Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС) – "Електронний суд"

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Oleksandra.borovyk.

Нормативна база

Що таке Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

Згідно з Положенням про порядок функціонування окремих підсистем ЄСІТС:

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС) — сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем (модулів), які забезпечують автоматизацію визначених законодавством та Положенням процесів діяльності судів, органів та установ в системі правосуддя, включаючи:

 • документообіг,
 • автоматизований розподіл справ,
 • обмін документами між судом та учасниками судового процесу,
 • фіксування судового процесу та участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції,
 • складання оперативної та аналітичної звітності,
 • надання інформаційної допомоги суддям, а також автоматизацію процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС.

Модулі ЄСІТС

 • Офіційний веб-портал «Судова влада України»;
 • Єдиний державний реєстр судових рішень;
 • Підсистема «Електронний кабінет»;
 • Єдина підсистема управління фінансово-господарськими процесами;
 • Єдиний контакт-центр судової влади України;
 • Модуль «Автоматизований розподіл»;
 • Підсистема «Електронний суд»;
 • Модуль «Судова статистика»;
 • Підсистема відеоконференцзв'язку.

З метою поетапного впровадження ЄСІТС норми Положення визначають порядок функціонування лише окремих, готових до впровадження підсистем (модулів) ЄСІТС, а також порядок вчинення дій, які ними забезпечуються.

Функції ЄСІТС

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", процесуального законодавства України ЄСІТС забезпечує:

1)ведення електронного діловодства, в тому числі рух електронних документів у межах відповідних органів та установ та між ними, реєстрацію вхідних і вихідних документів та етапів їх руху;

2)централізоване захищене зберігання судових справ, процесуальних, інших документів та інформації в єдиній базі даних;

3)захищене зберігання, автоматизовану аналітичну і статистичну обробку інформації;

4)збереження судових справ та інших документів в електронному архіві;

5)обмін документами та інформацією (надсилання та отримання документів та інформації, спільна робота з документами) в електронній формі між судами, іншими органами та установами в системі правосуддя, учасниками судового процесу, а також проведення відеоконференції в режимі реального часу;

6)автоматизацію роботи судів, органів та установ у системі правосуддя, в тому числі автоматизоване формування в режимі реального часу основних аналітичних показників діяльності; автоматизацію процесів ведення бухгалтерського, статистичного, кадрового обліку, формування та консолідації фінансової, статистичної та управлінської звітності; автоматизацію процесів планування та виконання бюджетів;

7)формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі;

8)віддалений доступ користувачів ЄСІТС до будь-якої інформації, що в ній зберігається, в електронній формі відповідно до диференційованих прав доступу;

9)визначення судді (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи у порядку, встановленому процесуальним законом;

10)визначення присяжних для судового розгляду із числа осіб, які внесені до списку присяжних;

11)відбір кандидатури арбітражного керуючого у справах про банкрутство;

12)розподіл справ у Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, їх органах;

13)відео- та звукозапис судових засідань, засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, її органів, транслювання їх в інтернеті в порядку, визначеному законом;

14)ведення Єдиного державного реєстру судових рішень;

15)ведення Єдиного державного реєстру виконавчих документів;

16)функціонування вебпорталу судової влади України, вебсайтів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

17)функціонування єдиного контакт-центру для управління запитами, іншими зверненнями;

18)можливість автоматизованої взаємодії ЄСІТС з іншими автоматизованими, інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами органів та установ у системі правосуддя, органів правопорядку, Національної асоціації адвокатів України, Міністерства юстиції України та підпорядкованих йому органів та установ, інших органів та установ;

19)можливість учасникам справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції;

20)інші функції, передбачені Положенням.

Власником програмного забезпечення ЄСІТС є держава в особі Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України).

Підсистема «Електронний суд»

Підсистема «Електронний суд» - підсистема ЄСІТС, що забезпечує можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, між користувачем цієї підсистеми та Вищою радою правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати розгляду таких документів чи інші документи.

Відповідно до вимог процесуального законодавства реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі) в обов'язковому порядку:

♦ адвокати,

♦ нотаріуси,

♦ державні та приватні виконавці,

♦ арбітражні керуючі,

♦ судові експерти,

♦ органи державної влади та інші державні органи,

♦ органи місцевого самоврядування,

♦ інші юридичні особи.

