Модельний статут сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою отримання прибутку

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Anatolii.shevchuk.

Нормативна база

Поняття

Модельний статут — типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб.
Сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об’єдналися на основі членства та на засадах самоврядування для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб. Сільськогосподарський кооператив утворюється за рішенням установчих зборів його засновників. Сільськогосподарський кооператив може бути утворений шляхом реорганізації (злиття, поділу, виділу) іншого сільськогосподарського кооперативу.
Засновниками та членами сільськогосподарського кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу. При цьому чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи. Вступний внесок - майновий або грошовий неповоротний внесок, розмір якого визначається статутом сільськогосподарського кооперативу, який зобов’язана внести особа при вступі (створенні) до сільськогосподарського кооперативу.
Вклад члена кооперативу (далі - вклад) - грошовий чи інший майновий поворотний внесок, що вноситься засновником сільськогосподарського кооперативу при утворенні сільськогосподарського кооперативу, а членами та асоційованими членами - при вступі до такого кооперативу Статутний капітал сільськогосподарського кооперативу (далі - статутний капітал) - капітал сільськогосподарського кооперативу, що формується з вкладів і додаткових вкладів членів та асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу.
Асоційований член кооперативу - юридична або фізична особа, яка не є членом такого кооперативу та внесла вклад у порядку та розмірах, визначених загальними зборами кооперативу.
Дорадчий голос - право асоційованого члена сільськогосподарського кооперативу висловити на загальних зборах сільськогосподарського кооперативу свою думку з питань діяльності кооперативу та надати свої зауваження і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів без права участі в голосуванні на таких загальних зборах;

З яких пунктів складається стату?

Модельний статут складається з таких пунктів:

 • Загальні питання;
 • Мета, цілі та види діяльності кооперативу;
 • Умови і порядок вступу до кооперативу членів, асоційованих членів та виходу і виключення з нього;
 • Права та обов’язки членів, асоційованих членів кооперативу;
 • Порядок внесення змін до статуту;
 • Порядок затвердження правил кооперативу та внесення змін до них;
 • Порядок встановлення розмірів і сплати внесків членами, асоційованими членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати;
 • Порядок формування та використання фондів кооперативу;
 • Порядок формування, склад і компетенція органів управління кооперативу, порядок прийняття ними рішень;
 • Порядок скликання і проведення чергових та позачергових загальних зборів кооперативу, порядок прийняття ними рішень;
 • Порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
 • Порядок та умови відшкодування збитків кооперативом;
 • Порядок ведення обліку і звітності;
 • Порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань;
 • Умови і порядок повернення поворотних цільового внеску, вкладу та додаткового вкладу.

Загальні питання

Цим пунктом статуту закріплюється:

 • на підставі яких нормативно-правових актів утворюється статут сільськогосподарського кооперативу (далі-Статут);
 • повне найменування кооперативу відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • скорочене найменування кооперативу у разі наявності;
 • момент становлення кооперативу, як юридичної особи та його корпоративні ознаки для самостійного ведення діяльності.

Мета, цілі та види діяльності кооперативу

Даний пункт статуту регламентує:

 • мету створення кооперативу;
 • цілі діяльності кооперативу;
 • основні види діяльності кооперативу.

Мета створення кооперативу

Метою діяльності кооперативу є задоволення потреб його членів, отримання прибутку з подальшим його розподілом серед членів пропорційно до їхньої участі у господарській діяльності, а також спрямування частини одержаного фінансового результату (прибутку) на забезпечення розвитку кооперативу.

Цілі діяльності кооперативу

Цілі діяльності кооперативу можуть бути:

 • підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробників сільськогосподарської продукції;
 • задоволення потреб виробників сільськогосподарської продукції на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоврядування та самоконтролю, захист їх інтересів;
 • розвиток інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції;
 • створення умов для зниження витрат виробників сільськогосподарської продукції під час придбання необхідних ресурсів, провадження виробничої та/або іншої господарської діяльності;
 • збільшення доходів виробників сільськогосподарської продукції.

