Членство у професійній спілці. Участь профспілок у захисті прав працівників

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Членство у профспілках

Відповідно до ст. 7 Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" членами профспілок можуть бути особи, які:

 • працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю,
 • забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити.

Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийому до неї здійснюється установчими зборами. Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.

Члени Профспілки мають право:

 1. На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судових органах.
 2. На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.
 3. На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей.
 4. На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.
 5. На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.
 6. На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.
 7. Обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів, за винятком обмежень, встановлених законодавством, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і Статутом.
 8. Одержувати за рішенням профспілкових органів на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, виплати з нагоди професійних свят чи днів народження, грошове заохочення за профспілкову роботу, відшкодування коштів, затрачених на придбання ліків, оплату юридичних послуг, користуватися разом з членами сім’ї культурно-спортивними закладами Профспілки.
 9. На сприяння в перекваліфікації і працевлаштуванні при безробітті.
 10. На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

Члени Профспілки зобов’язані:

 1. Визнавати і виконувати Статут Профспілки.
 2. Регулярно сплачувати членські внески.
 3. Брати участь у діяльності первинної профспілкової організації, у якій вони перебувають на обліку.
 4. Виконувати рішення профспілкових органів.
 5. Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.
 6. Дотримуватись умов колективного договору (угоди).

Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено:

 • членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю,
 • членів фермерських господарств, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,
 • осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах,
 • осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках.
Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня. Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок.

Участь профспілок у захисті прав працівників

Відповідно до ст. 2 Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"професійні спілки створюються з метою здійснення представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Згідно зі ст. 3 дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об'єднань профспілок, профспілкових органів і профспілкових представників у межах їх повноважень, працедавців, їх об'єднання, а також державні органи і органи місцевого самоврядування.

Статтею 13 Закону передбачено, що держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки й додержання прав та інтересів профспілок. Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з працедавцями та їх об'єднаннями. Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового, економічного й соціального захисту працівників. З урахуванням вищевикладеного можна зазначити, що чинне законодавство передбачає можливість здійснення профспілками дієвого контролю за дотриманням трудового законодавства та здійснення на належному рівні заходів щодо захисту порушених трудових прав.

Прововідносини профспілок, які регулує Кодекс законів про працю України

Кодекс законів про працю України покладає повноваження щодо захисту трудових прав та інтересів найманих працівників на професійні спілки.

Так, гл. ХVI КЗпП України визначено:

 • право громадян на об’єднання у професійні спілки (ст. 243);
 • права професійних спілок, їх об’єднань (ст. 244);
 • право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями (ст. 245);
 • первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях (ст. 246);
 • повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації (ст. 247);
 • гарантії діяльності профспілок (ст. 248);
 • обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок (ст. 249);
 • відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно- масову, фізкультурну та оздоровчу роботу (ст. 250);
 • обов’язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об’єднань (ст. 251);
 • гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів (ст. 252).

Також ст. 12, 19, 43, 64 та ін. КЗпП України прямо передбачена участь профспілок при вирішенні певних питань щодо захисту трудових прав найманих працівників.

З аналізу судової практики вбачається, що профспілки вимушені звертатися до працедавців з такими позовами:

 1. про визнання певних пунктів чи умов колективних договорів недійсними; про визнання такими, що не виконуються, умов колективного договору;
 2. про визнання неправомірною діяльність або бездіяльність посадових осіб щодо порушення умов колективного договору;
 3. про спонукання до виконання умов колективного договору; про визнання незаконним звільнення працівника (працівників);
 4. про визнання незаконним переведення працівника; про порушення гарантій, наданих законом працівникам підприємств, обраних до профспілкових органів;
 5. про зобов’язання виплати працівникам недонарахованих сум за працю у святкові та вихідні дні;
 6. про відшкодування збитків, заподіяних ушкодженням здоров’я тощо.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" профспілки та їх об'єднання мають право щодо захисту прав та інтересів їх членів, що реалізуються шляхом:

* здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.
* у питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.
* у питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.
* профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ.
* представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, державними органами та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.