Переведення та поновлення студентів закладів вищої освіти

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Oleksandr.starchak.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Переведення студентів

Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох вищих закладів освіти.

Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка молодших спеціалістів, на іншу, або з однієї форми навчання на іншу в межах вищого закладу освіти здійснює ректор (директор) цього закладу освіти. Переведення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись міністерствами або відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні вищі заклади освіти.

Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я ректора (директора) вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора (директора) того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор (директор) вищого закладу освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

Ректор (директор) вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

Ректор (директор) вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

Поновлення до складу студентів

Поновлення до складу студентів здійснюється ректором (директором) вищого закладу освіти незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Студенти, які навчались в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом поновлення до державних вищих закладів освіти. Особи, які відраховані з вищих закладів освіти III, IV рівнів акредитації, можуть бути поновлені на навчання до вищих закладів освіти I, II рівнів акредитації.

Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута у вищому закладі освіти протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Ректор (директор) вищого закладу освіти має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

П.6 статті 40 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що за погодженням з органом студентського самоврядування закладу вищої освіти приймаються рішення про:

 1. відрахування студентів (курсантів) з закладу вищої освіти та їх поновлення на навчання;
 2. переведення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
 3. переведення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням.

Дані норми не прописані в наказі Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти».

Слід зазначити, що вищі навчані заклади затверджують свої положення, інструкції про поновлення та переведення студентів.

Вартiсть

Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших державних вищих закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.

Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця державного замовлення в даному чи іншому вищому закладі освіти на конкурсній основі і за умови згоди замовників. Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому закладі освіти, можуть бути переведені до державних вищих закладів освіти на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі.

Перелiк та зразки необхiдних документів

ПЕРЕВЕДЕННЯ:

 1. заява на ім'я керівника вищого навчального закладу;
 2. академічна довідка;
 3. оригінал документу про середню освіту перекладений на українську мову;
 4. копія документа про народження перекладеного на українську мову.

ПОНОВЛЕННЯ:

 1. заява на ім'я керівника вищого навчального закладу;
 2. академічна довідка;
 3. оригінал документу про середню освіту перекладений на українську мову;
 4. копія документа про народження перекладеного на українську мову.

Академічна довідка — це документ, що підтверджує факт навчання в навчальному закладі. У неї вносяться відомості про вивчені предметах і кількості годин по них, успішно зданих заліках та іспитах окремо за кожний семестр у вигляді оцінок. Предмети, з яких студент отримав незадовільні оцінки, не вносяться в академічну довідку.

Строки розгляду питання

Два тижні. Заявникові повідомляється умови зарахування на навчання або причина відмови.

Пiдстави для вiдмови

До підстав відмови у переведенні/поновлення до ВНЗ належать:

 1. не ліквідовано академічну різницю;
 2. немає вакантних місць.

Про умови зарахування, переведення, або відмову у зарахуванні, переведені повідомляється заявникові.

Позасудовий порядок вирішення спорів щодо переведення або поновлення студентів у ВНЗ

Відповідно до статті 77 Закону України «Про вищу освіту» державний нагляд (контроль) за дотриманням закладами вищої освіти незалежно від форми власності та підпорядкування законодавства у сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів.

Рішення закладу вищої освіти щодо відрахування, поновлення або переведення здобувача освіти можна оскаржити подавши відповідну заяву/позовну заяву до:

- Міністерства освіти і науки України;

- Державної служби якості освіти України;

- суду.

Судовий порядок розгляду спорів щодо переведення та поновлення студентів у ВНЗ

Якщо отримано відмову у поновленні, переведенні можна оскаржити дане рішення в місцевому суді, де відповідачем буде вищий навчальний заклад.