Кваліфікаційна комісія, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Порядок роботи Комісії

Засади роботи Кваліфікаційної комісії, процедура видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та Кваліфікаційної комісії, процедуру видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста,визначено Порядком роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, та Порядком роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 жовтня 2021 року № 317.

Організаційною формою роботи Комісій є засідання, які проводяться в міру надходження документів або виникнення питань, розгляд яких потребує прийняття рішення, але не рідше, ніж один раз на місяць. Засідання Комісії підлягають відеофіксації.
Засідання Комісії можуть проводитися в режимі відеоконференції. Члени Комісії (крім голови Комісії та секретаря Комісії) можуть брати участь у роботі Комісії в онлайн-режимі.
Засідання Комісії є правомочним у разі участі у ньому більш як половини загального складу Комісії. Рішення Комісії, крім рішень про анулювання сертифіката інженера-землевпорядника та про затвердження програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників, приймаються на її засіданні простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. Рішення Комісії про анулювання сертифіката інженера-землевпорядника та про затвердження програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників приймаються на її засіданні трьома чвертями голосів від загального складу Комісії.
Засідання проводить голова Комісії, а в разі його відсутності - інший уповноважений головою Комісії член цієї комісії.
Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування присутніх на засіданні членів Комісії та оформлюються протоколом, який підписується головою Комісії та секретарем Комісії.
Член Комісії, який не погоджується з прийнятим Комісією рішенням, може висловити окрему думку в письмовому вигляді, що додається до протоколу.
Підрахунок голосів проводить секретар Комісії (інший уповноважений головою Комісії член цієї комісії).
У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.
Рішення Комісії може бути оскаржено в суді.
Протокол засідання Комісії, окрема думка чи окремі думки (у разі наявності), посилання на відеозапис засідання Комісії підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті Держгеокадастру не пізніше ніж через сім календарних днів після проведення засідання без зазначення персональних даних осіб, які згадуються в оприлюднених документах. Разом із текстом протоколу можуть оприлюднюватись інші матеріали.
Загальне керівництво діяльністю Комісії здійснює її голова.

Повноваження Голови Комісії

Голова Комісії:

 • приймає рішення про проведення засідань комісії та формує порядок денний засіданнь;
 • проводить засідання комісії;
 • підписує кваліфікаційні сертифікати та їх дублікати, рішення, листи та інші документи комісії;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Порядком .

Повноваження секретаря Комісії

Секретар Комісії:

 • вживає заходів, спрямованих на забезпечення діяльності комісії та реалізацію повноважень її членів;
 • здійснює прийом та реєстрацію документів, які надійшли на розгляд комісії, забезпечує оформлення документів комісії;
 • веде протокол засідання комісії;
 • за дорученням голови представляє комісію у відносинах з фізичними та юридичними особами;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Порядком.

Повноваження членів Комісії

Члени Комісії:

 • ознайомлюються з порядком денним та матеріалами, поданими на розгляд комісії;
 • ініціюють внесення на розгляд комісії питань, що належать до її компетенції;
 • заявляють клопотання, висловлюють пропозиції, зауваження з питань, що розглядаються;
 • готують проекти рішень Комісії у випадках, визначених Порядком;
 • беруть участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
 • висловлюють окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;
 • беруть участь у діяльності Комісії;
 • дотримуються норм професійної етики під час розгляду поданих матеріалів та об’єктивності й неупередженості під час голосування;
 • завчасно інформують голову або секретаря Комісії про неможливість участі у засіданні.

Порядок видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника видається особам, які склали кваліфікаційний іспит.
Складання інженерами-землевпорядниками кваліфікаційного іспиту та підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюються на базі факультетів землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з Держгеокадастром.
Кваліфікаційний іспит включає перевірку теоретичної підготовки та практичних навичок щодо складання документації із землеустрою та оцінки земель і роботи з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.
Кваліфікаційний іспит проводиться в міру комплектування груп відповідно до черговості поданих заяв, але не рідше, ніж один раз на місяць.

Які документи подаються до Комісії для складання іспиту для кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника

Інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника подає до Комісії:

 • заяву за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку;
 • копію документа про вищу освіту у галузі знань землеустрою за освітньо - кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • документ, що підтверджує стаж роботи;
 • рекомендації керівника стажування;
 • перелік документації із землеустрою та/або оцінки земель, у складенні якої інженер-землевпорядник брав участь, засвідчений керівником стажування;
 • копії двох схем та/або проектів землеустрою, та/або технічної документації з оцінки земель, у складенні яких інженер-землевпорядник брав участь.

