Відмінності між версіями «Оренда земельних ділянок»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(надуманий висновок. Без істотних умов договір втрачає сенс та не вважається укладеним)
Мітка: редагування коду 2017
 
(Не показано 44 проміжні версії 17 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/161-14 Закон України «Про оренду землі»]<br />
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF Типовий договір оренди землі, затверджений Постановою Кабміну №220 від 3 березня 2004 року]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковий кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/161-14 Закон України "Про оренду землі"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/899-15 Закон України «Про порядок виділення  в  натурі (на місцевості)  земельних  ділянок  власникам  земельних часток (паїв)»]  
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/899-15 Закон України "Про порядок виділення  в  натурі (на місцевості)  земельних  ділянок  власникам  земельних часток (паїв)"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 року № 220 "Про затвердження Типового договору оренди землі"]


== Основні аспекти ==
== Загальні положення ==
Відповідно до статті 2 Закону України «Про оренду землі» відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.<br />
'''Оренда землі''' - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.


Згідно із частиною четвертою статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.<br />
<u>Об’єктами</u> оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.


Статтею 16 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом  вправі набувати право оренди  на таку земельну ділянку.<br />
<u>Орендодавцями</u> земельних ділянок єгромадяни та юридичні особи,у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи, зокрема:
* щодо земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності - сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом;
* щодо земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад - районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом;
* щодо земельних ділянок, що перебувають у державній власності - органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування;
* щодо земельної ділянки, що входить до складу спадщини, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини - є особа, яка управляє спадщиною.
<u>Орендарями</u> земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.
Орендодавцем земельної ділянки,переданої у користування на праві емфітевзису, є особа,яка використовує земельну ділянку на такому праві.
Орендарями земельних ділянок можуть бути:


Відповідно до статті 6 Закону України «Про оренду землі» право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.<br />
а) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом;


Таким чином, обов’язок орендаря земельної ділянки щодо виплати орендної плати за використання земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації договору оренди землі.<br />
б) сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом;


Відповідно до вимог статті 90 Земельного кодексу України власник земельної ділянки має право передавати земельну ділянку в оренду.<br />
в) громадяни і юридичні особи , іноземці та особи без громадянства,  міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні держави.


Згідно зі статтею 93 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.<br />
== Право оренди землі ==
Орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку визначеному ст. 6 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text Закону України "Про оренду землі"].
У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати земельних торгів.
У разі дострокового припинення оговору оренди землі за ініціативою орендодавця земельної ділянки( крім дострокового припиненя договору оренди у зв'язку з невиконанням орендарем своїх обов'язків),право оренди якої набуто за результатами земельних торгів,орендодавець відшкодовує орендарю витрати на його набуття у строки,визначені умовами договору та законом,і збитки,які понесе орендар внаслідок дострокового припинення договору оренди, якщо інше не передбачено договором оренди.
Земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути передана в оренду в разі згоди заставодержателя.


Відповідно до статті 13 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.<br />
== Перехід права на оренду земельної ділянки ==
Перехід права на оренду емельної ділянки визначено ст. 7 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text Закону України "Про оренду землі"].
Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи- орендаря,якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців - до осіб, які використовували цю земельну ділянку рази з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельного кодексу України] та цього Закону.
У разі набуття  права власності на об'єкт нерухомого майна( жилий будинок( крім багатоквартирного),іншу будівлю або споруду),об'єкт незавершеного будівництва, розміщений на земельній ділянці, що перебуває у користуванні попереднього власника на праві оренди, до набувача такого об'єкта одночасно переходить право оренди земельної ділянки, на якій розміщений такий об'єкт, в обсязі та на умовах,встановлених для попереднього власника зазначеного об'єкта, розміщеного на земельній ділянці, крім випадків, визначених частиною чевертої цієї статті а також з урахуванням вимог частини тринадцятої статті 120 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельного кодекск України]. Волевиявлення орендодавця та внесення змін до договору оренди із зазначенням нового орендаря земельної ділянки не вимагаються.
У разі набуття окремої частки у праві спільної власності на об'єкт нерухомого майна(жилий будинок( крім багатоквартирного),іншу будівлю чи споруду), об'єкт незавершеного будівництва, якщо такий об'єкт розміщений на земельній ділянці, що перебуває в оренді, набувач має право вимагати внесення змін до договору оренди землі з визначенням його співорендарем земельної ділянки, а до внесення змін до договору зобов'язаний відшкодовувати орендарю частину орендної плати пропорційно до його частки у праві власності на такий об'єкт.
Порядок користування декількома орендарями орендованою  земельною ділянкою у такому разі визначається договором, укладеним між ними, або за рішенням суду.


