Відмінності між версіями «Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база == [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]<br /> [http://zakon4....)
 
 
(Не показані 5 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]<br />
+
* [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]<br />
 +
* [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]<br />
 +
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14 Судова практика з приводу спорів, що виникають з права власності.]
  
[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]<br />
+
== Поняття віндикаційного позову ==
  
[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]<br />
+
'''''Віндикаційний позов''''' -  вимога не володіючого власника до незаконного володільця про витребування майна (ст.387 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України]).<br />
  
[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/161-14 Закон України «Про оренду землі»]<br />
+
Віндикаційним позовом захищається право власності в цілому, оскільки він пред´являється в тих випадках, коли порушені права володіння, користування і розпорядження одночасно. Однак право власності за власником зберігається, тому що в нього є право приналежності, що може бути підтверджено правовстановлюючими документами, а також показаннями свідків і інших письмових доказів.
  
[http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/16551941694D4C52C2257B33005B4BEC Судова практика з приводу земельних спорів]<br />
+
== Сторони у віндикаційному позові ==
  
== Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми ==
+
'''Позивачем''' за віндикаційним позовом може бути неволодіючий власник (фізичні і юридичні особи, держава і територіальні громади в особі уповноважених ними органів). Водночас законодавство надає право звертатися з вимогами про витребування майна з чужого незаконного володіння не лише власникам, а й іншим особам, у яких майно власника перебувало у законному володінні за відповідною правовою підставою ("титулом").
За правовою допомогою звернувся громадянин А. з приводу витребування його земельної ділянки у зв’язку із закінченням строку дії договору оренди землі.<br />
 
  
Надаючи консультацію з даного питання з’ясовуємо наявність правовстановлюючих документів у гр. А. на земельну ділянку, наявність та обсяг повноважень особи, яка фактично користується земельною ділянкою (договір оренди, строк його дії, наявність державної реєстрації договору). Виходячи з аналізу документів пропонуємо на вибір декілька варіантів вирішення спору: добровільний, позасудовий та судовий.<br />
+
Титульними володільцями вважаються особи, які володіють майном за цивільно-правовими договорами (майнового найму (оренди), підряду, зберігання, застави та ін.), особи, які володіють майном на праві господарського відання, оперативного управління або на іншій підставі, передбаченій законом. Зрозуміло, що позивач має підтвердити своє право власності на витребувану річ або інше титульне право на річ, посилаючись на ті чи інші докази (свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, технічний паспорт на автомашину, довіреність на розпорядження майном, договір тощо). У випадку, коли власник (титульний володілець) не може надати такі документи у зв'язку з їх втратою або його права власності оспорюється відповідачем, у позові також має закладатися вимоги про визнання права власності. Не є безспірним доказом належності майна юридичній особі на праві власності, на праві повного господарського відання чи праві оперативного управління перебування майна на її балансі, оскільки останній є формою ведення бухгалтерського обліку (Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з судовим захистом права державної власності" від 2 квітня 1994 р. // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. - 1996. - N 1. - С. 158 - 164.), а не правовстановлюючим документом, що безпосередньо засвідчує право власності. Однак факт перебування майна на балансі підприємства (організації) суди можуть розглядати як один із доказових засобів з урахуванням правової підстави зарахування його на баланс, особливостей майна та інших обставин.
  
== Добровільний порядок вирішення проблеми ==
+
'''Відповідачем''' за віндикаційним позовом має бути незаконний володілець майна власника, який може і не знати про неправомірність свого володіння та утримання такого майна. При цьому незаконними володільцями вважаються як особи, які безпосередньо неправомірно заволоділи чужим майном, так і особи, які придбали майно не у власника, тобто у особи, яка не мала права ним розпоряджатися.
Роз’яснюється порядок продовження строку дії оренди, передбачений ст. 33 ЗУ «Про оренду землі». Виходячи з аналізу даної норми встановлюється чи було надіслано до орендодавця у встановлений строк лист – повідомлення  з проектом додаткової угоди. Пропонується надіслати до орендаря повідомлення про небажання продовжувати строк дії оренди  у зв’язку з бажанням самостійно використовувати об’єкт оренди та повідомляється про дотримання термінів, зокрема не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору необхідно звернутись із вказаним листом.<br />
 
  
'''Куди звернутися?''' В даному випадку звертатись слід до орендаря.<br />
+
== Предмет позову ==
  
'''Вартість''' включає поштові послуги на відправлення поштового відправлення з повідомленням про вручення. В  разі можливості передачі даного листа нарочно - вказується на необхідність проставлення відмітки про отримання (безкоштовно).<br />
+
Предметом позову є матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою - посилання на належне йому право, юридичні факти, що призвели до порушення цього права, та правове обгрунтування необхідності його захисту.
  
