Створення та порядок припинення кредитної спілки

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Визначення поняття «кредитної спілки». Принципи діяльності та юридичний статус

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки (ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки»).
Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом.
Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:

 • добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
 • рівноправності членів кредитної спілки;
 • самоврядування;
 • гласності.

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну символіку.
Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки, набувати майнові та немайнові права, мати обов'язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах.
Кредитна спілка не може бути засновником, співзасновником або учасником суб'єкта (суб'єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами. Кредитна спілка може бути засновником (учасником) юридичної особи, що здійснює збір, оброблення, зберігання, захист та використання інформації про юридичну або фізичну особу щодо виконання нею кредитного правочину.
Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.
Кредитна спілка несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності.
Юридичний статус кредитної спілки також визначений статтею 130 Господарського кодексу України. У даній статті зазначається, що громадяни, які постійно проживають на території України, можуть об'єднуватися у кредитні спілки. Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах добровільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою. Статусу юридичної особи вона набуває з дня її державної реєстрації. Кредитна спілка діє на основі статуту, який затверджується загальними зборами членів кредитної спілки. Майно кредитної спілки є її власністю і складається з фондів кредитної спілки, коштів доходу та іншого майна.
Кредитна спілка не може бути засновником або учасником суб'єктів підприємницької діяльності.
Статус, порядок організації та здійснення господарської діяльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки та іншими законами.

Організаційні засади створення кредитної спілки

Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про кредитні спілки»).
Рішення про створення кредитної спілки оформляється протоколом установчих зборів, який підписують голова та секретар зборів (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про кредитні спілки»).
Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (список засновників). У реєстрі обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, адреса та інші відомості, що підтверджують наявність ознак, зазначених в частині першій цієї статті. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом (ч. 3 ст. 6 Закону України «Про кредитні спілки»).
Установчі збори затверджують статут кредитної спілки, обирають її органи управління, уповноважують осіб для проведення державної реєстрації, вирішують інші питання, пов'язані із створенням кредитної спілки (ч. 4 ст. 6 Закону України «Про кредитні спілки»).
Кредитна спілка діє на основі статуту, що не суперечить законодавству України (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про кредитні спілки»).
Частиною 2 статті 7 Закону України «Про кредитні спілки» передбачено, що у статуті кредитної спілки обов'язково зазначаються:

 • найменування кредитної спілки та її юридична адреса;
 • мета створення і завдання кредитної спілки;
 • ознака членства у кредитній спілці;
 • порядок утворення та діяльності органів управління кредитної спілки, порядок утворення філій та відділень, їх повноваження;
 • права та обов'язки членів кредитної спілки;
 • умови і порядок вступу до кредитної спілки, порядок припинення членства;
 • порядок сплати вступних та інших внесків;
 • джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна кредитної спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки, порядок формування та використання фондів, утворюваних спілкою;
 • порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю органів управління кредитної спілки;
 • порядок внесення змін і доповнень до статуту кредитної спілки;
 • порядок припинення діяльності кредитної спілки та вирішення майнових питань у зв'язку з її ліквідацією (реорганізацією);
 • порядок покриття можливих збитків кредитної спілки;
 • порядок розподілу доходів кредитної спілки.

Статут кредитної спілки може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань її діяльності.
Статут кредитної спілки скріплюється підписом голови спостережної ради кредитної спілки, справжність якого засвідчується нотаріально.
У ст. 8 Закону України «Про кредитні спілки» зазначено, що надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Уповноважений орган) відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.
Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ (далі - Державний реєстр).
Уповноважений орган видає кредитній спілці свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за формою, встановленою Уповноваженим органом. Про зміни, що сталися у статутних документах, кредитна спілка повідомляє у 5-денний строк в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Ліцензуванню підлягає діяльність кредитної спілки із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону.