Згідно з частинами першою та п’ятою статті 6 Закону України «Про оренду землі» орендарі набувають право оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим та іншими законами України і договором оренди землі.<br />


''Статтею 15 Закону України «Про оренду землі» визначено вичерпний перелік істотних умов договору оренди землі, якими є:''
== Договір оренди землі == *
* об’єкт  оренди  (кадастровий  номер, місце  розташування  та розмір земельної ділянки); 
'''Договір оренди землі''' - це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
* строк дії договору оренди; 
* орендна  плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та  умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. <br />


Відсутність у договорі  оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також  для  визнання  договору  недійсним відповідно до закону. ([http://www.krapka.org.ua/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4-04-06-2014-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96/ Правовий висновок ВСУ від 2014.06.04 справа № 6-55цс14]) <br />
Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.


Таким чином, Законом України «Про оренду землі» встановлено вичерпний перелік підстав для визнання договору оренди недійсним.<br />
Детальніше про істотні умови, cтрок дії та особливості укладення договору оренди земельної ділянки за посиланням: * [[ Договір оренди земельної ділянки]]


Згідно з даними нормами, які чітко виписані в законі, відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов є підставою для звернення до суду (як правило, орендодавця) про визнання такого договору недійсним.<br />
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF Типова форма договору оренди землі] затверджується Кабінетом Міністрів України.  


В порядку цивільного судочинства підлягає захисту саме порушене право, а тому підлягає обов’язково встановленню, чи дійсно порушуються права позивачів у зв’язку з відсутністю в договорах оренди зазначених умов, їх істотності, а також необхідно з’ясовувати, в чому саме полягає порушення законних прав позивачів. Вказані твердження грунтуються на положеннях ст. 3 ЦПК України та ст. 15 ЦК України.<br />
== Орендна плата ==


Водночас, варто відзначити, що форма Типового договору оренди землі, затверджена Постановою Кабміну №220 від 3 березня 2004 року досі містить розширений перелік умов договору оренди земельної ділянки. За загальним правилом ст. 179 Господарського кодексу України зміст типових договорів не підлягає зміні, а лише конкретизації. Тому, до приведення форми Типового договору у відповідність до закону, найбільш обережною позицією буде визначення в договорі всіх умов, передбачених Типовим договором.<br />
'''Орендна плата за землю''' – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі (стаття 21 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14 Закону України "Про оренду землі"]).


Відповідно до статті 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі може бути достроково розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.<br />
Детальніше про порядок визначення розміру орендної плати за земельну ділянку та принципи її обчислення можна дізнатися за посиланням: [[Орендна плата за користування земельною ділянкою]]


Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не встановлено законом або договором.<br />
== Зміна договору оренди землі ==
Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.


Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням  суду  в  разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 цього  Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки,  а також на підставах,  визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.<br />
Детальніше про порядок внесення змін договору оренди землі можна дізнатися за посиланням: [[Зміна і поновлення договору оренди земельної ділянки]]


Відповідно до статті 126 Земельного кодексу України право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».<br />
== Суборенда земельних ділянок ==
Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у '''суборенду''' без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця (крім випадків, визначених законом). Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.


Положеннями статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.<br />
Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.


Стаття 17 Закону України «Про оренду землі» визначає момент передачі землі, а саме пов’язує цей момент з фактом державної реєстрації власне права оренди, а не з моментом підписання сторонами акта приймання-передачі, як було раніше. Тепер земельна ділянка  вважається переданою в оренду одночасно із реєстрацією права оренди у державному реєстрі. При цьому оформлення окремого акту приймання-передачі земельної ділянки не вимагається.<br />
Право суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.


Строк дії договору оренди землі визначено ст. 19 Закону України «Про оренду землі» і  визначається  за  згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. <br />
'''Детальніше див.:''' [[Суборенда земельної ділянки]]


Важливою умовою при передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва, фермерського  господарства, особистого  селянського  господарства  є встановлення строку  дії договору оренди землі за згодою сторін, який не може бути меншим за 7 років.<br />
== Припинення договору оренди землі ==
Договір оренди землі припиняється в разі:
* закінчення строку, на який його було укладено;
* викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
* поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
* смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
* ліквідації юридичної особи-орендаря;
* відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
* набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;
* припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства).<br>
Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.


При передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва,  фермерського  господарства, особистого    селянського    господарства    земельних    ділянок сільськогосподарського  призначення,  які  є  земельними ділянками меліорованих  земель  і  на яких  проводиться  гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою  сторін,  але  не  може бути меншим як 10 років. До договору оренди землі включається  зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію  відповідних  меліоративних  систем  і об’єктів  інженерної  інфраструктури  та  сприяти  їх  належній експлуатації.<br />
<br>
Детальніше про припинення договору оренди земельної ділянки можна дізнатися за посиланням: [[Припинення договору оренди землі]]<br>


Законом України «Про оренду землі» визначено, що орендна плата за землю –  це  платіж,  який  орендар  вносить орендодавцеві  за  користування  земельною  ділянкою  згідно  з договором оренди землі. Розмір,  умови  і  строки  внесення  орендної  плати за землю встановлюються  за  згодою  сторін у договорі оренди (крім строків внесення  орендної  плати  за  земельні  ділянки  державної  та комунальної    власності,  які  встановлюються  відповідно  до Податкового кодексу України. Обчислення розміру орендної плати  за  землю  здійснюється  з урахуванням індексів інфляції,  якщо інше не передбачено договором оренди.<br />
== Поновлення договору оренди землі ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14 Законом України "Про оренду землі"] передбачено два випадки поновлення (пролонгації) договору оренди землі.


Відповідно до ст. 22 Закону України «Про оренду землі» орендна плата справляється у грошовій формі. За  згодою  сторін  розрахунки  щодо  орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі  має  відповідати  грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. Розрахунки  щодо  орендної  плати  за  земельні  ділянки,  що перебувають  у  державній  і  комунальній  власності, здійснюються виключно у грошовій формі.<br />
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14 ст. 33 Закону "Про оренду землі"] після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк. При цьому орендар має дотриматися таких умов:
# належно виконувати свої обов'язки за договором;
# не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору повідомити орендодавця про свій намір скористатися переважним правом укладення договору на новий строк;
# до листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі додати проєкт додаткової угоди.


Також слід зазначити, згідно із статті 13 Закону України «Про порядок виділення в  натурі (на місцевості)  земельних  ділянок  власникам  земельних часток (паїв)» нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до моменту отримання їх власниками державних актів на право власності на земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участь у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі, у разі якщо відоме їх місцезнаходження.<br />
Частиною 6 ст. 33 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text Закону України "Про оренду землі"] передбачений '''другий випадок поновлення договору оренди''':  
# орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди
# відсутність протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі.
У цьому випадку Ви укладаєте додаткову угоду про поновлення договору оренди землі із:
* власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності);
* уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності).<br>


Тобто, з урахуванням повноважень щодо передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), орендна плата за їх використання на строк до моменту отримання їх власниками державних актів на право власності на земельну ділянку надходить тому органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування, який прийняв рішення про надання земельної частки (паю) в оренду.
Детальніше про порядок поновлення договору оренди земельної ділянки можна дізнатися за посиланням: [[Зміна і поновлення договору оренди земельної ділянки]].
 
== Див. також ==
* [[Договір оренди земельної ділянки]]
* [[Припинення договору оренди землі]]
* [[Припинення договору оренди землі у разі ліквідації юридичної особи]]
* [[Визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (нікчемним)]]
* [[Дострокове розірвання договору оренди землі]]
* [[Орендна плата за користування земельною ділянкою]]
* [[Зміна і поновлення договору оренди земельної ділянки]]
 
[[Категорія: Право користування землями]]
[[Категорія:Земельне право]]
[[Категорія: Податкове право]]
[[Категорія: Договір оренди]]

Поточна версія на 13:50, 30 листопада 2021

Нормативна база

Загальні положення

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Об’єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

Орендодавцями земельних ділянок єгромадяни та юридичні особи,у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи, зокрема:

 • щодо земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності - сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом;
 • щодо земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад - районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом;
 • щодо земельних ділянок, що перебувають у державній власності - органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування;
 • щодо земельної ділянки, що входить до складу спадщини, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини - є особа, яка управляє спадщиною.

Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою. Орендодавцем земельної ділянки,переданої у користування на праві емфітевзису, є особа,яка використовує земельну ділянку на такому праві. Орендарями земельних ділянок можуть бути:

а) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом;

б) сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом;

в) громадяни і юридичні особи , іноземці та особи без громадянства, міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні держави.