[https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E Додаток 1. Заява про відсутність наміру проланговувати договір оренди]<br />
+
Таким чином, предмет віндикаційного позову становить вимога неволодіючого майном власника до незаконно володіючого цим майном невласника про повернення індивідуально-визначеного майна з чужого незаконного володіння.
  
'''Строк  розгляду даної заяви''' не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання, що відповідає вимогам ЗУ «Про звернення громадян» та строку дії договору оренди у даному випадку.<br />
+
Важливою умовою звернення з віндикаційним позовом є відсутність між позивачем і відповідачем зобов'язально-правових відносин, що однак не завжди враховується у судовій практиці.  
  
'''Підставою відмови''' може бути лише те, що орендодавець вчасно та у відповідності до вимог ст.. 33 ЗУ «Про оренду землі» звернувся  до орендодавця, однак останній не надав відповіді у встановлені строки.<br />
+
== Судовий порядок ==
 +
В разі небажання незаконного володільця повертати майно власнику на його вимогу, останній вправі звернутися до суду в порядку цивільного судочинства із позовом про витребування майна з чужого незаконного володіння.<br />
  
Відмова у повернення земельної ділянки може бути оскаржена в судовому порядку.<br />
+
* Відповідно до ч .1 ст. 27 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК України]  з даним позовом позивач звертається до місцевого загального суду за місцем проживання відповідача.<br />
 +
* Так як даний спір є майновим, то ціною позову є вартість майна. При цьому судовий збір підлягає сплаті в розмірі 1% від ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. <br />
 +
* Згідно вимог ст. 210 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 ЦПК України], суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця.  У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів. При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним.<br />
 +
* Підставою віндикаційного позову є обставини, які підтверджують правомірність вимог позивача про повернення йому майна з чужого незаконного володіння (це факти, що підтверджують право власності на витребуване майно, вибуття його з володіння позивача, перебування його в натурі у відповідача та ін.). З позицій процесуального права ці та інші обставини становлять предмет доказування.
 +
* Підставою для відмови у даному позові може бути наявність обставин, які передбачають правомірність користування відповідачем даним майном.<br />
  
'''Особливим випадком''' у даній ситуації може бути спір не з орендодавцем, а з органом державної влади при витребування земельної ділянки останніми для суспільних потреб. У даному випадку роз’яснюється право на отримання рівнозначної земельної ділянки в іншому місці.<br />
+
== Судова практика ==
 +
Застосовуючи положення статті 387 ЦК, суди повинні виходити з того, що власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним і в якої майно фактично знаходиться та є індивідуально визначеним. Позов про витребування майна, пред'явлений до особи, у незаконному володінні якої це майно знаходилось, але на момент розгляду справи в суді у неї відсутнє, не може бути задоволений.
  
== Позасудовий порядок вирішення проблеми ==
+
Якщо під час судового розгляду за позовом про витребування майна із чужого незаконного володіння спірне майно було передано відповідачем іншій особі в тимчасове користування, суд відповідно до статті 33 ЦПК за клопотанням позивача залучає цю особу як співвідповідача.
Позасудовий порядок у випадку витребування земельної ділянки у може включати в себе звернення з відповідним листом до орендаря та в разі необхідності до органів державної влади для виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передбачає виготовлення відповідного розпорядження.<br />
 
  
'''Куди звернутися?''' Із відповідною заявою необхідно звернутись до орендаря та для виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості) до органів місцевого самоврядування в разі розташування земельної ділянки в межах населеного пункту та до районної адміністрації в разі розташування земельної ділянки поза межами населеного пункту.<br />
+
У разі якщо під час судового розгляду за позовом про витребування майна із чужого незаконного володіння спірне майно було відчужено відповідачем іншій особі та передано їй у володіння, суд відповідно до статті 51 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print ЦПК України] за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем або залучає до участі у справі цю особу як співвідповідача. При цьому відчужувач залучається до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.
  