Види діяльності кооперативу

Основними видами діяльності кооперативу відповідно до статті 5 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» є:

 • виробництво сільськогосподарської продукції;
 • переробка сільськогосподарської продукції;
 • заготівля сільськогосподарської продукції;
 • закупівля сільськогосподарської продукції;
 • зберігання сільськогосподарської продукції;
 • збут сільськогосподарської продукції;
 • продаж сільськогосподарської продукції,
 • постачання засобів виробництва матеріально-технічних ресурсів,
 • сервісне обслуговування членів кооперативу зокрема надання (технологічних,транспортних, меліоративних, ремонтних послуг, будівельних послуг, послуг з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи,бухгалтерський обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування).

Відповідно до мети, визначеної статутом, кооператив може провадити також інші види діяльності згідно із законодавством.Сільськогосподарський кооператив може здійснювати один або декілька видів діяльності.

Умови і порядок вступу до кооперативу членів, асоційованих членів та виходу і виключення з нього

У даному пункті модельного статуту закріплюється умови і порядок вступу засновників кооперативу, членів та асоційованих членів кооперативу та виходу і виключення його членів.

Членство Умови вступу Порядок вступу Особливості
Засновник кооперативу виробник сільськогосподарської продукції – юридичні та/або фізичні особи, які досягли 16 – річного віку
 • державна реєстрація кооперативу;
 • внесення втупного внесу і вкладу.
Член кооперативу виробник сільськогосподарської продукції – юридичні та/або фізичні особи, які досягли 16 –річного віку
 1. письмова заява, яка подається правлінню (голові кооперативу; особи, які подали заяву про вступ до кооперативу,
 2. вносять вступний внесок і вклад у порядку та розмірах, визначених загальними зборами кооперативу;
 3. рішення про прийняття особи до кооперативу.
рішення про прийняття особи до кооперативу або про відмову у прийнятті приймається загальними зборами кооперативу з урахуванням рекомендації правління (голови) кооперативу, крім випадків, коли статутом передбачено, що за рішенням загальних зборів кооперативу вирішення відповідних питань віднесено до повноважень правління (голови) кооперативу. Рішення правління (голови) кооперативу про відмову у прийнятті особи до кооперативу може бути оскаржено особою, яка подала заяву про вступ до кооперативу, до загальних зборів кооперативу
Асоційований член Асоційоване членство передбачене стутутом. Асоційованим членом кооперативу може бути будь-яка юридична або фізична особа, яка не є членом такого кооперативу
 1. письмова заява подається правлінню (голові) кооперативу;
 2. внесення вкладу у порядку та розмірах, визначених загальними зборами;
 3. рішення правління (голови) кооперативу про прийняття асоційованого члена до кооператуву підлягає схваленню загальними зборами кооперативу.
кооператив веде реєстр членів та асоційованих членів (у разі наявності). Кооператив видає кожному з них посвідчення про членство, в якому зазначаються відомості про члена (асоційованого члена) кооперативу, розміри внесеного ним вступного внеску і вкладу.

Вихід та виключення членів із коперативу

Умови

Припинення членства асоційованого членства в кооперативі припиняється у разі:

 • добровільний вихід на підставі поданої заяви;
 • несплата вступного внеску і вкладу у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, протягом шести місяців з дня державної реєстрації кооперативу
 • схвалення загальними зборами кооперативу рішення про прийняття до кооперативу асоційованого члена;
 • припинення участі в господарській діяльності члена кооперативу протягом шести місяців поспіль, якщо більший строк не встановлено статутом;
 • смерті члена, асоційованого члена кооперативу - фізичної особи, визнання її померлою або безвісно відсутньою;
 • ліквідації члена, асоційованого члена кооперативу - юридичної особи;
 • припинення діяльності кооперативу;
 • настання інших обставин, визначених законом.

