Створення товариства з обмеженою відповідальністю

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття товариства з обмеженою відповідальністю. Засновник та члени товариства

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб (стаття 50 Закону України "Про господарські товариства").

Зареєструвати Товариство може будь-яка особа з 14 років, відповідно до статті 32 Цивільного кодексу.

Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. Підприємства, установи та організації, які стали учасниками товариства, не ліквідуються як юридичні особи. Крім того, іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації також можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України ( стаття 3 Закону України "Про господарські товариства")

Документи необхідні для створення ТОВ

Для того, щоб створити ТОВ потрібно наступний перелік документів:

 1. Паспорт та ідентифікаційний код засновників;
 2. Статут Товариства;
 3. Протокол Загальних зборів учасників Товариства про його створення;
 4. Реєстраційну форму № 1;
 5. Якщо засновником виступає юридична особа – протокол Загальних зборів учасників Товариства такої юр. особи
 6. Якщо засновником виступає юридична особа з іншої країни – додатково знадобиться витяг з іноземного реєстру про те, що така юридична особа існує. Цей витяг має бути з апостилем.
 7. Вибрати систему оподаткування та підготувати відповідні документи (ось стаття про вибір системи оподаткування).

Створення товариства відбувається за рішенням його засновників.

Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі.

Договір про створення товариства може встановлювати порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Договір про створення товариства діє до дня державної реєстрації товариства, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

1) про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

2) про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

3)про ліквідацію товариства.

Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку. Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття. Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства.

Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі (стаття 52 Закону України "Про господарські товариства").

Корпоративний договір

Корпоративний договір- це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації та вчиняється в письмовій формі.

Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме товариство та треті особи. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним".

Статтею 7 Закону України “Про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю” передбачена можливість укласти корпоративний договір. В ньому можна передбачити:

 1. порядок голосування на Загальних зборах учасників;
 2. особливий порядок купівлі/продажу частки між учасниками;
 3. недопуск певних осіб до Товариства;
 4. узгодити порядок призначення та звільнення Директора Товариства;
 5. домовитися про порядок виплати дивідендів;
 6. передбачити переважне право на купівлю частки іншого учасника;
 7. продовжити строк позовної давності для оскарження Загальних зборів учасників;
 8. інші положення, що регулюють відносини сторін такого договору.

Корпоративний договір обов’язково укладати учасникам Товариства де є два засновника та кожен з них володіє 50% частки. Це пояснюється тим, що може виникнути “тупикова ситуація”, коли один з учасників Товариства не голосує – відповідно не може прийнятися рішення. Як наслідок, діяльність Товариства блокується. Щоб цього уникнути – можна передбачити можливість виходу із такої ситуації в корпоративному договорі.

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування

Корпоративний договір укладається між учасниками Товариства за вимогою самих учасників. Він є конфіденційним, нотаріально посвідчувати не потрібно.

Статут ТОВ

Відповідно до статті 82 Господарського кодексу України перелік відомостей, що повинні міститися у статутах товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, визначається виключно Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Установчим документом товариства є статут.

Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом.

Якщо товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з товариства, ніж мали учасники (акціонери) правопопередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами учасників (акціонерів) правопопередника, перша редакція статуту такого товариства приймається одностайним рішенням всіх учасників і підписується в порядку, визначеному частиною другою статті 11 Закону.

У статуті товариства зазначаються відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Модельний статут

Модельний статут – це типовий установчий документ, який затверджений Кабінетом Міністрів України і використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідної організаційно-правової форми, а також містить положення, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності юридичних осіб.

Рішення засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту, та рішення учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту підписуються усіма засновниками (учасниками). Рішення учасників про перехід товариства з модельного статуту на діяльність на підставі статуту та рішення учасників про зміну редакції модельного статуту, на підставі якого діє товариство, підписуються учасниками, які голосували за відповідне рішення. Справжність підписів засновників (учасників) або уповноваженої особи засвідчується нотаріально, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Товариство має право у будь-який час змінити редакцію модельного статуту, на підставі якого воно діє, обравши інше альтернативне положення з числа тих, що передбачені Кабінетом Міністрів України. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції модельного статуту, на підставі якого діє товариство, положення нової редакції модельного статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін (статті 10, 11 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю").

Процедура створення ТОВ - безкоштовна

Реєстрація ТОВ через «Дію»

З 24 серпня 2022 року в Україні стала доступною послуга реєстрації ТОВ віддалено через портал «Дія». Щоб самостійно відкрити ТОВ через «Дію» потрібно виконати таку покрокову інструкцію:

 1. Перейти на портал «Дія», авторизуватись та обрати послугу «Реєстрація ТОВ на основі модельного статуту».
 2. Заповнити онлайн-форму на реєстрацію ТОВ, внести усю потрібну інформацію. Оберати необхідні налаштування модельного статуту або редакцію статуту за замовчуванням (так називається варіант документа, положення якого рекомендовані для застосування).
 3. Після цього система самостійно сформує та відправить на реєстрацію заяву, статут, протокол зборів засновників або рішення одноосібного засновника та документ про структуру власності.

ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо всі засновники – лише фізичні особи, які є громадянами України, а у керівника та довіреної особи відсутні обмеження діяльності.

Крім того, у процесі реєстрації можна обрати систему оподаткування: загальну (з реєстрацією платником ПДВ) чи спрощену.

У разі виконання всіх умов для автоматичної реєстрації буде отримано сповіщення протягом 10 хвилин. Якщо хоча б одна з умов не виконується, процедура реєстрації пройде за участі державного реєстратора онлайн протягом 1 робочого дня.