Створення органу самоорганізації населення

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Natalia.zaitseva.

Нормативна база

Поняття "орган самоорганізації населення"

Орган самоорганізації населення (далі - ОСН) - представницький орган, що створюється жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення" (далі - Закон) .

Завдання, які вирішують ОСН

♦ Cтворення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

♦ задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

♦ участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм (стаття 3 Закону).

Основні завдання ОСН обумовлені завданнями та функціями місцевого самоврядування та органів місцевого самоврядування.
Повноваження ОСН, в тому числі і делеговані місцевою радою, визначені статтями 14, 15 Закону.

З органами публічної влади ОСН пов'язує те, що вони беруть участь у вирішенні питань місцевого значення, що передбачає наявність в ОСН певних повноважень, якими їх наділяє орган публічної влади - міська рада; а також те, що ОСН здійснюють свої повноваження в межах відповідної території.
У той же час подібно до громадської організації ОСН працюють на громадських засадах, їх діяльність базується на засадах добровільності щодо взяття на себе окремих повноважень публічної влади.

Територія діяльності ОСН

ОСН створюється за територіальною ознакою.

Територія, у межах якої діє ОСН, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:

 • сільського, селищного комітету - в межах території села, селища, якщо його межі не співпадають з межами діяльності сільської, селищної ради;
 • вуличного, квартального комітету - в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;
 • комітету мікрорайону - в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах;
 • будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів;
 • комітету району в місті - в межах одного або кількох районів у місті, якщо його межі не співпадають з межами діяльності районної у місті ради (стаття 7 Закону).

Зазначений перелік ОСН є виключним, що дозволяє чітко відокремити від них органи громадської самодіяльності населення, що функціонують за галузевою ознакою і являють собою форму об'єднання жителів з метою покращання рівня громадських послуг, які їм надаються в системі місцевого самоврядування, наприклад батьківські комітети в школах та дитячих садках.

Створення ОСН.jpg

Порядок створення ОСН

Ініціювання створення органу самоорганізації населення виглядає таким чином:

 • скликання зборів (конференції) жителів за місцем проживання (не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу), на яких приймається рішення про створення ОСН (більшістю голосів учасників) та обирається ініціативна група;
 • звернення ініціативної групи до відповідної ради з необхідними документами:
 1. заява про надання дозволу на створення ОСН (зразок);
 2. протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення ОСН із зазначенням основних напрямів діяльності (зразок);
 3. список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів.
 • розгляд питання про надання дозволу на створення ОСН відповідною радою (прийняття рішення про надання дозволу на створення ОСН або про відмову в його наданні). Питання про створення ОСН розглядається на найближчому засіданні відповідної ради за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання. У рішенні ради про надання дозволу на створення ОСН мають бути обов’язково визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти ОСН. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про надання дозволу на створення ОСН доводиться до відома жителів у встановленому порядку (стаття 9 Закону);
 • проведення установчих зборів (конференції) ОСН, обрання керівництва ОСН, затвердження положення про ОСН;
 • легалізація ОСН (шляхом повідомлення про заснування або реєстрацію).

ОСН обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про ОСН (стаття 11 Закону).

Обрання ОСН

На конференції жителі обирають таємним голосуванням персональний склад ОСН (керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів), затверджують положення про ОСН та ін.

Легалізація ОСН

Легалізація ОСН є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації (набуття статусу юридичної особи) або письмового повідомлення відповідного виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.
Для реєстрації ОСН уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представники подають до виконавчого комітету відповідної ради:

 1. заяву про реєстрацію ОСН;
 2. копію рішення відповідної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
 3. протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;
 4. положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання (у двох примірниках);
 5. персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання (стаття 13 Закону).

Заява розглядається в місячний термін з дня подання документів.

Положення ОСН

Збори (конференція) жителів затверджують положення ОСН, що має містити наступну інформацію:
1. назва та юридична адреса органу самоорганізації населення;
2. основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення;
3. права і обов'язки членів органу самоорганізації населення;
4. територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення;
5. строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок їх дострокового припинення;
6. порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності;
7. порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення;
8. інші питання, пов’язані з діяльністю органу самоорганізації населення.

Організація діяльності ОСН

ОСН не рідше одного разу на рік повинен звітувати про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання.
ОСН має інформувати населення про своє місцезнаходження, час роботи і години прийому громадян (стаття 18 Закону).

Члени ОСН виконують свої обов’язки на громадських засадах.

За рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих ОСН (стаття 21 Закону).

Припинення повноважень ОСН

Повноваження ОСН можуть бути достроково припинені у разі:

 1. невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, її виконавчого комітету — за рішенням відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, яка дала дозвіл на його створення;
 2. невиконання рішень зборів (конференції) мешканців за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску — за рішенням зборів (конференції) мешканців за місцем проживання;
 3. порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства — за рішенням суду (стаття 25 Закону).

ОСН припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у містах, сіл, селищ, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) мешканців, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.

Дострокове припинення повноважень ОСН означає також припинення діяльності цього органу.

Діяльність ОСН припиняється відповідно до Закону та його положення. У разі припинення діяльності ОСН фінансові ресурси та майно повертаються відповідній сільській, селищній, міській, районній у місті (у разі її створення) раді, що дала згоду на утворення зазначеного ОСН.

Корисні посилання