Внутрішні положення кредитної спілки, які кредитна спілка зобов’язана розробити та затвердити після державної реєстрації

Відповідно до пункту 1 Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 р. № 116, з метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності кредитна спілка протягом трьох місяців з дня державної реєстрації зобов'язана розробити та затвердити відповідно до встановлених вимог такі внутрішні положення:
1.1. Положення про діяльність органів управління кредитної спілки, а саме:
а) Положення про спостережну раду;
б) Положення про ревізійну комісію;
в) Положення про кредитний комітет;
г) Положення про правління;
ґ) Положення про інші органи управління (у разі наявності).
Положення про діяльність органів управління кредитної спілки повинні містити:

 • основні функції та завдання органу управління;
 • повноваження і обов'язки органу управління;
 • склад та порядок обрання (заміщення) або призначення (звільнення) членів органу управління;
 • розподіл обов'язків між членами органу управління;
 • вимоги до освіти, досвіду роботи та ділової репутації членів органу управління;
 • порядок спеціальної професійної підготовки та підвищення кваліфікації членів органу управління;
 • порядок організації роботи органу управління;
 • критерії ідентифікації наявності конфлікту інтересів у діяльності членів органу управління, вимоги та порядок розкриття наявності конфлікту інтересів членами органу управління, порядок прийняття рішень органом управління за наявності конфлікту інтересів у його членів;
 • порядок забезпечення співпраці та взаємодії з іншими органами управління кредитної спілки та залученими на договірних умовах експертами;
 • положення може містити інші питання, пов'язані з діяльністю органу управління.

1.2. Положення про відокремлений структурний підрозділ (філію, відділення - у разі наявності), яке повинне містити:

 • види фінансових послуг, які надаватимуться через відокремлений структурний підрозділ;
 • організаційну структуру відокремленого структурного підрозділу;
 • повноваження, права та обов'язки відокремленого структурного підрозділу;
 • порядок організації роботи відокремленого структурного підрозділу;
 • порядок звітності та надання інформації про діяльність відокремленого структурного підрозділу до правління кредитної спілки;
 • положення може містити інші питання, пов'язані з діяльністю відокремленого структурного підрозділу.

Зазначене положення затверджується кредитною спілкою для кожного відокремленого структурного підрозділу окремо.
1.3. Положення про документообіг, яке повинне містити:

 • порядок обігу, обліку, обробки, зберігання та використання у кредитній спілці документів та іншої інформації в паперовому та електронному вигляді, у тому числі порядок доступу та збереження інформації при використанні комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових послуг;
 • перелік інформації з обмеженим доступом та спеціальні вимоги щодо обігу, обліку, обробки, зберігання і використання у кредитній спілці документів, які містять інформацію з обмеженим доступом;
 • визначення повноважень та обов'язків працівників, на яких покладено у кредитній спілці обов'язки з ведення діловодства;
 • визначення переліку посад працівників, які мають доступ до документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, їх повноважень та відповідальності;
 • положення може містити інші питання, пов'язані з документообігом кредитної спілки.

1.4. Положення про фінансові послуги, яке повинно містити:
а) вичерпний перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою;
б) умови надання окремих видів фінансових послуг, зокрема щодо:

 • строків дії договорів про надання фінансових послуг;
 • цільового призначення кредитів, які може надавати кредитна спілка;
 • забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами;
 • критеріїв визначення розміру процентної ставки за кожним з окремих видів фінансових послуг;

в) порядок надання окремих видів фінансових послуг кредитною спілкою, у тому числі через відокремлений структурний підрозділ (у разі наявності), зокрема:

 • порядок проведення оцінки платоспроможності позичальника;
 • перелік документів та вимоги до їх змісту, необхідних для прийняття рішення про надання кредиту;
 • строки розгляду заяв та прийняття рішення за ними;

