Відмінності між версіями «Договір про навчання у закладі вищої освіти»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 10 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України "Про вищу освіту»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України "Про вищу освіту»] (далі - Закон)
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від '''від 19 серпня 2020''' р. N 735 «'''Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти'''»]<br>
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від від 19 серпня 2020 року № 735 "Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти"]
== Поняття та основні характеристики договору ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1225-20#Text Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році"]
Одним із видів цивільно-правового договору є ''договір про надання освітніх послуг''. До договору про надання освітніх послуг відносять основні  положення щодо послуг, викладених в [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 главі 63 Цивільного кодексу України.]<br>
== Загальна інформація ==
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статті 629 Цивільного кодексу України] договір є обов’язковим для виконання сторонами. Тобто укладення договору передбачає, що він відповідає встановленим законодавством вимогами , і умовами договору та не суперечить положенням нормативно правових актів.<br>
Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-22#Text Порядку  прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392], правил прийому та укладання <u>договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником</u> (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2020-%D0%BF#Text типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 735] (частина шістнадцята статті 44 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закону)].  
В  [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статті 901 Цивільного кодексу України] вказано, що за  договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. <br>
 
За змістом [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статті 902 Цивільного кодексу України] виконання договору про надання послуг, зазначено, що виконавець повинен надати послугу особисто. Втім у випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.<br>
Цим договором не можуть обмежуватися права чи встановлюватися додаткові обов’язки здобувачів освіти, не передбачені [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Законом] чи іншими актами законодавства. У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
 
До договору про навчання у закладі вищої освіти застосовуються положення щодо [[Договір про надання послуг|договору про надання послуг]], викладених в главі 63 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільного кодексу України]. <br>
'''Договір про надання послуг''' - це домовленість двох сторін, за якою одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (частина перша статті 901 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України]).
 
За змістом [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статті 902 Цивільного кодексу України] виконання договору про надання послуг, зазначено, що виконавець повинен надати послугу особисто. Втім у випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.
 
Договір є обов’язковим для виконання сторонами ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 629 Цивільного кодексу України]).
== Предмет договору ==
== Предмет договору ==
''Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника здійснити надання одержувачу освітньої послуги. В договорі про надання освітніх послуг зазначається така інформація:''
Виконавець (заклад вищої освіти) бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника (здобувача освіти) здійснити надання одержувачу освітньої послуги.  
 
В договорі про навчання у закладі вищої освіти зазначається така інформація:
# тип навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо);
# тип навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо);
# форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна);
# форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна);
# освітньо-кваліфікаційний рівень, присвоєння якого буде результатом навчання (бакалавр, спеціаліст чи магістр);
# освітньо-кваліфікаційний рівень, присвоєння якого буде результатом навчання (бакалавр, спеціаліст чи магістр);
# назву спеціальності, за якою проводитимуть навчання;
# назву спеціальності, за якою проводитимуть навчання;
#  місце та строк навчання.<br><br>
#  місце та строк навчання.
=== Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків ===
== Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків ==
<br>
Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, включаючи виготовлення документа про освіту та додатка до нього, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються в договорі (контракті), що укладається між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це замовника. У разі коли платна освітня послуга надається протягом кількох років, у договорі зазначається вартість освітньої послуги за кожний календарний рік окремо. Замовник вносить плату (одноразово (щороку, щосеместрово, щомісяця) із зазначенням способу оплати (готівкою, безготівково).<br>
 
=== Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань ===
За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законом. За несвоєчасну оплату освітніх послуг замовник сплачує виконавцю пеню. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення виконавцем договірних зобов’язань або з ініціативи замовника, у разі відрахування одержувача освітньої послуги (крім випадків, коли одержувач відрахований у зв’язку з невиконанням обов’язків, визначених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”]) кошти, що були внесені замовником як плата за надання освітньої послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням замовником договірних зобов’язань або невиконанням одержувачем обов’язків, визначених статтею [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 63 Закону України “Про вищу освіту”], кошти, що були внесені замовником, залишаються у виконавця та використовуються для виконання його статутних завдань.<br>
=== Розірвання договору ===
''Договір розривається:''
# за згодою сторін;
# у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;
# у разі ліквідації юридичної особи - замовника або виконавця, якщо не визначений правонаступник;
# у разі відрахування з навчального закладу одержувача згідно із законодавством;
# за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов договору.


Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в <u>національній валюті</u>, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання <u>не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції</u> за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це (статті 73 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закону)].
== Права та обов'язки сторін договору ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Обов’язки та права виконавця !! Обов’язки та права замовника !! Обов’язки та права одержувача освітньої послуги
! Сторона договору !! Права !! Обов’язки  
|-
|-
|  
|'''Заклад вищої освіти'''
* надати освітню послугу, на рівні стандартів освіти
||
* забезпечити дотримання прав замовника та одержувача;
* вимагати від здобувача виконання освітньої програми;
* видати одержувачу документ про вищу освіту державного зразка за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти;
* прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою за умови володіння усіма здобувачами, які вивчають відповідні дисципліни, англійською мовою;
* інформувати одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.
* встановлювати форми організації освітнього процесу та види навчальних занять;
* ''Виконавець має право'' вимагати від замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором.
* надавати здобувачу додаткові освітні послуги та інші послуги відповідно до законодавства на підставі окремих договорів..
||  
||
* замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором.
* створити умови для ознайомлення вступника та законного представника з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію освітньої програми, правилами прийому, відомостями про обсяг прийому за кожною спеціальністю та освітнім рівнем, кількістю місць, виділених для вступу на пільгових умовах;
* замовник має право вимагати від виконавця:
* здійснювати навчання здобувача на рівні стандартів вищої освіти відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та інших вимог законодавства;
* надання освітньої послуги одержувачу на рівні стандартів вищої освіти;  
* оприлюднювати на офіційному веб-сайті закладу, інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань та необхідність дотримання здобувачем вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
* забезпечення дотримання своїх прав, а також прав одержувача;
* видати здобувачу документ про вищу освіту за умови виконання ним освітньої програми в обсязі, необхідному для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, та наявності акредитації освітньої програми на момент завершення навчання здобувача.
* видачі одержувачу документа про вищу освіту державного зразка за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти;
* інформування одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.
||Одержувач зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”].
Одержувач має права, передбачені http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 статтею 62 Закону України “Про вищу освіту].<br>
 
