Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна інформація

Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок (далі - дозвіл) - це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою у якому повинні бути визначені умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель і дає право власнику земельної ділянки чи землекористувачу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки.

     Якщо в проекті ці умови не визначені чи визначені в неповному обсязі, відповідний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів Держкомзему України відмовляє у видачі дозволу. 
     Відповідно до пункту "з" статті 25, статті 26 Закону України "Про землеустрій"  робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель мають  право  розробляти юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою. 
     Проект землеустрою повинен бути розроблений відповідно до  вимог  законодавчих  та  нормативно-правових  актів, які регламентують порядок розробки, розгляду, погодження, затвердження та внесення змін до проектів землеустрою.

Власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, зобов'язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту. Дозвіл не вимагається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється в межах однієї й тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.

Порядок видачі спеціальних дозволів

Для отримання дозволу власник земельної ділянки, землекористувач або їх представник (далі - заявник) звертається із письмовою заявою до відповідного органу Держсільгоспінспекції України.

До заяви додаються такі документи:

 • копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою;
 • копія паспорта громадянина (для військових - посвідчення офіцера; юридичних осіб - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія статуту (положення), інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові керівника (заступника), а також особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, їх номери телефонів; представників - копія паспорта громадянина/посвідчення офіцера/, довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону);
 • проект землеустрою із зазначенням його розробника, копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою;
 • копія агрохімічного паспорта земельної ділянки;
 • копія договору на виконання земляних робіт (у разі якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;
 • копія документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності).

Заява про видачу дозволу та додані до неї матеріали розглядаються в термін не більше 30 календарних днів з дня їх одержання. У разі необхідності проведення обстеження значних площ земельних ділянок, на яких планується провести зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), термін розгляду заяви може бути продовжено за письмовою згодою заявника, але не більше ніж на 10 календарних днів. За результатами розгляду матеріалів відповідний орган Держсільгоспінспекції України видає дозвіл чи відмовляє у його видачі. У разі відмови у видачі дозволу вказаний орган письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови. Перший примірник дозволу вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом заявнику, другий - залишається в органі, що його видав. Строк дії дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земельних робіт, визначених у проекті землеустрою.

   Дозвіл   підписується   начальником   відповідного інспекційного органу  Держкомзему  та  скріплюється  гербовою печаткою. 

Дозвіл повинен бути зареєстрований у день його видачі.

Порядок анулювання спеціальних дозволів

За наявності певних підстав спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок може бути анульований.

Підставами для анулювання є:

 • заява власника земельної ділянки чи землекористувача про анулювання дозволу;
 • смерть власника земельної ділянки;
 • припинення діяльності юридичної особи;
 • припинення права користування земельною ділянкою;
 • зміна власника земельної ділянки чи землекористувача;
 • звернення стягнення на земельну ділянку, яка перебуває у власності, на вимогу кредитора;
 • конфіскація земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду;
 • визнання дозволу недійсним у судовому порядку;
 • невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту чи порядку проведення рекультивації порушених земель, визначених у проекті землеустрою;
 • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, якщо це призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів;
 • невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб Держсільгоспінспекції України.
  У разі  наявності підстав для анулювання дозволу, інспекційний орган Держкомзему, керуючись статтею 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", викликає заявника до інспекційного органу Держкомзему для отримання усних або письмових пояснень.  У  виклику  (повідомленні) зазначаються  адреса інспекційного органу Держкомзему, дата та час прибуття, перелік матеріалів, які необхідно  надати  до  інспекційного  органу Держкомзему,  необхідних  для  розгляду  справи.  Обов'язково зазначається вимога щодо  надання  до інспекційного  органу Держкомзему оригіналу дозволу. 
  Матеріали,  які свідчать про наявність підстав для анулювання дозволу (у тому числі про вчинення правопорушення /за наявності/  -  акт  перевірки,  протокол про адміністративне правопорушення, припис), розглядаються у присутності заявника. У разі його нез'явлення до інспекційного органу Держкомзему рішення про анулювання дозволу (постанова про накладення на заявника адміністративного  стягнення  -  за наявності правопорушення) виносяться без його присутності. Особа,  яка  їх  виносить, зобов'язана  переконатись  у  наявності  даних про своєчасне повідомлення заявника про час і місце розгляду матеріалів та відсутності клопотання про відкладення розгляду справи. 
   Копія рішення про анулювання дозволу вручається під підпис заявнику в триденний термін з дня його прийняття, а в разі якщо порушення призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів, рішення про анулювання дозволу вручається негайно (у можливо короткі строки). Одночасно із врученням копії рішення про анулювання дозволу вилучається оригінал дозволу. Надсилання копії рішення про анулювання дозволу поштою не допускається. Про анулювання дозволу робиться відповідна відмітка в журналі реєстрації дозволів. 
   У разі якщо після накладення адміністративного стягнення заявник відмовляється припинити порушення земельного законодавства та усунути його наслідки, інспекційний орган Держкомзему повторно накладає на нього адміністративне стягнення за статтею 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
   Якщо дозвіл було анульовано у зв'язку з порушенням вимог земельного законодавства, інформація про анулювання дозволу (із зазначенням вжитих до  порушника  адміністративних  стягнень) направляється до відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та органу прокуратури.