Порядок припинення

Рішення про припинення членства у кооперативі приймається загальними зборами кооперативу з урахуванням рекомендації правління (голови) кооперативу, крім випадків, коли статутом передбачено, що за рішенням загальних зборів кооперативу вирішення відповідних питань віднесено до повноважень правління (голови) кооперативу.

Оскарження

Рішення правління про припинення членства у кооперативі може бути оскаржено особою, стосовно якої прийнято відповідне рішення, до загальних зборів кооперативу.
Рішення про припинення членства у кооперативі може бути оскаржено до суду.

Повернення частки майна

Протягом 10 робочих днів з дня прийняття загальними зборами кооперативу рішення про припинення членства в кооперативі колишній член звертається до кооперативу із письмовою заявою про виплату чи повернення вартості частки, що містить інформацію про спосіб її повернення та реквізити (у разі потреби), необхідні для її здійснення.

Права та обов’язки членів, асоційованих членів кооперативу

Вказаний пункт статуту врегульовує основні права та обов’язки усіх членів сільськогосподарського кооперативу.

Права членів кооперативу

Члени кооперативу мають право:

 • брати участь в управлінні кооперативом, ухвального голосу на загальних зборах кооперативу, обирати і бути обраними до органів управління кооперативу. Для членів кооперативу - юридичних осіб такі права реалізуються їх уповноваженими представниками;
 • користуватися послугами кооперативу в порядку, передбаченому статутом та правилами внутрішньогосподарської діяльності кооперативу (далі - правила кооперативу);
 • одержувати патронажні дивіденди у розмірі, визначеному загальними зборами кооперативу, та у порядку, визначеному правилами кооперативу;
 • одержувати дивіденди у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення частки протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами кооперативу рішення про їх виплату;
 • на вихід із кооперативу та на одержання частки цільового поворотного внеску у разі виходу з кооперативу в порядку та строки, визначені статутом кооперативу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;
 • звертатися до органів управління, посадових осіб кооперативу із запитами, пов’язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої звернення;
 • отримувати повну інформацію про діяльність кооперативу, в тому числі щодо річної фінансової звітності, бухгалтерської та іншої фінансової інформації кооперативу.

Обов’язки

Члени кооперативу забов'язані:

 • додержуватися статуту та правил кооперативу, а також етичного кодексу кооперативу (в разі його прийняття);
 • брати участь у господарській діяльності кооперативу в порядку, передбаченому статутом та правилами кооперативу;
 • виконувати рішення органів управління кооперативу;
 • оплачувати вступний внесок і вклади у порядку та розмірах, визначених статутом кооперативу.

Особливості прав асоційованих членів кооперативу

Асоційований член (у разі наявності) кооперативу має право:

 • дорадчого голосу на загальних зборах кооперативу;
 • не брати участі у господарській та/або іншій діяльності кооперативу;
 • одержувати дивіденди у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення частки протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами кооперативу рішення про їх виплату;
 • переважне порівняно з членами кооперативу право на повернення частки у разі ліквідації кооперативу;
 • у разі внесення змін до статуту сільськогосподарського кооперативу щодо припинення асоційованого членства, зокрема щодо умов повернення частки, в сільськогосподарському кооперативі асоційований член такого кооперативу має право не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення про внесення змін припинити асоційоване членство у такому кооперативі на умовах, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу в редакції, що діяла до дня внесення таких змін.

Порядок внесення змін до статуту

Даний пунктом закріплюється вичерпний порядок яким можливо внести зміни до статуту. Зміни до статуту вносяться:

 • кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства;
 • загальними зборами коперативу.

Порядок затвердження правил кооперативу та внесення змін до них

Цим пунктом закріплюється порядок розроблення правил кооперативу та регламентується що вони розробляються відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та затверджуються установчими зборами кооперативу і є обов’язковими для всіх членів кооперативу, а внесення змін до правил кооперативу здійснюється у порядку, рішенням загальних зборів кооперативу.

