Особливості утворення державних холдингових компаній

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття холдингових компаній

Холдингова компанія - акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про холдингові компанії в Україні" наводиться перелік визначень холдингових компаній, а саме:

 • Державна холдингова компанія - холдингова компанія, утворена у формі акціонерного товариства, не менш як 100 відсотків акцій якого належить державі;
 • Державна керуюча холдингова компанія - державна холдингова компанія, корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) якого належить державі;
 • Холдингова компанія - акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств;
 • Корпоративне підприємство - господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) якого володіє, користується та розпоряджається холдингова компанія.

Особливості утворення холдингових компаній

Відповідно до пункту 2 Порядку утворення державної холдингової компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 773 (далі- Порядок), державна холдингова компанія утворюється:

1) на базі державного підприємства за рішенням:

 • органу, уповноваженого управляти державним майном (далі - орган управління), - у процесі корпоратизації;
 • Фонду державного майна - у процесі приватизації чи корпоратизації;

2) шляхом передачі до статутного капіталу створюваної компанії холдингових корпоративних пакетів акцій, що належать державі, за рішенням:

 • органу управління - якщо до статутного капіталу компанії передаються пакети акцій, щодо яких повноваження з управління здійснює такий орган;
 • Фонду державного майна - якщо до статутного капіталу компанії передаються пакети акцій, щодо яких повноваження з управління здійснює Фонд.

Статутний капітал державної холдингової компанії формується за рахунок належних державі акцій (часток, паїв) відповідних господарських товариств у встановленому законодавством порядку.

Якщо створення компанії передбачає формування її статутного капіталу шляхом передачі пакетів акцій, повноваження з управління якими здійснюють різні органи управління, орган управління, що ініціює створення такої компанії, попередньо подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо передачі йому повноважень з управління відповідними корпоративними правами держави, в якому зазначається, що метою передачі повноважень з управління корпоративними правами держави є забезпечення подальшого створення компанії.

Рішення щодо утворення компанії у випадках, зазначених у підпункті 1 та абзацах другому і третьому підпункту 2 пункту 2 Порядку, приймаються за умови отримання в установленому порядку відповідно до законодавства дозволу Антимонопольного комітету та погодження Кабінету Міністрів України.

Відповідно до законодавства акції державних холдингових компаній не можуть бути передані в управління будь-яким особам. Державні пакети акцій (часток, паїв) та державне майно, передані державою до статутного капіталу державної холдингової компанії, не можуть бути відчужені або перебувати в заставі, використані для формування статутних капіталів будь-яких підприємств. Державній холдинговій компанії забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до відчуження акцій (часток, паїв) або майна, внесених до її статутного капіталу, до завершення процесу її приватизації.

Державна холдингова компанія може бути корпоративним підприємством лише Державної керуючої холдингової компанії.

Рішення про приватизацію державної холдингової компанії може бути прийнято лише після прийняття рішення про приватизацію всіх корпоративних підприємств, пакети акцій (часток, паїв) яких передано до статутного капіталу такої холдингової компанії.

Підготовку до продажу акцій державної холдингової компанії проводять її засновник (засновники) та державні органи приватизації у встановленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених законом. При цьому акції (частки, паї) корпоративних підприємств, внесені до її статутного капіталу, не передаються державним органам приватизації з метою їх подальшого продажу. Пакети акцій (часток, паїв) або інше майно, передані до статутного капіталу державної холдингової компанії, перебувають у державній власності і закріплюються за нею на праві господарського відання.

Галузі або сфери діяльності, в яких не допускається утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Ініціатор утворення державних холдингових компаній

Ініціаторами утворення компанії (далі - ініціатор) можуть бути:

1) у процесі корпоратизації:

 • державне підприємство;
 • орган управління;

2) у процесі приватизації:

 • Фонд державного майна;
 • підприємство, щодо якого прийнято рішення про приватизацію;
 • господарське товариство, утворене в процесі корпоратизації;

3) у разі передачі до статутного капіталу створюваної компанії холдингових корпоративних пакетів акцій, що належать державі:

 • орган управління;
 • Фонд державного майна;
 • господарське товариство, утворене в процесі корпоратизації (пункт 3 Порядку).

Рішення про утворення державних холдингових компаній

Ініціатор утворення компанії подає органу, що приймає рішення про її утворення, відповідне звернення, до якого додаються такі документи:
1) обґрунтування доцільності утворення компанії;
2) бізнес-план з визначенням етапів, строків, джерел фінансування, очікуваних результатів від утворення компанії;
3) перелік державних підприємств, на базі яких пропонується утворити компанію, із зазначенням таких відомостей щодо кожного підприємства:

 • повне найменування, його місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 • результати фінансово-господарської діяльності за три попередні звітні роки;
 • звіт про оцінку майна підприємства з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості. Зазначений звіт подається разом з рецензією, що містить позитивний висновок щодо його відповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна або наявності незначних недоліків, що не вплинули на достовірність оцінки, про відповідність в цілому таким нормативно-правовим актам.

4) проект статуту компанії.

У разі коли ініціатором створення компанії є орган управління, він самостійно забезпечує підготовку документів.

Орган управління, що приймає рішення про утворення компанії, протягом одного місяця з дня ініціювання відповідного питання, а в разі необхідності отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету - протягом одного місяця з дня отримання такого дозволу готує за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном, Фондом державного майна, НКЦПФР, Антимонопольним комітетом і Мін'юстом проект рішення Кабінету Міністрів України про погодження утворення компанії та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про погодження утворення компанії орган, який подав проект відповідного рішення, здійснює заходи щодо забезпечення утворення компанії відповідно до вимог законодавства.