Кваліфікаційна комісія, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 08:14, 6 травня 2020, створена Mariya.ukhanova (обговорення | внесок) (Створення Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інжене)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Порядок роботи Кваліфікаційної комісії

Організаційною формою роботи Кваліфікаційної комісії є засідання, які проводяться в міру надходження документів або виникнення питань, розгляд яких потребує прийняття рішення, але не рідше один раз на місяць.
Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів.
У день засідання проводиться реєстрація членів Кваліфікаційної комісії, яка розпочинається за годину до початку засідання. Члени Кваліфікаційної комісії пред'являють секретарю Кваліфікаційної комісії документ, що посвідчує особу, та особисто ставлять підпис у списку реєстрації членів Кваліфікаційної комісії.
Засідання проводить голова Кваліфікаційної комісії, а в разі його відсутності - інший уповноважений головою Кваліфікаційної комісії член цієї комісії.
На початку засідання секретар Кваліфікаційної комісії доповідає про кількість присутніх членів Кваліфікаційної комісії та визначає і оголошує наявність кворуму. У разі відсутності кворуму головуючий переносить засідання на іншу годину того самого дня або на інший день.
Рішення Кваліфікаційної комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні та оформлюються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Кваліфікаційної комісії. Член Кваліфікаційної комісії, який не погоджується з прийнятим Кваліфікаційною комісією рішенням, висловлює окрему думку в письмовому вигляді, що додається до протоколу.
Протоколи засідань Кваліфікаційної комісії підлягають постійному зберіганню.
Голосування проводиться шляхом підняття руки кожним членом Кваліфікаційної комісії. Підрахунок голосів проводить секретар Кваліфікаційної комісії, перелічивши підняті руки членів Кваліфікаційної комісії.
У разі рівного розподілу голосів голос голови Кваліфікаційної комісії є вирішальним.
Рішення Кваліфікаційної комісії може бути оскаржено в суді.
Керівництво діяльністю Кваліфікаційної комісії здійснює її голова.

Повноваження Голови Кваліфікаційної комісії

Голова Кваліфікаційної комісії:

 • приймає рішення про проведення засідань Кваліфікаційної комісії та формує порядок денний засідання;
 • проводить засідання Кваліфікаційної комісії;
 • підписує кваліфікаційні сертифікати та їх дублікати, рішення, листи та інші документи Кваліфікаційної комісії;
 • виконує інші повноваження.

Повноваження секретаря Кваліфікаційної комісії

Секретар Кваліфікаційної комісії:

 • вживає заходів, спрямованих на забезпечення діяльності Кваліфікаційної комісії;
 • здійснює прийом та реєстрацію документів, які надійшли на розгляд Кваліфікаційної комісії, забезпечує оформлення документів Кваліфікаційної комісії;
 • веде протокол засідання Кваліфікаційної комісії;
 • за дорученням голови Кваліфікаційної комісії представляє Кваліфікаційну комісію у відносинах з фізичними особами, фізичними особами - підприємцями та юридичними особами;
 • забезпечує належну організацію проведення засідань Кваліфікаційної комісії;
 • виконує інші завдання щодо забезпечення діяльності Кваліфікаційної комісії у межах її компетенції, доручення голови Кваліфікаційної комісії;
 • виконує інші повноваження.

Повноваження членів Кваліфікаційної комісії

Члени Кваліфікаційної комісії:

 • ознайомлюються з порядком денним та матеріалами, поданими на розгляд Кваліфікаційної комісії;
 • ініціюють внесення на розгляд Кваліфікаційної комісії питань, що належать до її компетенції;
 • заявляють клопотання, висловлюють пропозиції, зауваження з питань, що розглядаються;
 • беруть участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
 • ставлять питання особам, які складають кваліфікаційний іспит;
 • висловлюють окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;
 • беруть участь у діяльності Кваліфікаційної комісії;
 • дотримуються норм професійної етики під час розгляду поданих матеріалів та об'єктивності й неупередженості під час голосування;
 • завчасно інформують голову або секретаря Кваліфікаційної комісії про неможливість участі у засіданні.

Порядок видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста видається після проведення кваліфікаційного іспиту.
Складання інженерами-землевпорядниками кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії та підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюються на базі факультетів землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з Держгеокадастром. Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність інженера-землевпорядника, його рівень кваліфікації і знань як виконавця робіт із землеустрою.
Складання інженерами-геодезистами кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії та підвищення кваліфікації сертифікованими інженерами-геодезистами здійснюються на базі факультетів геодезичного або землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з Держгеокадастром.

Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність особи, її рівень кваліфікації і знань як виконавця топографо-геодезичних і картографічних робіт.
Кваліфікаційний іспит включає перевірку теоретичної підготовки та практичних навичок щодо складання документації із землеустрою та оцінки земель та/або виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Які документи подаються Кваліфікаційній комісії для складання іспиту для кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника

Інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника подає до Кваліфікаційної комісії:

 • заяву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;
 • копію документа про вищу освіту у галузі знань із землеустрою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • документ, що підтверджує стаж роботи;
 • рекомендації керівника стажування;
 • перелік документації із землеустрою та/або оцінки земель, у складенні якої інженер-землевпорядник брав участь, засвідчений керівником стажування;
 • копії двох схем, та/або проектів землеустрою, та/або технічної документації з оцінки земель, у складенні яких інженер-землевпорядник брав участь.