Інші особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку (Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами").

Інструкція користувача Електронного суду розробляється адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за вебадресою wiki.court.gov.ua.

Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо), пов'язані з розглядом справ у суді, можуть подаватися до суду в електронній формі виключно з використанням підсистеми "Електронний суд", якщо інше не визначено процесуальним законодавством чи Положенням.

Переваги використання «Електронного суду»

До основних переваг користування підсистемою «Електронний суд» належать:

Можливість учасників судового процесу подавати до суду процесуальні документи (позовні заяви, клопотання тощо) в електронному форматі.

Електронні документи створюються із застосуванням вбудованого текстового редактора шляхом заповнення форм документів, передбачених Інструкцією користувача Електронного суду, підписуються кваліфікованим електронним підписом (підписами) його підписувача (підписувачів) та надсилаються засобами відповідної підсистеми ЄСІТС.

До створених документів користувачі можуть додавати інші файли (зображення, відеофайли тощо). Відповідні додані файли (додатки) підписуються кваліфікованим електронним підписом користувачів разом зі створеними в Електронному суді документами, до яких вони додаються.

Після надсилання засобами Електронного суду документів особа може у власному Електронному кабінеті відслідковувати рух та стан розгляду таких документів у суді або в органі та установі системи правосуддя. Відомості про доставку документа, його реєстрацію та інші відомості щодо розгляду справ відповідно до наявних технічних можливостей підсистем ЄСІТС надсилаються в автоматичному режимі до Електронного кабінету користувача, від імені якого подано документи (п.п.26-27 Порядку).

Можливість уповноважити іншого користувача на вчинення дій в інтересах довірителя, надавши засобами відповідної підсистеми ЄСІТС такому повіреному довіреність в електронній формі відповідно до вимог процесуального законодавства.

У випадку надання користувачем електронної довіреності інформація про результати розгляду документів надсилається до Електронного кабінету довірителя та повіреного (повірених) (п. 31 Порядку).

Можливість користувачів сплатити судовий збір та інші платежі в режимі онлайн під час формування відповідного документа або додати відомості щодо здійсненого самостійно платежу для забезпечення автоматичної перевірки його зарахування на відповідний рахунок. Інформація автоматично додається до документа, що створюється (п. 44 Порядку).

Реєстрація в підсистемі «Електронний кабінет»

Підсистема "Електронний кабінет" - підсистема ЄСІТС, захищений вебсервіс, що має офіційну адресу в інтернеті (id.court.gov.ua), який забезпечує процедуру реєстрації користувачів в ЄСІТС, а також подальшу автентифікацію таких осіб з метою їх доступу до підсистем (модулів) ЄСІТС у межах наданих прав.

Процедура реєстрації в ЄСІТС (реєстрація Електронного кабінету, реєстрація офіційної електронної адреси) передбачає проходження запропонованої засобами Електронного кабінету процедури реєстрації з використанням кваліфікованого електронного підпису, та внесенням контактних даних особи, зокрема адреси електронної пошти, номера телефону (в тому числі мобільного), зазначенням інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.

Користувачі зобов'язані вносити повну та актуальну інформацію в Електронний кабінет в обсязі, визначеному функціональними можливостями ЄСІТС, невідкладно після створення, отримання або зміни такої інформації.

Інструкція користувача Електронного кабінету розробляється адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за вебадресою wiki.court.gov.ua.

Реєстрація кабінету фізичної особи та фізичної особи-підприємця - здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису такої особи.

Реєстрація кабінету юридичної особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника такої юридичної особи, що підтверджується даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Сертифікат кваліфікованого електронного підпису такої посадової особи повинен містити ідентифікаційні дані як юридичної, так і посадової особи.

Керівник юридичної особи засобами програмного забезпечення Електронного кабінету може уповноважувати працівників юридичної особи (в тому числі себе) або інших фізичних осіб чи фізичних осіб - підприємців на перегляд, створення та надсилання електронних документів, а також вчинення інших дій від імені юридичної особи з використанням власних Електронних кабінетів таких фізичних осіб чи фізичних осіб - підприємців.