г) порядок проведення моніторингу наданих кредитів та супроводження прострочених, неповернених, у тому числі безнадійних кредитів.
Положення може містити інші питання, пов'язані з наданням фінансових послуг кредитною спілкою.
Надання фінансових послуг кредитною спілкою може бути врегульоване одним або декількома положеннями, що встановлюють умови та порядок надання окремих видів фінансових послуг.
Примірні договори про надання фінансових послуг є додатками до положення про фінансові послуги та повинні відповідати вимогам Цивільного кодексу України, ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів».
1.5. Положення про фінансове управління, яке повинно містити:
а) порядок здійснення фінансового планування та аналізу виконання планів кредитної спілки;
б) порядок формування та використання капіталу кредитної спілки в розрізі окремих його складових, у тому числі графік формування резервного капіталу, який має включати мінімальну частку доходу, що спрямовується на формування резервного капіталу та періодичність таких відрахувань;
в) порядок формування та використання резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок;
г) порядок формування та використання фондів кредитної спілки в розрізі окремих фондів, розроблений на основі рішення загальних зборів кредитної спілки про їх створення;
ґ) порядок придбання та продажу майна кредитної спілки, розміщення тимчасово вільних коштів;
д) порядок здійснення контролю у кредитній спілці, зокрема: напрями, періодичність та форми проведення перевірок діяльності кредитної спілки та її відокремлених підрозділів (за наявності) ревізійною комісією, у тому числі із залученням на договірних засадах зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою, або службою внутрішнього контролю і аудиту (за наявності);
порядок та форми розкриття інформації, отриманої в результаті проведення перевірок діяльності кредитної спілки та її відокремлених підрозділів (за наявності) ревізійною комісією, у тому числі із залученням на договірних засадах зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинам із кредитною спілкою, або службою внутрішнього контролю і аудиту (за наявності) чи незалежним аудитором (аудиторською фірмою);
порядок звітування правління і кредитного комітету перед спостережною радою;
е) вимоги до звітності про фінансово-господарську діяльність кредитної спілки за рік, що представляється загальним зборам членів кредитної спілки для затвердження, які повинні містити інформацію на початок та кінець звітного періоду, про розмір активів, обсяги кредитування, у тому числі членів кредитної спілки, прострочені, неповернені, у тому числі безнадійні кредити, фактично сформований резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, інвестиційну діяльність, структуру капіталу, структуру зобов'язань, нерозподілений дохід, доходи за окремими статтями фінансового плану, витрати за окремими статтями відповідно до кошторису.
Положення може містити інші питання, пов'язані із здійсненням управління фінансовими ризиками кредитної спілки.
Питання фінансового управління у кредитній спілці можуть бути врегульовані одним або декількома положеннями в розрізі окремих сфер фінансового управління.

Управління кредитною спілкою

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.
Органи управління кредитної спілки створюються та діють у порядку, визначеному цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та статутом кредитної спілки (ст. 13 Закону України «Про кредитні спілки»).
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про кредитні спілки», вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.
До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:

 • затвердження статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;
 • обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;
 • затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;
 • прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;
 • прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;
 • затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління;
 • прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

Статутом кредитної спілки може бути визначено інші питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
Повідомлення про скликання чергових загальних зборів членів кредитної спілки повинно бути зроблене не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів із зазначенням часу і місця їх проведення та порядку денного шляхом надсилання письмового запрошення листом кожному члену кредитної спілки за місцем його проживання або вручення такого письмового запрошення особисто члену кредитної спілки під підпис. Днем здійснення повідомлення вважається день надіслання запрошення поштою або день вручення запрошення особисто члену кредитної спілки. До запрошення додаються письмовий річний звіт про діяльність органів управління кредитної спілки та її річний фінансовий звіт.
Повідомлення про скликання чергових загальних зборів повинно бути опубліковано не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів у відповідних засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос.
Рішення загальних зборів членів кредитної спілки про припинення діяльності кредитної спілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кредитної спілки, присутніх на загальних зборах. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів кредитної спілки, присутніх на загальних зборах.
Порядок голосування на загальних зборах членів кредитної спілки визначається статутом кредитної спілки. Рішення загальних зборів членів кредитної спілки оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів.
Протоколи є обов'язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членів кредитної спілки їм видаються для ознайомлення протоколи загальних зборів, а також засвідчені головою правління кредитної спілки витяги з протоколів. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.
Позачергові загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою кредитної спілки з власної ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси кредитної спілки, а також на вимогу ревізійної комісії або не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки. Якщо протягом 20 днів з дня отримання такої письмової вимоги спостережна рада кредитної спілки не виконає зазначену вимогу та не зробить повідомлення членам про скликання позачергових загальних зборів, ревізійна комісія або члени кредитної спілки вправі самі скликати позачергові загальні збори.
Повідомлення про позачергові загальні збори має бути зроблене в строк, встановлений у частині третій цієї статті. У разі скликання позачергових загальних зборів разом із повідомленням членам надсилаються матеріали, які мають відношення до причин скликання таких зборів.
Згідно ст. 15 Закону України «Про кредитні спілки», спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.
До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:

 • затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених цим Законом та статутом кредитної спілки, членам кредитної спілки;
 • встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою;
 • вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці;
 • затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спілки, рішень кредитного комітету про надання кредиту;
 • визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
 • затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
 • затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки;
 • призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету;
 • визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом спілки;
 • прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та/або об'єднаної кредитної спілки і вихід з таких асоціацій та/або об'єднаної кредитної спілки, якщо ці питання статутом кредитної спілки не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки. Спостережна рада кредитної спілки обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менш як п'ять осіб.
Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою. Порядок обрання спостережної ради та строк її повноважень визначаються статутом кредитної спілки.
Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання, що скликаються не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання можуть скликатися за наполяганням половини членів спостережної ради, а також за зверненням правління кредитної спілки.
Спостережна рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більш як половина її членів.
Рішення спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина членів спостережної ради, які беруть участь у засіданні.
Рішення спостережної ради кредитної спілки оформляється протоколом, який підписується головою спостережної ради. Протоколи є обов'язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членів кредитної спілки їм видаються для ознайомлення протоколи, а також засвідчені головою правління кредитної спілки витяги з протоколів. Спостережну раду кредитної спілки очолює голова, який обирається в порядку, визначеному статутом кредитної спілки.
Голова спостережної ради організує роботу спостережної ради кредитної спілки, головує на її засіданнях та звітує про роботу спостережної ради на загальних зборах членів кредитної спілки.
Голова спостережної ради кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань.
У відповідності до статті 16 Закону України «Про кредитні спілки», правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції.
Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень.
Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених цим Законом і статутом спілки. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою. Голова правління кредитної спілки:

 • без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені;
 • представляє кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами;
 • укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки;
 • розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спілки;
 • готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки;
 • вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього Закону та статуту кредитної спілки.

Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.
Згідно положень ст. 17 Закону України «Про кредитні спілки», кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки.
Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб. Порядок призначення кредитного комітету, строк повноважень та порядок його діяльності визначаються статутом кредитної спілки та положенням про кредитний комітет.
Членами кредитного комітету можуть бути члени спостережної ради, члени правління та інші особи. Членам кредитного комітету, що не є членами спостережної ради або правління кредитної спілки, за роботу в кредитному комітеті може передбачатися винагорода, розмір якої визначається спостережною радою залежно від обсягу роботи та кваліфікації члена комітету.
При прийнятті рішення про надання кредиту члену кредитної спілки, якого призначено членом кредитного комітету, такий член кредитного комітету не може брати участь у прийнятті цього рішення.
Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою. До компетенції кредитного комітету кредитної спілки належать:

 • розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань; здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;
 • вирішення інших питань, пов'язаних з кредитною діяльністю, відповідно до цього Закону, статуту кредитної спілки та положення про кредитний комітет.

Статтею 18 Закону України «Про кредитні спілки» визначено, що контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія.
Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Порядок обрання ревізійної комісії, строк повноважень та порядок її діяльності визначаються статутом кредитної спілки.
До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах.
Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кредитної спілки проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік. Позапланові перевірки провадяться за рішенням спостережної ради або на вимогу не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.
На вимогу ревізійної комісії їй надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кредитної спілки.
Ревізійна комісія вправі за погодженням із спостережною радою залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою.
Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати діяльності кредитної спілки.
Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи кредитної спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки. За наявності загрози існуванню кредитної спілки ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.

Члени кредитної спілки, їх права та обов’язки

Згідно статті 10 Закону України «Про кредитні спілки», членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у ч. 1 ст. 6 Закону України «Про кредитні спілки», мають повну цивільну дієздатність, з урахуванням обмежень, передбачених частиною другою цієї статті.
Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень з корисливих мотивів, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.
Прийняття до кредитної спілки та виключення з її складу провадяться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, крім випадків припинення членства у зв'язку із смертю особи або виключенням члена за рішенням загальних зборів у разі порушення ним статуту кредитної спілки.
Зміна ознак, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, не тягне за собою припинення членства у кредитній спілці. Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов'язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску.
Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття загальними зборами членів кредитної спілки або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Повернення обов'язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.
Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про кредитні спілки», члени кредитної спілки мають право:

 • брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;
 • вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
 • одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту;
 • одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки;
 • одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки;
 • вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому цим Законом та статутом кредитної спілки.

Члени кредитної спілки мають також інші права, передбачені законодавством України, статутом та іншими актами кредитної спілки.
Порядок реалізації зазначених прав визначається цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та статутом кредитної спілки.
Згідно ст. 12 Закону України «Про кредитні спілки», члени кредитної спілки зобов'язані:

 • додержуватися статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;
 • брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема сплачувати у грошовій формі вступні, обов'язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, що визначені статутом кредитної спілки;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки.

