Особливості утворення державних холдингових компаній

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Поняття холдингових компаній

Холдингова компанія - акціонерне товариство, яке володіє ,користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.
Діяльність холдингових компаній в Україні регламентується Господарським кодексом України та законом України «Про холдингові компанії в Україні» прийнятий Верховною Радою України 15 березня 2006 року. У статті 1 цього Закону є перелік визначень холдингових компаній, а саме:

 • Державна холдингова компанія холдингова компанія, утворена у формі акціонерного товариства, не менш як 100 відсотків акцій якого належить державі;
 • Державна керуюча холдингова компанія державна холдингова компанія, корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) якого належить державі;
 • Холдингова компанія акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.

Особливості утворення холдингових компаній

Компанія утворюється:
1) на базі державного підприємства за рішенням:

 • органу, уповноваженого управляти державним майном (далі - орган управління), - у процесі корпоратизації;
 • Фонду державного майна - у процесі приватизації чи корпоратизації;

2) шляхом передачі до статутного капіталу створюваної компанії холдингових корпоративних пакетів акцій, що належать державі, за рішенням:

 • органу управління - якщо до статутного капіталу компанії передаються пакети акцій, щодо яких повноваження з управління здійснює такий орган;
 • Фонду державного майна - якщо до статутного капіталу компанії передаються пакети акцій, щодо яких повноваження з управління здійснює Фонд

.
Якщо створення компанії передбачає формування її статутного капіталу шляхом передачі пакетів акцій, повноваження з управління якими здійснюють різні органи управління, орган управління, що ініціює створення такої компанії, попередньо подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо передачі йому повноважень з управління відповідними корпоративними правами держави, в якому зазначається, що метою передачі повноважень з управління корпоративними правами держави є забезпечення подальшого створення компанії.
Рішення щодо утворення компанії у випадках, зазначених у підпункті 1 та абзацах другому і третьому підпункту 2 цього пункту, приймаються за умови отримання в установленому порядку відповідно до законодавства дозволу Антимонопольного комітету та погодження Кабінету Міністрів України.

Ініціатор утоврення державних холдингових компаній

Ініціаторами утворення компанії (далі - ініціатор) можуть бути:
1) у процесі корпоратизації:

 • державне підприємство;
 • орган управління;

2) у процесі приватизації:

 • Фонд державного майна;
 • підприємство, щодо якого прийнято рішення про приватизацію;
 • господарське товариство, утворене в процесі корпоратизації;

3) у разі передачі до статутного капіталу створюваної компанії холдингових корпоративних пакетів акцій, що належать державі:

 • орган управління;
 • Фонд державного майна;
 • господарське товариство, утворене в процесі корпоратизації.

Рішення про утворення державних холдингових компаній

Ініціатор утворення компанії подає органу, що приймає рішення про її утворення, відповідне звернення, до якого додаються такі документи:
1). обґрунтування доцільності утворення компанії;
2). бізнес-план з визначенням етапів, строків, джерел фінансування, очікуваних результатів від утворення компанії;
3). перелік державних підприємств, на базі яких пропонується утворити компанію, із зазначенням таких відомостей щодо кожного підприємства:

 • повне найменування, його місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 • результати фінансово-господарської діяльності за три попередні звітні роки;
 • звіт про оцінку майна підприємства з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості. Зазначений звіт подається разом з рецензією, що містить позитивний висновок щодо його відповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна або наявності незначних недоліків, що не вплинули на достовірність оцінки, про відповідність в цілому таким нормативно-правовим актам.

4).проект статуту компанії.
У разі коли ініціатором створення компанії є орган управління, він самостійно забезпечує підготовку документів.
Орган управління, що приймає рішення про утворення компанії, протягом одного місяця з дня ініціювання відповідного питання, а в разі необхідності отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету - протягом одного місяця з дня отримання такого дозволу готує за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна, НКЦПФР, Антимонопольним комітетом і Мін'юстом проект рішення Кабінету Міністрів України про погодження утворення компанії та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.