Які документи подаються Кваліфікаційній комісії для складання іспиту для кваліфікаційного сертифіката Інженер-геодезиста

Інженер-геодезист, заінтересований у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката подає до Кваліфікаційної комісії:

 • заяву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;
 • копію документа про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • документ, що підтверджує стаж роботи.


Особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, направляють на адресу Держгеокадастру заяви, адресовані Кваліфікаційній комісії.
Держгеокадастр забезпечує прийом заяв та передачу їх секретарю Кваліфікаційної комісії у триденний строк з дня їх подання.

Як проводиться іспит

Іспит проводиться у два етапи: тестування та усно. Кваліфікаційна комісія затверджує перелік питань та встановлює кількість балів, які має набрати особа при проведенні тестування для допуску до співбесіди. Після набрання необхідної кількості балів особа, яка бажає отримати кваліфікаційний сертифікат, допускається до співбесіди. Особа, яка не набрала необхідної кількості балів, не допускається до співбесіди та вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.
Після закінчення тестування Кваліфікаційна комісія проводить усну частину цього іспиту шляхом ставлення питань особам, зацікавленим у складанні кваліфікаційного іспиту. За підсумками засідання Кваліфікаційної комісії, на якому проводився кваліфікаційний іспит, рішення Кваліфікаційної комісії про результати іспиту оформлюється протоколом. Результат кваліфікаційного іспиту оцінюється як «склав» або «не склав».
Під час складання кваліфікаційного іспиту особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, не мають права користуватися нормативно-правовими актами, навчальною або іншою літературою, засобами зв'язку та іншими технічними засобами.
Невиконання цих умов відображається в протоколі засідання Кваліфікаційної комісії, і особа, зацікавлена у складанні кваліфікаційного іспиту, визнається Кваліфікаційною комісією такою, що не склала іспит.
Кваліфікаційна комісія повідомляє про результати проведення іспиту в день його проведення.
Протокол оформляється у двох примірниках: один примірник зберігається у навчальному закладі, другий - у Держгеокадастрі.
Спірні питання, пов'язані зі складанням кваліфікаційного іспиту, вирішуються Кваліфікаційною комісією в день складання кваліфікаційного іспиту після його складення всією групою.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста


Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста не обмежений у часі, крім випадків, визначених законом.
Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста приймається Держгеокадастром у разі: невиконання вимог щодо підвищення кваліфікації у встановлені законом строки; надходження подання Кваліфікаційної комісії про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката відповідно до статті 66-1 Закону України «Про землеустрій» або частини сьомої статті 24 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»; надання завідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації в Державних реєстрах сертифікованих інженерів-землевпорядників або інженерів-геодезистів.
Дія кваліфікаційного сертифіката поновлюється Держгеокадастром у тижневий строк після усунення особою наявних зауважень.

За яких підстав Кваліфікаційна комісія робить подання до Держгеокадастру про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката

Кваліфікаційна комісія за результатами розгляду письмових звернень заінтересованих осіб, замовників документації із землеустрою, органів державної влади та місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері землеустрою робить подання до Держгеокадастру про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката (його анулювання) з таких підстав:

 • грубе порушення сертифікованим інженером-землевпорядником вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;
 • рішення суду за фактами неякісного проведення землеустрою сертифікованим інженером-землевпорядником;
 • наявність у сертифікованого інженера-землевпорядника непогашеної судимості за корисливі злочини;
 • з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного сертифіката.


На підставі подання Кваліфікаційної комісії про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката Держгеокадастр приймає відповідне рішення та повідомляє його письмово у двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Кваліфікаційної комісії.
Рішення про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржено в судовому порядку.
Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката інженеру-землевпоряднику, який був позбавлений його, приймається Кваліфікаційною комісією в порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного сертифіката.

Підстави анулювання кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника Держгеокадастром

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника анулюється Держгеокадастром:

 • за зверненням сертифікованого інженера-землевпорядника;
 • у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи (інженера-землевпорядника), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;
 • за поданням Кваліфікаційної комісії у разі встановлення факту порушення інженером-землевпорядником законодавства у сфері землеустрою відповідно до статті 68 Закону України «Про землеустрій»;
 • на підставі свідоцтва про смерть.


Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника може бути також анульований за рішенням суду.


Підстави анулювання кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста Держгеокадастром

Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста анулюється Держгеокадастром шляхом відкликання його у таких випадках:

 • за зверненням сертифікованого інженера-геодезиста;
 • у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи, яка є сертифікованим інженером-геодезистом, визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;
 • за поданням Кваліфікаційної комісії у разі встановлення факту порушення інженером-геодезистом законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, на підставі розгляду письмових звернень юридичних або фізичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до статті 24 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;
 • на підставі свідоцтва про смерть.


Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста може бути також анульований за рішенням суду.
Рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста може бути оскаржено до суду.