'''Вартість.''' Законодавством не передбачена оплата за звернення до державних органів із такими заявами.<br />
+
[[Категорія:Право власності на майно]]
 
+
[[Категорія:Суди]]
[https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E Додаток 2. Заява про повернення земельної ділянки]<br />
 
 
 
'''Строк  розгляду даної заяви''' не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання, що відповідає вимогам ЗУ «Про звернення громадян».<br />
 
 
 
'''Відмовити''' у виділенні земельної ділянки в натурі можливе в разі  використання земельної ділянки іншими особами на відповідних правових підставах. З аналогічної причини орендар може відмовити в поверненні земельної ділянки.<br />
 
 
 
Відмова у повернення земельної ділянки може бути оскаржена в судовому порядку.<br />
 
 
 
'''Особливим випадком''' у даній ситуації може бути спір не з орендодавцем, а з органом державної влади при витребування земельної ділянки останніми для суспільних потреб. У даному випадку роз’яснюється право на отримання рівнозначної земельної ділянки в іншому місці.<br />
 
 
 
== Судовий порядок вирішення проблеми ==
 
'''Куди звернутися?''' В разі небажання орендаря повертати земельну ділянку власнику після закінчення договору оренди землі, останній вправі звернутися до суду в порядку цивільного судочинства із позовом про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння.<br />
 
 
 
Відповідно до ч.1 ст. 114 ЦПК України  з даним позовом позивач звертається до місцевого загального суду  до юрисдикції якого відноситься  територія, на якій розташована спірна земельна ділянка.<br />
 
 
 
'''Вартість.''' При зверненні до суду сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому ЗУ «Про судовий збір» в залежності від вартості земельної ділянки. При цьому враховується наявність у позивача пільг, які передбачають звільнення від сплати судового збору у відповідності до цього ж закону.<br />
 
 
Так як даний спір є майновим, то ціною позову є вартість земельної ділянки. При цьому сплаті підлягає 1% від ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати. Станом на 01.01.2016 року та відповідно до кінця календарного року розмір судового збору у справах даної категорії складає не менше 551,20 грн.<br />
 
 
 
[https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E Додаток 3. Заява про виділення земельної ділянки в натурі]<br />
 
 
'''Строки розгляду справи.''' Згідно вимог ст. 157 ЦПК України, суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі. При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним.<br />
 
 
 
'''Підставою для відмови''' у даному позові може бути наявність обставин, які передбачають правомірність користування відповідачем даною земельною ділянкою.<br />
 
 
 
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення (ст. 294 ч. 1 ЦПК України).<br />
 
 
 
'''Особливими випадками''' в даному випадку є зміна правової позиції щодо часу, з якого рахувати строк дії договору: з моменту реєстрації чи з моменту підписання.<br />
 
 
 
[https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E Додаток 4. Позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння]
 
 
 
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
 
[[Категорія:Земельне право]]
 

Поточна версія на 16:49, 12 грудня 2018

Нормативна база

Поняття віндикаційного позову

Віндикаційний позов - вимога не володіючого власника до незаконного володільця про витребування майна (ст.387 ЦК України).

Віндикаційним позовом захищається право власності в цілому, оскільки він пред´являється в тих випадках, коли порушені права володіння, користування і розпорядження одночасно. Однак право власності за власником зберігається, тому що в нього є право приналежності, що може бути підтверджено правовстановлюючими документами, а також показаннями свідків і інших письмових доказів.

Сторони у віндикаційному позові

Позивачем за віндикаційним позовом може бути неволодіючий власник (фізичні і юридичні особи, держава і територіальні громади в особі уповноважених ними органів). Водночас законодавство надає право звертатися з вимогами про витребування майна з чужого незаконного володіння не лише власникам, а й іншим особам, у яких майно власника перебувало у законному володінні за відповідною правовою підставою ("титулом").