Реєстрація кабінетів суб'єктів, які не мають ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, визначається спільним рішенням Державної судової адміністрації України та відповідного державного органу, до сфери управління якого входять такі органи, або Державної судової адміністрації України та такого суб'єкта за відсутності його підпорядкованості.

Потрапити до електронного кабінету можна за посиланням https://id.court.gov.ua/ або перейти до розділу «Офіційна електронна адреса» на офіційному веб-порталі «Судова влада України».

Після обрання файлу ключа та введення паролю натиснути «Продовжити». Після вказаних дій користувачу стане доступна сторінка підтвердження реєстраційних даних користувача.

Відомості щодо прізвища/ім'я/по батькові та РНОКПП заповнюються автоматично (зчитуються з ключа).

Користувачем зазначаються наступні дані:

 • дата народження;
 • номер контактного телефону;
 • електронна адреса.

Також користувач встановлює відмітку на згоду з умовами реєстрації.

Після введення номеру контактного телефону та електронної адреси, система запропонує отримати коди підтвердження.

Після їх введення та натискання кнопки «Підтвердити» користувач потрапить до свого «Електронного кабінету».

Для завершення реєстрації потрібно проставити відмітку в полі «Я погоджуюсь…» та натиснути «Підтвердити».

Після здійснення всіх описаних дій користувач перейде до електронного кабінету.

З інструкціями та рекомендаціями з приводу реєстрації в ЄСІТС можна ознайомитися за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=bD83fM28x3I.

Особливості використання підстистеми відеоконференцзв'язку

За наявності в суді технічної можливості учасник справи у порядку, встановленому процесуальним законом заяву (ст. 212 ЦПК України, ст. 195 КАСУ, ст. 336 Кримінального процесуального кодексу України, інші), може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів. Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв'язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватися в Електронному кабінеті. Учасник справи також повинен перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, визначеним Інструкцією користувача підсистеми відеоконференцзв'язку, для роботи із системою відеоконференцзв'язку (п. 49 Порядку).

Підсистема відеоконференцзв'язку забезпечує:

 1. відео- та звукозапис судових засідань, бронювання (резервування) залів судових засідань, можливість подання учасниками справи під час проведення судового засідання в режимі відеоконференції документів (у тому числі процесуальних документів, письмових та електронних доказів тощо);
 2. можливість користувачам брати участь у засіданнях інших органів та установ системи правосуддя в режимі відеоконференції. Особливості порядку проведення таких засідань можуть встановлюватися відповідними органами та установами системи правосуддя.

У разі проведення судового засідання в режимі відеоконференції секретар судового засідання засобами підсистеми ЄСІТС забезпечує ведення протоколу (журналу) судового засідання в електронній формі та технічний запис судового засідання.

У випадку використання підсистеми відеоконференцзв'язку для здійснення фіксування судових засідань, що проводяться без застосування режиму відеоконференції, секретар судового засідання засобами підсистеми ЄСІТС забезпечує ведення протоколу (журналу) судового засідання в електронній формі та технічний запис судового засідання.

До матеріалів справи в паперовій формі за необхідності приєднується роздрукований паперовий примірник протоколу (журналу) судового засідання з посиланням на технічний запис судового засідання (п. 51 Порядку).

За заявою учасника справи та після сплати відповідного судового збору такий учасник може отримати копію технічного запису судового засідання на власний вибір шляхом:

♦ отримання засобами підсистеми відеоконференцзв'язку доступу до технічного запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача;

♦ отримання запису на оптичному диску у виді файлу.

У разі сплати судового збору безпосередньо в Електронному кабінеті учаснику справи автоматично надається доступ для скачування технічного запису судового засідання в Електронному кабінеті. При цьому до АСДС автоматично надсилаються відповідне повідомлення про видачу копії технічного запису судового засідання та квитанція про сплату судового збору (п. 56 Порядку).

Інструкція користувача підсистеми відеоконференцзв'язку розробляється адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за вебадресою wiki.court.gov.ua.

Корисні посилання

Див. також