Порядок встановлення розмірів і сплати внесків членами, асоційованими членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати

Вказаним пунктом закріплюється що: рішенням установчих зборів закріплюється розмір та порядок внесення засновниками кооперативу втупних внесків і вкладів під час втупу до кооперативу; за власним бажанням члени та асоційовані члени кооперативу мають право на внесення додаткового вкладу; за рішенням загальних зборів кооперативу може вноситись ціьолий внесок для вирішення конкретних завдань; загальними зборами кооперативу компитентні вирішити питання визначення розміру вступного внеску і вкладу та цільового внеску. Крім того, у даному пункті вирішуються питання:

 • Частки статутного капіталу;
 • Форми вкладу та його облік;
 • Грошова оцінка внесеного вкладу;
 • Порядок підтвердження внесення членами майна.

Порядок формування та використання фондів кооперативу

Вказаним пункту закріплено, що для забезпечення статутної діяльності на підставі рішення загальних зборів кооператив формує:

 • статутний капітал;
 • фонд розвитку;
 • резервний фонд;
 • спеціальний фонд.

Статутний капітал кооперативу формується з вкладів і додаткових вкладів членів та асоційованих членів (у разі наявності) кооперативу.
Фонд розвитку формується за рахунок вступних, членських (за наявності) внесків та відрахувань від фінансового результату (прибутку) кооперативу, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, а також за рахунок інших не заборонених законом надходжень.
Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для відшкодування шкоди, заподіяної надзвичайними ситуаціями, та/або для компенсації можливих втрат (збитків) кооперативу.
Спеціальний фонд який сворюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законодавством надходжень для забезпечення його статутної діяльності, який використовується за рішенням органів управління кооперативу для реалізації цілей, визначених рішенням загальних зборів кооперативу про створення спеціального фонду. Розмір відрахувань до фондів кооперативу визначається рішенням загальних зборів з дотриманням вимог законодавства та статуту.
Кооператив веде облік фондів з визначенням часток і цільових внесків кожного члена кооперативу.

Порядок формування, склад і компетенція органів управління кооперативу, порядок прийняття ними рішень

Даним пунктом закріплюється ієрархія органів управління кооперативу:

 1. загальні збори кооперативу - вищий орган управління кооперативу, участь в якому з правом ухвального голосу беруть усі члени кооперативу;
 2. правління кооперативу, яке очолює голова правління - виконавчий орган кооперативу;
 3. ревізійна комісія - орган контролю кооперативу;
 4. спостережна рада (у разі утворення).

Склад

Якщо до складу кооперативу входить менше 20 членів, функції правління кооперативу можуть бути покладені загальними зборами кооперативу на одноосібний виконавчий орган - голову кооперативу, а функції ревізійної комісії - на одноосібний орган контролю - ревізора.
Органи управління кооперативу обираються з числа членів кооперативу. Член кооперативу може бути обраний лише до одного органу управління кооперативу. Входження до складу одного або різних органів управління кооперативу членів сім’ї або близьких родичів заборонено.
Повноваження членів органів управління (одноосібних органів управління) кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів кооперативу.

Компетенція

До компетенції загальних зборів кооперативу належать такі питання:

