Функціонування Реєстру пацієнтів

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Принципово новим для України підходом до реформування медичної галузі є створення єдиної (інтегрованої) інформаційно-аналітичної системи обліку стану здоров’я громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, на основі електронної ідентифікації пацієнтів у закладах охорони здоров’я, збору даних профілактичних обстежень з метою подальшого використання в аналітичних, експертних і статистичних системах (Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р).

Електронна система охорони здоров'я - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління інформацією про охорону здоров’я, у тому числі медичною інформацією, шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI) (частина перша стаття 3 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я").

Завданням електронної системи охорони здоров'я є забезпечення створення можливостей використання пацієнтами електронних сервісів для реалізації їх прав, зокрема за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - програма медичних гарантій), автоматизація ведення обліку медичних послуг і управління медичною інформацією (зокрема про обов’язкові медичні огляди, які проводяться відповідно до законодавства), запровадження електронного документообігу у сфері медичного обслуговування населення, забезпечення даними, необхідними для розроблення програми медичних гарантій, управління охороною здоров’я та формування статистичної інформації у сфері охорони здоров’я (пункт 7 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411) (далі - Порядок).

До складу електронної системи охорони здоров’я входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматизований обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI) (пункт 3 Порядку).

Документообіг в електронній системі охорони здоров’я здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На електронні документи та інформацію, що вносяться до електронної системи охорони здоров’я, накладається кваліфікований електронний підпис автора відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" з урахуванням вимог, передбачених порядками ведення відповідних реєстрів, що ведуться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (пункт 16 Порядку).

Електронна система охорони здоров'я

В свою чергу у центральній базі даних, зокрема ведеться Реєстр пацієнтів, що містить інформацію про фізичних осіб, які мають право на гарантії згідно із Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", а також Реєстр декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, Реєстр суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я (медичних закладів) тощо.

Крім того Порядком опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я визначено відомості, які зобов’язана опублікувати Національна служба здоров’я України на офіційному веб-сайті:

1) договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та договір про реімбурсацію за програмою медичних гарантій разом з усіма додатками, які не містять персональних даних, - протягом п’яти робочих днів з дати їх укладення;

2) знеособлену інформацію про перелік та обсяг наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій - щокварталу;

3) іншу знеособлену інформацію з електронної системи охорони здоров’я.

УВАГА: на період дії воєнного стану вимоги вищезазначеного Порядку, не застосовуються.

Функціонування електронної сиситеми охорони здоров'я в схемі.png

Реєстр пацієнтів

До Реєстру пацієнтів включаються такі відомості про пацієнта:

 1. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі наявності);
 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 3. прізвище, ім’я, по батькові;
 4. дата та місце народження;
 5. адреса фактичного місця проживання або перебування;
 6. серія та номер (у разі наявності) документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку), посвідка на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідка на тимчасове проживання), орган, що видав документ, дата видачі, строк дії;
 7. номер телефону, адреса електронної пошти (далі - контактні дані) (у разі надання);
 8. інформація про законного представника особи (прізвище, ім’я, по батькові, документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника відповідно до законодавства) (у разі наявності);
 9. інші відомості, визначені Міністерством охорони здоров'я України (підпункт 1 пункту 20 Порядку).
Увага! В Україні також функціонують Інформаційна система "Моніторинг соціально значущих хвороб" відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 липня 2022 року № 1317 "Про функціонування інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб" та Реєстр хворих на цукровий діабет відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2009 року № 365 "Про затвердження Порядку ведення реєстру хворих на цукровий діабет".

Реєстрація пацієнта в Реєстрі пацієнтів

Реєстрація пацієнтів ними самостійно (через законного представника) або шляхом звернення до суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я (пункт 33 Порядку).

У разі самостійної реєстрації здійснюється електронна ідентифікація користувача відповідно до законодавства. Пацієнт має право використовувати для електронної ідентифікації Bank ID та інші засоби електронної ідентифікації відповідно до законодавства.

Під час реєстрації шляхом звернення до суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я встановлення особи користувача здійснюється шляхом пред’явлення документа, що посвідчує особу відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Після реєстрації користувача автоматично формується запис у центральній базі даних і вхід до електронного кабінету користувачем здійснюється шляхом автентифікації відповідно до законодавства.

Використання веб-сайтів, веб-порталів або мобільних додатків для доступу до електронного кабінету пацієнта здійснюється під час надання згоди особою на обробку персональних даних у випадках, передбачених Законом України "Про захист персональних даних". Водночас, заява пацієнта (його законного представника) про відкликання заяви про надання згоди на обробку персональних даних або про надання доступу третім особам до інформації, що міститься у центральній базі даних, повинна бути опрацьована протягом трьох робочих днів.

Права пацієнта

Пацієнт (його законний представник) має право:

 1. реєструвати себе (пацієнта, законним представником якого є така особа) у центральній базі даних, подавати заяви про внесення змін та доповнень до відповідних відомостей у Реєстрі пацієнтів;
 2. вносити та переглядати інформацію про себе (пацієнта, законним представником якого є така особа);
 3. подавати заяви про відкликання заяви про надання згоди на обробку персональних даних, що міститься у центральній базі даних;
 4. подавати декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, через електронну систему охорони здоров’я відповідно до встановленого Міністерством охорони здоров'я України порядку;
 5. надавати доступ медичним працівникам та іншим користувачам до інформації про себе (інформації про пацієнта, законним представником якого є така особа), що міститься у центральній базі даних (пункт 41 Порядку).

Користувачі зобов’язані забезпечити внесення актуальних та достовірних даних про себе до центральної бази даних.

Доступ до персональних даних можливий у разі наявності згоди суб’єкта персональних даних, крім випадків, передбачених законом.

Судова практика