Які документи подаються до Комісії для складання іспиту для кваліфікаційного сертифіката інженер-геодезиста

Інженер-геодезист, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту за відповідним напрямом, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста подає до Комісії:

 • заяву за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку;
 • копію документа про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідно до закону;
 • документ, що підтверджує стаж роботи.

Як проводиться іспит

Кваліфікаційний іспит проводиться у формі тестування. Комісія затверджує перелік питань та встановлює кількість балів, які має набрати особа під час проходження тестування.
За підсумками засідання Комісії, на якому проводився кваліфікаційний іспит, рішення Комісії про результати іспиту оформлюється протоколом. Результат кваліфікаційного іспиту оцінюється як «склав» або «не склав».
Під час складання кваліфікаційного іспиту особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, не мають права користуватися нормативно-правовими актами, навчальною або іншою літературою, засобами зв’язку та іншими технічними засобами.
Невиконання цих умов відображається в протоколі засідання Комісії і особа, зацікавлена у складанні кваліфікаційного іспиту, визнається Комісією такою, що не склала іспит.
Комісія повідомляє про результати проведення іспиту в день його проведення..
Протокол складається у двох примірниках: один примірник зберігається у навчальному закладі, другий - у Держгеокадастрі.
Рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста може бути оскаржено в суді.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста

Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста не обмежений у часі, крім випадків, визначених законом.
Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста приймається Держгеокадастром у разі:

невиконання вимог щодо підвищення кваліфікації у встановлені законом строки

(Увага! Згідно вимог чинного законодавства, сертифіковані інженери-землевпорядники зобов’язані 1 раз у 4 роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації, а також сертифіковані інженери-геодезисти зобов’язані 1 раз на 2 роки підвищувати свою кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. У зв’язку із запровадження в Україні воєнного стану, у вищих навчальних закладах, які уклали договір з Держгеокадастром не провадяться курси підвищення кваліфікації, а тому Держгеокадастр не вважатиме відсутність вчасно отриманого свідоцтва про підвищення кваліфікації порушенням норм чинного законодавства.);

надходження подання Кваліфікаційної комісії про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката відповідно до статті 66-1 Закону України «Про землеустрій» або частини сьомої статті 24 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;

надання завідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації в Державних реєстрах сертифікованих інженерів-землевпорядників або інженерів-геодезистів.
Дія кваліфікаційного сертифіката поновлюється Держгеокадастром у тижневий строк після усунення особою наявних зауважень.

За яких підстав Комісія робить подання до Держгеокадастру про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката

Комісія за результатами розгляду письмових звернень заінтересованих осіб, замовників документації із землеустрою, органів державної влади та місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері землеустрою робить подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката (його анулювання) з таких підстав:

 • встановлення Комісією факту порушення сертифікованим інженером-землевпорядником законодавства у сфері землеустрою та Державного земельного кадастру, що призвело до порушення прав та/або законних інтересів замовників документації із землеустрою, юридичних або фізичних осіб, держави, територіальної громади, на підставі розгляду письмових звернень таких осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
 • рішення суду за фактами неякісного проведення землеустрою сертифікованим інженером-землевпорядником;
 • наявність у сертифікованого інженера-землевпорядника непогашеної судимості за корисливі кримінальні правопорушення;
 • з’ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного сертифіката.


На підставі подання Комісії про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката Держгеокадастр приймає відповідне рішення та повідомляє його письмово у двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Комісії.
Рішення про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржено в судовому порядку.
Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката інженеру-землевпоряднику, який був позбавлений його, приймається Комісією в порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного сертифіката.

Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у разі:

 • зазначення завідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Дія кваліфікаційного сертифіката поновлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у тижневий строк після усунення особою наявних зауважень.

Складення документації із землеустрою особою, яка не отримала кваліфікаційного сертифіката, яку позбавлено кваліфікаційного сертифіката або дія кваліфікаційного сертифіката якої зупинена, забороняється. Документація із землеустрою та технічна документація з оцінки земель, яка була підписана такою особою, є недійсною.

Підстави анулювання кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника Держгеокадастром

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника анулюється Держгеокадастром:

 • за зверненням сертифікованого інженера-землевпорядника;
 • у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи (інженера-землевпорядника), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;
 • за поданням Комісії у разі встановлення факту порушення інженером-землевпорядником законодавства у сфері землеустрою відповідно до статті 68 Закону України «Про землеустрій»;
 • на підставі свідоцтва про смерть.


Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника може бути також анульований за рішенням суду.
Рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста може бути оскаржено до суду.