Титульними володільцями вважаються особи, які володіють майном за цивільно-правовими договорами (майнового найму (оренди), підряду, зберігання, застави та ін.), особи, які володіють майном на праві господарського відання, оперативного управління або на іншій підставі, передбаченій законом. Зрозуміло, що позивач має підтвердити своє право власності на витребувану річ або інше титульне право на річ, посилаючись на ті чи інші докази (свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, технічний паспорт на автомашину, довіреність на розпорядження майном, договір тощо). У випадку, коли власник (титульний володілець) не може надати такі документи у зв'язку з їх втратою або його права власності оспорюється відповідачем, у позові також має закладатися вимоги про визнання права власності. Не є безспірним доказом належності майна юридичній особі на праві власності, на праві повного господарського відання чи праві оперативного управління перебування майна на її балансі, оскільки останній є формою ведення бухгалтерського обліку (Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з судовим захистом права державної власності" від 2 квітня 1994 р. // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. - 1996. - N 1. - С. 158 - 164.), а не правовстановлюючим документом, що безпосередньо засвідчує право власності. Однак факт перебування майна на балансі підприємства (організації) суди можуть розглядати як один із доказових засобів з урахуванням правової підстави зарахування його на баланс, особливостей майна та інших обставин.

Відповідачем за віндикаційним позовом має бути незаконний володілець майна власника, який може і не знати про неправомірність свого володіння та утримання такого майна. При цьому незаконними володільцями вважаються як особи, які безпосередньо неправомірно заволоділи чужим майном, так і особи, які придбали майно не у власника, тобто у особи, яка не мала права ним розпоряджатися.

Предмет позову

Предметом позову є матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою - посилання на належне йому право, юридичні факти, що призвели до порушення цього права, та правове обгрунтування необхідності його захисту.

Таким чином, предмет віндикаційного позову становить вимога неволодіючого майном власника до незаконно володіючого цим майном невласника про повернення індивідуально-визначеного майна з чужого незаконного володіння.

Важливою умовою звернення з віндикаційним позовом є відсутність між позивачем і відповідачем зобов'язально-правових відносин, що однак не завжди враховується у судовій практиці.

Судовий порядок

В разі небажання незаконного володільця повертати майно власнику на його вимогу, останній вправі звернутися до суду в порядку цивільного судочинства із позовом про витребування майна з чужого незаконного володіння.

  • Відповідно до ч .1 ст. 27 ЦПК України з даним позовом позивач звертається до місцевого загального суду за місцем проживання відповідача.
  • Так як даний спір є майновим, то ціною позову є вартість майна. При цьому судовий збір підлягає сплаті в розмірі 1% від ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
  • Згідно вимог ст. 210 ЦПК України, суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів. При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним.
  • Підставою віндикаційного позову є обставини, які підтверджують правомірність вимог позивача про повернення йому майна з чужого незаконного володіння (це факти, що підтверджують право власності на витребуване майно, вибуття його з володіння позивача, перебування його в натурі у відповідача та ін.). З позицій процесуального права ці та інші обставини становлять предмет доказування.
  • Підставою для відмови у даному позові може бути наявність обставин, які передбачають правомірність користування відповідачем даним майном.

Судова практика

Застосовуючи положення статті 387 ЦК, суди повинні виходити з того, що власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним і в якої майно фактично знаходиться та є індивідуально визначеним. Позов про витребування майна, пред'явлений до особи, у незаконному володінні якої це майно знаходилось, але на момент розгляду справи в суді у неї відсутнє, не може бути задоволений.

Якщо під час судового розгляду за позовом про витребування майна із чужого незаконного володіння спірне майно було передано відповідачем іншій особі в тимчасове користування, суд відповідно до статті 33 ЦПК за клопотанням позивача залучає цю особу як співвідповідача.

У разі якщо під час судового розгляду за позовом про витребування майна із чужого незаконного володіння спірне майно було відчужено відповідачем іншій особі та передано їй у володіння, суд відповідно до статті 51 ЦПК України за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем або залучає до участі у справі цю особу як співвідповідача. При цьому відчужувач залучається до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.