться в причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії і т.д.)?
 • Чи відповідає організація робіт на даному виробничому ділянці вимогам охорони праці?
 • Чи відповідає організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?
 • Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?
 • Які заходи безпеки повинні бути прийняті в конкретній ситуації?
 • Яке навчання і перевірку знань з питань охорони праці повинні проходити працівники, які виконують конкретну роботу?
 • Чи відноситься конкретна робота до категорії робіт з підвищеною небезпекою?
 • Чи відноситься об’єкт (підприємство, виробнича дільниця) до об’єктів з підвищеною небезпекою?
 • Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
 • На яке особа покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • Чи відповідають умови застосування конкретних речовин і матеріалів вимогам промислової санітарії?
 • Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві?
 • Чи створює дане технологічне обладнання шум або вібрацію, що перевищують допустимі норми? (пункт 9.2 глави 9 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій).

Терміни проведення експертизи

Строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів.

У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад 10 експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів (пункт 1.13 розділу I Інстукції).

Установи, які проводять дослідження

Експертиза безпеки життєдіяльності провожиться експертними установами, зокрема:

 1. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз
 2. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
 3. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
 4. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса

Корисні посилання

Див. також