 • прийняття рішень про перехід на діяльність на підставі власного статуту, внесення змін до нього або про перехід на діяльність на підставі модельного статуту сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети отримання прибутку;
 • утворення виконавчого, контрольного та інших органів управління, а також інших органів кооперативу;
 • заслуховування звітів органів управління, інших органів кооперативу;
 • розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органів управління кооперативу та членів таких органів;
 • визначення розмірів фондів кооперативу;
 • визначення розмірів вкладів відповідно до статуту та правил кооперативу;
 • визначення розмірів членських внесків (у разі наявності);
 • визначення розмірів цільових внесків;
 • визначення розмірів оплати праці голови правління (голови) кооперативу, голови ревізійної комісії (ревізора), а також порядку затвердження кошторису на утримання апарату органів управління кооперативу, найманих працівників;
 • затвердження річного звіту і балансу кооперативу;
 • здійснення розподілу фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, або прийняття рішень щодо покриття збитків кооперативу;
 • прийняття нових членів та припинення членства в кооперативі, крім випадків, передбачених частиною третьою статей 11 і 13 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію", у разі, коли рішенням загальних зборів кооперативу вирішення відповідних питань віднесено до повноважень правління (голови) кооперативу;
 • прийняття рішення щодо володіння, користування та розпорядження майном у випадках, передбачених статутом;
 • утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;
 • прийняття рішення про вступ кооперативу до сільськогосподарського кооперативного об’єднання;
 • прийняття рішення про утворення та/або участь у діяльності інших юридичних осіб, а також про утворення відокремлених підрозділів (філій, відділень або представництв) кооперативу;
 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.

Рішенням загальних зборів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені будь-які інші питання діяльності кооперативу.
До компетенції правління кооперативу належать такі питання:

 1. здійснення поточного управління кооперативом у період між проведенням загальних зборів членів кооперативу, забезпечення виконання їх рішень;
 2. здійснення розподілу фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, у вигляді відрахувань до фондів кооперативу, а також патронажних дивідендів членам кооперативу та дивідендів членам та асоційованим членам кооперативу, загальна сума яких не може перевищувати 80 відсотків фінансового результату (прибутку), що залишився після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, до розподілу;вирішення інших поточних питань діяльності кооперативу, не віднесених статутом до виключної компетенції загальних зборів кооперативу, інших органів управління кооперативу;
 3. наймання виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу в разі прийняття відповідного рішення загальними зборами. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління (голова) кооперативу. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, визначених контрактом та статутом.

Ревізійна комісія (ревізор)
Ревізійна комісія (ревізор) обирається з числа членів кооперативу не більш як на три роки. Голова ревізійної комісії (ревізор) може брати участь у засіданнях правління кооперативу з правом дорадчого голосу.
Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірки (позачергові перевірки) результатів діяльності кооперативу.
Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за результатами перевірки річного звіту про результати діяльності кооперативу. Позачергова перевірка результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводиться ревізійною комісією (ревізором) за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів кооперативу чи на вимогу не менше однієї третьої загальної кількості членів кооперативу.
Спостережна рада
Спостережна рада обирається загальними зборами для здійснення контролю за додержанням вимог статуту та діяльністю виконавчого органу управління кооперативу. До складу спостережної ради можуть бути обрані будь-які особи, у тому числі ті, що не є членами кооперативу.
Спостережна рада підзвітна загальним зборам кооперативу. Члени спостережної ради обираються загальними зборами кооперативу на строк не більш як три роки та виконують свої функції на громадських засадах. Кількісний склад спостережної ради визначається загальними зборами кооперативу.

Порядок скликання і проведення чергових та позачергових загальних зборів кооперативу, порядок прийняття ними рішень

Вказаним пунктом врегульовує:

 • порядок скликання і проведення чергових загальних зборів кооперативу;
 • порядок скликання і проведення позачергових загальних зборів кооперативу;
 • правомочності прийнятих загальними зборами рішень;
 • умови участі членів, асоційованих членів кооперативу в загальних зборах;
 • процедуру прийняття рішень загальних зборів кооперативу.

Порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу

Цей пункт закріплює що майно кооперативу формується з:
вступних внесків вкладів, у тому числі додаткових вкладів; цільових внесків;

 • коштів, що надходять від провадження господарської діяльності кооперативу;
 • коштів, що надходять від провадження господарської діяльності утворених кооперативом підприємств, установ, організацій, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, учасником яких він є;
 • субсидій (дотацій), отриманих з державного та місцевих бюджетів для підтримки кооперативів, державних цільових фондів;;
 • грошових та майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, гуманітарної допомоги, безоплатної технічної допомоги юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
 • інших надходжень, не заборонених законодавством, які спрямовуються до резервного фонду кооперативу.

