Припинення договору оренди землі у разі ліквідації юридичної особи

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативні акти

Право оренди земельної ділянки

Чинним законодавством України, а саме ст. 93 Земельного кодексу України визначено, що право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Також згідно зі ст. 1 Закон України «Про оренду землі» оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Орендарі земельних ділянок

Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам. Статтею 5 Закону України «Про оренду землі» встановлено, що орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

Орендарями земельних ділянок можуть бути:

а) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом;

б) сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом;

в) громадяни і юридичні особи, іноземці та особи без громадянства, міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні держави.

Договір оренди землі

Поняття договору оренди землі має своє відображення у статті 13 Закону України «Про оренду землі». Так договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Отже, з огляду на наведене, юридичні особи, які використовують земельні ділянки на підставі договору оренди землі – є орендарями земельних ділянок.

Реорганізація юридичної особи

Під час здійснення господарської діяльності юридичні особи можуть бути реорганізовані. Реорганізація юридичної особи може відбуватися декількома шляхами.

Так, статтею 104 Цивільного кодексу України визначено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Особливості переукладання договору оренди землі у разі реорганізації юридичної особи-орендаря

Законодавством України, що регулює земельні відносини, передбачені певні особливості переукладання договору оренди землі у разі реорганізації юридичної особи-орендаря. Так, статтею 16 Закону України «Про оренду землі» встановлено, що зміна найменування сторін договору оренди землі, зокрема внаслідок реорганізації юридичної особи або зміни типу акціонерного товариства, не є підставою для внесення змін до договору оренди землі та/або його переоформлення.

Дане правило має своє відображення і у ст. 32. Закону України «Про оренду землі», де зазначено, що реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

Однак стаття 31 Закону України «Про оренду землі» передбачає, що договір оренди землі припиняється в разі в.ч. ліквідації юридичної особи-орендаря.

Отже, за таких обставин, у разі коли юридична особа - орендар приєднується до іншої юридичної особи договір оренди землі припиняється та може бути укладено з іншою юридичною особою.

У випадку приєднання до юридичної особи – орендаря іншої юридичної особи, або зміни найменування юридичної особи - орендаря, або зміни типу акціонерного товариства, підстави для припинення договору оренди землі відсутні.

Що робити коли орендар відмовляється в розірванні чи переукладенні договору

Після ліквідації юридичної особи, колишні власники такої юридичної особи іноді не дають згоди щодо припинення договору та продовжують використовувати земельну ділянку у власних цілях. В таких випадках орендодавцю (власнику земельної ділянки) необхідно звернутися до орендаря з письмовою заявою щодо розірвання такого договору. На даний лист Ви можете отримати відмову або не отримати відповідь взагалі. Наступним кроком потрібно буде звернутися до суду щодо визнання договору оренди землі припиненим. Після рішення суду договір оренди землі буде припинений а земельна ділянка буде повернена Вам у власність.


Див. також