Створення товариства з обмеженою відповідальністю

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.Версію затверджено Inna.shara.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

Постанова Кабінету міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367 "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності"

Закон України "Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статутів товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю"

Поняття товариства з обмеженою відповідальністю. Засновник та члени товариства

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Зареєструвати Товариство може будь-яка особа з 14 років, відповідно до статті 32 Цивільного кодексу. Крім того, засновником Товариства може бути й інша юридична особа, юридична особа іноземець.

Документи необхідні для створення ТОВ

Для того, щоб створити ТОВ необхідно потрібно наступний перелік документів:

 1. Паспорт та ідентифікаційний код засновників;
 2. Статут Товариства;
 3. Протокол Загальних зборів учасників Товариства про його створення;
 4. Реєстраційну форму № 1;
 5. Якщо засновником виступає юридична особа – протокол Загальних зборів учасників Товариства такої юр. особи
 6. Якщо засновником виступає юридична особа з іншої країни – додатково знадобиться витяг з іноземного реєстру про те, що така юридична особа існує. Цей витяг має бути з апостилем.
 7. Вибрати систему оподаткування та підготувати відповідні документи (ось стаття про вибір системи оподаткування).

Створення товариства відбувається за рішенням його засновників.

Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі.

Договір про створення товариства може встановлювати порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Договір про створення товариства діє до дня державної реєстрації товариства, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Корпоративний договір при створенні ТОВ

Договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації називається - корпоративний договір, він є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

Статтею 7 Закону України “Про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю” передбачена можливість укласти корпоративний договір.

В ньому можна передбачити:

 1. порядок голосування на Загальних зборах учасників;
 2. особливий порядок купівлі/продажу частки між учасниками;
 3. недопуск певних осіб до Товариства;
 4. узгодити порядок призначення та звільнення Директора Товариства;
 5. домовитися про порядок виплати дивідендів;
 6. передбачити переважне право на купівлю частки іншого учасника;
 7. продовжити строк позовної давності для оскарження Загальних зборів учасників;
 8. інші положення, що регулюють відносини сторін такого договору.

Корпоративний договір обов’язково укладати учасникам Товариства де є два засновника та кожен з них володіє 50% частки. Це пояснюється тим, що може виникнути “тупикова ситуація”, коли один з учасників Товариства не голосує – відповідно не може прийнятися рішення. Як наслідок, діяльність Товариства блокується. Щоб цього уникнути – можна передбачити можливість виходу із такої ситуації в корпоративному договорі.

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування

Корпоративний договір укладається між учасниками Товариства за вимогою самих учасників. Він є конфіденційним, нотаріально посвідчувати не потрібно.

Статут ТОВ

Відповідно до статті 82 Господарського кодексу України перелік відомостей, що повинні міститися у статутах товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, визначається виключно Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Установчим документом товариства є статут.

Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом.

Якщо товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з товариства, ніж мали учасники (акціонери) правопопередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами учасників (акціонерів) правопопередника, перша редакція статуту такого товариства приймається одностайним рішенням всіх учасників і підписується в порядку, визначеному частиною другою статті 11 Закону.

У статуті товариства зазначаються відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Модельний статут

Модельний статут – це типовий установчий документ, який затверджений Кабінетом Міністрів України і використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідної організаційно-правової форми, а також містить положення, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності юридичних осіб.

Рішення засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту, та рішення учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту підписуються усіма засновниками (учасниками). Рішення учасників про перехід товариства з модельного статуту на діяльність на підставі статуту та рішення учасників про зміну редакції модельного статуту, на підставі якого діє товариство, підписуються учасниками, які голосували за відповідне рішення. Справжність підписів засновників (учасників) або уповноваженої особи засвідчується нотаріально, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Товариство має право у будь-який час змінити редакцію модельного статуту, на підставі якого воно діє, обравши інше альтернативне положення з числа тих, що передбачені Кабінетом Міністрів України. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції модельного статуту, на підставі якого діє товариство, положення нової редакції модельного статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

Процедура створення ТОВ - безкоштовна