Члени кредитної спілки виконують також інші обов'язки, передбачені законодавством України, статутом та іншими актами кредитної спілки.

Припинення діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка припиняє діяльність шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації. Кредитна спілка вважається такою, що припинила свою діяльність, після внесення запису до Державного реєстру (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки»). Реорганізація кредитної спілки провадиться за рішенням її вищого органу управління (ч. 2 ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки»).
Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки», ліквідація кредитної спілки провадиться:

 • за рішенням її вищого органу управління;
 • на підставі рішення Уповноваженого органу про скасування державної реєстрації кредитної спілки у зв'язку з виявленими фактами фальсифікації чи викривлення інформації, яка була подана кредитною спілкою на момент її державної реєстрації і мала істотне значення для прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом. Таке рішення Уповноваженого органу може бути оскаржене кредитною спілкою в суді;
 • за рішенням суду, в тому числі в разі заняття діяльністю без відповідної ліцензії чи діяльністю, забороненою законом, в разі неплатоспроможності кредитної спілки, в інших випадках, передбачених законом, за поданням Уповноваженого органу, позовом членів або кредиторів кредитної спілки.

У разі прийняття рішення про ліквідацію кредитної спілки за рішенням її вищого органу управління він повинен невідкладно письмово повідомити про це Уповноважений орган, який вносить до відповідного державного реєстру відомості про те, що кредитна спілка перебуває у процесі припинення її діяльності. Крім того, в повідомленні мають міститися пропозиції стосовно комісії або особи щодо припинення діяльності кредитної спілки (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) (далі - комісії), порядку та строків припинення.
Уповноважений орган повинен протягом 5 днів з дня надходження такого повідомлення погодити його або внести свої пропозиції.
Виконання функцій комісії може бути покладено на спостережну раду кредитної спілки.
З моменту призначення відповідної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами кредитної спілки. Комісія від імені кредитної спілки, яка припиняє діяльність, виступає у суді.
Комісія поміщає у відповідних засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки, що припиняє діяльність, повідомлення про припинення діяльності такої спілки та про порядок і строк заявлення вимог її кредиторами. Цей строк не може бути меншим двох місяців з моменту публікації повідомлення про припинення діяльності кредитної спілки.
Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово сповіщає їх про припинення діяльності спілки.
Кредитори кредитної спілки, що припиняє діяльність, можуть вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов'язань та відшкодування збитків.
При реорганізації кредитної спілки після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія складає передавальний акт (злиття, приєднання) або розподільчий баланс (поділ), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань кредитної спілки, що припиняє діяльність, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, що прийняв рішення про припинення діяльності кредитної спілки.
Копії передавального акта або розподільчого балансу, затверджені органом, що прийняв рішення про припинення діяльності кредитної спілки, передаються до Уповноваженого органу. Зазначені копії засвідчуються нотаріально або можуть бути засвідчені посадовою особою Уповноваженого органу.
Порушення цього порядку є підставою для відмови у внесенні до Державного реєстру запису про припинення діяльності кредитної спілки та державній реєстрації створюваних правонаступників(ч. 4 ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки»).
Згідно ч. 5 ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки», при ліквідації платоспроможної кредитної спілки вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:
1) у першу чергу задовольняються вимоги працівників кредитної спілки та членів ліквідаційної комісії, пов'язані з трудовими відносинами, та вимоги щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
2) у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів кредитної спілки на депозитних рахунках та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу звернутися в суд із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду такі вимоги кредитора включаються до ліквідаційного балансу та задовольняються в порядку черговості.
Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна кредитної спілки, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.
Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких рішенням суду кредиторові відмовлено, вимоги, не задоволені за браком майна, вважаються погашеними.
Якщо вартість майна кредитної спілки є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, вона ліквідується в порядку, передбаченому законом про банкрутство. Припинення діяльності кредитної спілки в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства визначається законом (ч. 6 ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки»).
При ліквідації спілки залишок коштів резервного та додаткового капіталу після розрахунків із членами спілки та іншими кредиторами зараховується до Державного бюджету України. Після завершення процедури ліквідації кредитної спілки комісією складається ліквідаційний баланс, який передається Уповноваженому органу для затвердження та є підставою для виключення такої кредитної спілки з Державного реєстру.