[[Категорія:Право на освіту]]
[[Категорія:Право на освіту]]
|-
|'''Здобувач вищої освіти'''
|Права, визначені законом та установчими документами закладу.
|
* дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку та кодексу академічної доброчесності закладу;
* виконувати освітню програму, індивідуальний навчальний план та досягати визначених освітньою програмою результатів навчання;
* виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені законодавством;
* дбайливо ставитися до майна закладу;
* у разі зміни персональних даних інформувати про це заклад.
|}
|}
== Припинення договору ==
'''Підстави припинення договору про навчання у закладі вищої освіти''':
# у разі завершення виконання сторонами своїх зобов’язань;
# за згодою сторін;
# у разі неможливості виконання сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;
# у разі ліквідації закладу, якщо не визначений правонаступник;
# у разі відрахування здобувача;
# за рішенням суду в разі порушення або невиконання однією із сторін умов договору.
== Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань ==
За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законом.
Здобувач може бути відрахований із закладу з підстав, визначених статтею 46 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n805 Закону], в тому числі за порушення умов договору.
== Див. також ==
* [[Вступ до закладу вищої освіти]]
* [[Переведення та поновлення студентів закладів вищої освіти]]
* [[Права та обов'язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти]]
* [[Право на зарахування до закладів вищої освіти за квотами]]

Поточна версія на 08:29, 25 жовтня 2022

Нормативна база

Загальна інформація

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Порядку  прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392, правил прийому та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін відповідно до типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 735 (частина шістнадцята статті 44 Закону).

Цим договором не можуть обмежуватися права чи встановлюватися додаткові обов’язки здобувачів освіти, не передбачені Законом чи іншими актами законодавства. У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

До договору про навчання у закладі вищої освіти застосовуються положення щодо договору про надання послуг, викладених в главі 63 Цивільного кодексу України.
Договір про надання послуг - це домовленість двох сторін, за якою одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (частина перша статті 901 Цивільного кодексу України).

За змістом статті 902 Цивільного кодексу України виконання договору про надання послуг, зазначено, що виконавець повинен надати послугу особисто. Втім у випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.

Договір є обов’язковим для виконання сторонами (стаття 629 Цивільного кодексу України).

Предмет договору

Виконавець (заклад вищої освіти) бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника (здобувача освіти) здійснити надання одержувачу освітньої послуги.

В договорі про навчання у закладі вищої освіти зазначається така інформація:

 1. тип навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо);
 2. форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна);
 3. освітньо-кваліфікаційний рівень, присвоєння якого буде результатом навчання (бакалавр, спеціаліст чи магістр);
 4. назву спеціальності, за якою проводитимуть навчання;
 5. місце та строк навчання.

Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків

Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, включаючи виготовлення документа про освіту та додатка до нього, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються в договорі (контракті), що укладається між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це (статті 73 Закону).

Права та обов'язки сторін договору

Сторона договору Права Обов’язки
Заклад вищої освіти
 • вимагати від здобувача виконання освітньої програми;
 • прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою за умови володіння усіма здобувачами, які вивчають відповідні дисципліни, англійською мовою;
 • встановлювати форми організації освітнього процесу та види навчальних занять;
 • надавати здобувачу додаткові освітні послуги та інші послуги відповідно до законодавства на підставі окремих договорів..
 • створити умови для ознайомлення вступника та законного представника з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію освітньої програми, правилами прийому, відомостями про обсяг прийому за кожною спеціальністю та освітнім рівнем, кількістю місць, виділених для вступу на пільгових умовах;
 • здійснювати навчання здобувача на рівні стандартів вищої освіти відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та інших вимог законодавства;
 • оприлюднювати на офіційному веб-сайті закладу, інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань та необхідність дотримання здобувачем вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • видати здобувачу документ про вищу освіту за умови виконання ним освітньої програми в обсязі, необхідному для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, та наявності акредитації освітньої програми на момент завершення навчання здобувача.
Здобувач вищої освіти Права, визначені законом та установчими документами закладу.
 • дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку та кодексу академічної доброчесності закладу;
 • виконувати освітню програму, індивідуальний навчальний план та досягати визначених освітньою програмою результатів навчання;
 • виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені законодавством;
 • дбайливо ставитися до майна закладу;
 • у разі зміни персональних даних інформувати про це заклад.

Припинення договору

Підстави припинення договору про навчання у закладі вищої освіти:

 1. у разі завершення виконання сторонами своїх зобов’язань;
 2. за згодою сторін;
 3. у разі неможливості виконання сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;
 4. у разі ліквідації закладу, якщо не визначений правонаступник;
 5. у разі відрахування здобувача;
 6. за рішенням суду в разі порушення або невиконання однією із сторін умов договору.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законом.

Здобувач може бути відрахований із закладу з підстав, визначених статтею 46 Закону, в тому числі за порушення умов договору.

Див. також