Право оренди землі

Орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку визначеному ст. 6 Закону України "Про оренду землі". У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати земельних торгів. У разі дострокового припинення оговору оренди землі за ініціативою орендодавця земельної ділянки( крім дострокового припиненя договору оренди у зв'язку з невиконанням орендарем своїх обов'язків),право оренди якої набуто за результатами земельних торгів,орендодавець відшкодовує орендарю витрати на його набуття у строки,визначені умовами договору та законом,і збитки,які понесе орендар внаслідок дострокового припинення договору оренди, якщо інше не передбачено договором оренди. Земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути передана в оренду в разі згоди заставодержателя.

Перехід права на оренду земельної ділянки

Перехід права на оренду емельної ділянки визначено ст. 7 Закону України "Про оренду землі". Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи- орендаря,якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців - до осіб, які використовували цю земельну ділянку рази з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону. У разі набуття права власності на об'єкт нерухомого майна( жилий будинок( крім багатоквартирного),іншу будівлю або споруду),об'єкт незавершеного будівництва, розміщений на земельній ділянці, що перебуває у користуванні попереднього власника на праві оренди, до набувача такого об'єкта одночасно переходить право оренди земельної ділянки, на якій розміщений такий об'єкт, в обсязі та на умовах,встановлених для попереднього власника зазначеного об'єкта, розміщеного на земельній ділянці, крім випадків, визначених частиною чевертої цієї статті а також з урахуванням вимог частини тринадцятої статті 120 Земельного кодекск України. Волевиявлення орендодавця та внесення змін до договору оренди із зазначенням нового орендаря земельної ділянки не вимагаються. У разі набуття окремої частки у праві спільної власності на об'єкт нерухомого майна(жилий будинок( крім багатоквартирного),іншу будівлю чи споруду), об'єкт незавершеного будівництва, якщо такий об'єкт розміщений на земельній ділянці, що перебуває в оренді, набувач має право вимагати внесення змін до договору оренди землі з визначенням його співорендарем земельної ділянки, а до внесення змін до договору зобов'язаний відшкодовувати орендарю частину орендної плати пропорційно до його частки у праві власності на такий об'єкт. Порядок користування декількома орендарями орендованою земельною ділянкою у такому разі визначається договором, укладеним між ними, або за рішенням суду.


== Договір оренди землі == * Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.

Детальніше про істотні умови, cтрок дії та особливості укладення договору оренди земельної ділянки за посиланням: * Договір оренди земельної ділянки

Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України.

Орендна плата

Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі (стаття 21 Закону України "Про оренду землі").

Детальніше про порядок визначення розміру орендної плати за земельну ділянку та принципи її обчислення можна дізнатися за посиланням: Орендна плата за користування земельною ділянкою

Зміна договору оренди землі

Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Детальніше про порядок внесення змін договору оренди землі можна дізнатися за посиланням: Зміна і поновлення договору оренди земельної ділянки

Суборенда земельних ділянок

Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця (крім випадків, визначених законом). Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.

Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.

Право суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

Детальніше див.: Суборенда земельної ділянки

Припинення договору оренди землі

Договір оренди землі припиняється в разі:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
 • поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
 • смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
 • ліквідації юридичної особи-орендаря;
 • відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
 • набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;
 • припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства).

Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.


Детальніше про припинення договору оренди земельної ділянки можна дізнатися за посиланням: Припинення договору оренди землі

Поновлення договору оренди землі

Законом України "Про оренду землі" передбачено два випадки поновлення (пролонгації) договору оренди землі.

Відповідно до ст. 33 Закону "Про оренду землі" після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк. При цьому орендар має дотриматися таких умов:

 1. належно виконувати свої обов'язки за договором;
 2. не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору повідомити орендодавця про свій намір скористатися переважним правом укладення договору на новий строк;
 3. до листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі додати проєкт додаткової угоди.

Частиною 6 ст. 33 Закону України "Про оренду землі" передбачений другий випадок поновлення договору оренди:

 1. орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди
 2. відсутність протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі.

У цьому випадку Ви укладаєте додаткову угоду про поновлення договору оренди землі із:

 • власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності);
 • уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності).

Детальніше про порядок поновлення договору оренди земельної ділянки можна дізнатися за посиланням: Зміна і поновлення договору оренди земельної ділянки.

Див. також