Модельний статут сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою отримання прибутку

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 20:01, 30 вересня 2021, створена Anatolii.shevchuk (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == Нормативна база == * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільний кодекс України]; * [https://zakon.rada.go...)

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття

Модельний статут — типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб.
Сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об’єдналися на основі членства та на засадах самоврядування для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб. Сільськогосподарський кооператив утворюється за рішенням установчих зборів його засновників. Сільськогосподарський кооператив може бути утворений шляхом реорганізації (злиття, поділу, виділу) іншого сільськогосподарського кооперативу.
Засновниками та членами сільськогосподарського кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу. При цьому чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи. Вступний внесок - майновий або грошовий неповоротний внесок, розмір якого визначається статутом сільськогосподарського кооперативу, який зобов’язана внести особа при вступі (створенні) до сільськогосподарського кооперативу.
Вклад члена кооперативу (далі - вклад) - грошовий чи інший майновий поворотний внесок, що вноситься засновником сільськогосподарського кооперативу при утворенні сільськогосподарського кооперативу, а членами та асоційованими членами - при вступі до такого кооперативу Статутний капітал сільськогосподарського кооперативу (далі - статутний капітал) - капітал сільськогосподарського кооперативу, що формується з вкладів і додаткових вкладів членів та асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу.
Асоційований член кооперативу - юридична або фізична особа, яка не є членом такого кооперативу та внесла вклад у порядку та розмірах, визначених загальними зборами кооперативу.

З яких пунктів складається стату?

Модельний статут складається з таких пунктів:

 • Загальні питання;
 • Мета, цілі та види діяльності кооперативу;
 • Умови і порядок вступу до кооперативу членів, асоційованих членів та виходу і виключення з нього;
 • Права та обов’язки членів, асоційованих членів кооперативу;
 • Порядок внесення змін до цього статуту;
 • Порядок затвердження правил кооперативу та внесення змін до них;
 • Порядок встановлення розмірів і сплати внесків членами, асоційованими членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати;
 • Порядок формування та використання фондів кооперативу;
 • Порядок формування, склад і компетенція органів управління кооперативу, порядок прийняття ними рішень;
 • Порядок скликання і проведення чергових та позачергових загальних зборів кооперативу, порядок прийняття ними рішень;
 • Порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
 • Порядок та умови відшкодування збитків кооперативом;
 • Порядок ведення обліку і звітності;
 • Порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань;
 • Умови і порядок повернення поворотних цільового внеску, вкладу та додаткового вкладу.

Загальні питання

Цим пунктом статуту закріплюється:

 • на підставі яких нормативно-правових актів утворюється статут сільськогосподарського кооперативу (далі-Статут);
 • повне найменування кооперативу відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • скорочене найменування кооперативу у разі наявності;
 • момент становлення кооперативу, як юридичної особи та його корпоративні ознаки для самостійного ведення діяльності.

Мета, цілі та види діяльності кооперативу

Даний пункт статуту регламентує:

 • мету створення кооперативу;
 • цілі діяльності кооперативу;
 • основні види діяльності кооперативу.

Мета створення кооперативу

Метою діяльності кооперативу є задоволення потреб його членів, отримання прибутку з подальшим його розподілом серед членів пропорційно доїхати участі у господарській діяльності, а також спрямування частини одержаного фінансового результату (прибутку) на забезпечення розвитку кооперативу.

Цілі діяльності кооперативу

Цілі діяльності кооперативу можуть бути:

 • підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробників сільськогосподарської продукції;
 • задоволення потреб виробників сільськогосподарської продукції на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоврядування та самоконтролю, захист їх інтересів;
 • розвиток інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції;
 • створення умов для зниження витрат виробників сільськогосподарської продукції під час придбання необхідних ресурсів, провадження виробничої та/або іншої господарської діяльності;
 • збільшення доходів виробників сільськогосподарської продукції.

Види діяльності кооперативу

Основними видами діяльності кооперативу відповідно до статті 5 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» є:

 • виробництво сільськогосподарської продукції;
 • переробка сільськогосподарської продукції;
 • заготівля сільськогосподарської продукції;
 • закупівля сільськогосподарської продукції;
 • зберігання сільськогосподарської продукції;
 • збут сільськогосподарської продукції;
 • продаж сільськогосподарської продукції,
 • постачання засобів виробництва матеріально-технічних ресурсів,
 • сервісне обслуговування членів кооперативу зокрема надання (технологічних,транспортних, меліоративних, ремонтних послуг, будівельних послуг, послуг з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи,бухгалтерський обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування).

Відповідно до мети, визначеної статутом, кооператив може провадити також інші види діяльності згідно із законодавством.Сільськогосподарський кооператив може здійснювати один або декілька видів діяльності.

Умови і порядок вступу до кооперативу членів, асоційованих членів та виходу і виключення з нього

У даному пункті модельного статуту закріплюється умови і порядок вступу засновників кооперативу, членів та асоційованих членів кооперативу та виходу і виключення його членів.

Членство Умови вступу Порядок вступу Особливості
Засновник кооперативу виробник сільськогосподарської продукції – юридичні та/або фізичні особи, які досягли 16 – річного віку
 • державна реєстрація кооперативу;
 • внесення втупного внесу і вкладу.
Член кооперативу виробник сільськогосподарської продукції – юридичні та/або фізичні особи, які досягли 16 –річного віку
 1. письмова заява, яка подається правлінню (голові кооперативу; особи, які подали заяву про вступ до кооперативу,
 2. вносять вступний внесок і вклад у порядку та розмірах, визначених загальними зборами кооперативу;
 3. рішення про прийняття особи до кооперативу.
рішення про прийняття особи до кооперативу або про відмову у прийнятті приймається загальними зборами кооперативу з урахуванням рекомендації правління (голови) кооперативу, крім випадків, коли цим статутом передбачено, що за рішенням загальних зборів кооперативу вирішення відповідних питань віднесено до повноважень правління (голови) кооперативу. Рішення правління (голови) кооперативу про відмову у прийнятті особи до кооперативу може бути оскаржено особою, яка подала заяву про вступ до кооперативу, до загальних зборів кооперативу
Асоційований член Асоційоване членство передбачене стутутом. Асоційованим членом кооперативу може бути будь-яка юридична або фізична особа, яка не є членом такого кооперативу
 1. письмова заява подається правлінню (голові) кооперативу;
 2. внесення вкладу у порядку та розмірах, визначених загальними зборами;
 3. рішення правління (голови) кооперативу про прийняття асоційованого члена до кооператуву підлягає схваленню загальними зборами кооперативу.
кооператив веде реєстр членів та асоційованих членів (у разі наявності). Кооператив видає кожному з них посвідчення про членство, в якому зазначаються відомості про члена (асоційованого члена) кооперативу, розміри внесеного ним вступного внеску і вкладу.