Кооператив є власником грошових та майнових внесків його членів, доходів, одержаних від провадження передбаченої статутом господарської та іншої діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.
Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюються органами управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом, на підставі рішень загальних зборів кооперативу.
Право власності на земельну ділянку та право користування земельною ділянкою набуваються кооперативом відповідно до Земельного кодексу України і зберігаються за ним у разі входження до складу сільськогосподарського кооперативного об’єднання.

Порядок та умови відшкодування збитків кооперативом

Відповідно до даного пункту статату кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном.
Кооператив не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.
Члени кооперативу відповідають за зобов’язаннями кооперативу в межах своєї частки, якщо інше не передбачено законом.
Порядок здійснення компенсації заподіяних кооперативом збитків визначається відповідно до вимог законодавства згідно з рішенням загальних зборів кооперативу про умови відшкодування збитків кооперативу.

Порядок ведення обліку і звітності

Відповідно до цього пункту бухгалтерський облік, а також податкову, фінансову, статистичну та іншу звітність згідно із законодавством. Річний звіт та баланс затверджуються загальними зборами кооперативу.

Порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань

Цей пункт статуту закріплює, що припинення кооперативу як юридичної особи здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 • реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням загальних зборів кооперативу у порядку, визначеному законодавством, його права та обов’язки переходять до правонаступників.
 • ліквідації кооперативу за рішенням загальних зборів:
  • його майно та кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат дивідендів та патронажних дивідендів членам кооперативу, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є (крім майна та коштів фонду розвитку), розподіляються між членами кооперативу відповідно до вимог законодавства та статуту;
  • майно та кошти фонду розвитку кооперативу не підлягають поділу між його членами і передаються іншому кооперативу, сільськогосподарському кооперативному об’єднанню (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

У разі коли вартості майна кооперативу, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство кооперативу відповідно до закону.

Умови і порядок повернення поворотних цільового внеску, вкладу та додаткового вкладу

Цим пунктом закріплено, що у разі виходу, виключення члена кооперативу чи ліквідації кооперативу повернення цільового внеску члену (асоційованому члену) кооперативу здійснюється у розмірі не більш як розмір внесеного відповідного внеску.
У разі виходу, виключення з кооперативу члени (асоційовані члени) кооперативу мають право на повернення своєї частки майна кооперативу натурою, грошима або за бажанням цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу у розмірі не більш як загальна сума вкладів, внесених під час утворення та/або вступу до кооперативу, під час внесення додаткових вкладів, а в разі внесення вкладу (додаткового вкладу) у формі майна або майнового права - у розмірі не більш як грошова оцінка відповідного внеску, проведена відповідно до вимог статуту.
Строк повернення частки не може перевищувати двох років починаючи з 1 січня року, що настає за роком, в якому прийнято рішення про вихід або виключення такого члена з кооперативу. До моменту повернення частки член (асоційований член) кооперативу має права, передбачені статутом.

Висновок

На підставі модельного статуту сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою отримання прибутку, суб'єкти права, які бажають створення сільськогосподарського кооперативу мають готовий шаблон для законодавчаго урегулювання всіх аспектів діяльності даного коперативу, що полегшує його утворення та комунікацію з іншими владними організаціями.

Безоплатна правнича допомога

Безоплатна правнича допомога - правнича допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Якщо Вам необхідна консультація або є необхідність отримання безоплатної вторинної правничої допомоги під час оскарження неправомірних дій службових осіб, Ви вправі звернутися до найближчого для Вас центру правничої допомоги або зателефонувати на єдиний телефонний номер 0800 213 103