Статус закордонного українця

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Отримання статусу закордонного українця

Закордонний українець – це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України.

Українське етнічне походження - це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження.

Рішення про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця приймає Національна комісія з питань закордонних українців, яка створюється при Кабінеті Міністрів України. У разі позитивного рішення щодо надання статусу закордонного українця Національна комісія видає особі посвідчення встановленого зразка.

Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус, але не замінює паспорт. Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією.

Наявність статусу закордонного українця надає такі переваги:

 • можливість навчання у закладах вищої освіти України за рахунок коштів державного бюджету України в межах установлених квот на навчання;
 • право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України;
 • право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років (для громадян держав, з якими Україна має візовий режим);
 • можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію;
 • право на набуття громадянства України в порядку, встановленому Законом України "Про громадянство України".

Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов'язки, як і громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Перелік документів для оформлення статусу закордонного українця

Відповідно до статті 3 Закону України «Про закордонних українців», іноземці та особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або походження з України, досягли 16-ти річного віку та не є громадянами України мають право отримати статус закордонного українця та посвідчення закордонного українця.

Особа, яка виявила бажання набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву МЗС або представництву МЗС на території України, за кордоном – закордонній дипломатичній установі України.

Відповідно до ст.4 Закону України "Про закордонних українців" до заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

 • паспортний документ або документ, що його замінює;
 • копії документів, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво або інші документи про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України, та у разі потреби інші документи);
 • дві кольорові фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;
 • квитанція про оплату заявником послуг, пов'язаних з оформленням і видачею посвідчення.

До документів можуть додаватися письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менш як трьох осіб), які підтверджують українське етнічне походження або походження з України заявника, а також характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

За оформлення посвідчення справляється плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США на один з банківських рахунків Міністерства закордонних справ України.

Підставою для відмови у наданні статусу закордонного українця особі є (стаття 6 Закону України "Про закордонних українців"):

 1. дії, вчинені особою, які суперечать інтересам національної безпеки України;
 2. подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів для отримання відповідного статусу;
 3. порушення інших вимог, передбачених Порядком про оформлення і видачу посвідчення закордонного українця.

Згідно статті 7 Закону України "Про закордонних українців" дія статусу закордонного українця припиняється:

 1. у разі подання особою відповідної заяви з дня її реєстрації у Національній комісії;
 2. у разі набуття закордонним українцем громадянства України;
 3. якщо цього статусу було набуто внаслідок подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів;
 4. якщо протягом шести місяців з дня зміни імені, прізвища, громадянства або місця проживання особа не повідомила про це Міністерство закордонних справ України або дипломатичну установу України за кордоном;
 5. якщо особа вчинила дії, зазначені у статті 6 Закону України "Про закордонних українців".

Рішення про припинення статусу закордонного українця може бути оскаржено у Національній комісії.

Особа, статус закордонного українця стосовно якої було припинено згідно з пунктами 3 і 5 частини першої статті 7 Закону України "Про закордонних українців", не має права на поновлення цього статусу.

У разі зміни прізвища, імені чи імен, громадянства, місця постійного проживання закордонному українцю видається нове посвідчення.

Для отримання нового посвідчення особа подає:

 • заяву довільної форми;
 • дві фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;
 • копію рішення Національної комісії про надання статусу закордонного українця;
 • посвідчення, яке підлягає обміну;
 • копії документів, які є підставою для видачі нового посвідчення;
 • квитанцію про оплату заявником послуг, пов’язаних з оформленням і видачею посвідчення.

Про видачу нового посвідчення Національна комісія приймає відповідне рішення.

У разі втрати посвідчення особа, якій надано статус закордонного українця, зобов'язана протягом місяця повідомити про це Національну комісію або дипломатичну установу України у країні її проживання.

Дублікат посвідчення видається на підставі рішення Національної комісії.

Навчання закордонних українців у закладах вищої освіти України

Відповідно до чинного законодавства, а саме до статті 9 Закону України "Про закордонних Українців" вступ закордонних українців до закладів вищої освіти України на навчання за рахунок коштів державного бюджету України здійснюється:

 • У межах квот, встановлених для вступу закордонних українців на навчання до ЗВО України, що належать до системи управління МОН.
 • Зарахування на навчання в межах квот для закордонних українців здійснюється за результатами співбесіди з української мови та предметів, визначених правилами прийому до закладу вищої освіти.
 • Відповідно до міжнародного договору про співробітництво у галузі освіти з країною, громадянином якої є закордонний українець. Відбір закордонних українців на навчання у ЗВО України здійснює профільне міністерство країни громадянства закордонного українця.
 • Зарахування на навчання здійснюється на підставі направлення Міністерства освіти і науки України.

Умови встановлення квот для закордонних українців

Закордонним українцям установлюються квоти на навчання у закладах вищої освіти України за денною формою за рахунок коштів державного бюджету України за умови, якщо певний ступінь вищої освіти в Україні закордонний українець здобуває вперше. Установлення квот для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншою спеціальністю, не здійснюється.

Зазначені квоти не поширюються на громадян України, які проживають в іноземних державах.

Закордонні українці, які планують вступати до закладів вищої освіти України в межах квот для закордонних українців, мають підтвердити свій статус посвідченням закордонного українця, мати документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, який дає право навчатися на відповідному рівні вищої освіти з оцінками, що відповідають  оцінкам «відмінно» та «добре»,  володіти українською мовою на рівні, достатньому для здобуття освіти.

Оголошення про прийом документів та умови встановлення квот для закордонних українців щороку оприлюднюється на сайті МОН.

Документи, які необхідно подати МОН України для встановлення квоти

 • анкета;
 • копія паспорта;
 • копія посвідчення закордонного українця;
 • копія документа про освітній або освітньо-професійний рівень, що дає право на продовження навчання за освітньою програмою відповідного ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр).

Документи подаються до Міністерства освіти і науки України у паперовому та електронному вигляді.

Документи, які подаються до закладу вищої освіти України для вступу в межах квоти

Строки подачі заяв, документів, проведення співбесід та зарахування вступників визначаються приймальними комісіями відповідних закладів освіти та розміщуються на офіційному веб-сайті закладу освіти.

Для вступу до закладу вищої освіти в межах установлених квот закордонний українець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви додається:

 1. документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 2. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 3. копія паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 4. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 5. 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
 6. посвідчення закордонного українця (оригінал та його копія).

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 3 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 2 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення.

Закордонні українці, які вступають на навчання на підставі іноземного документа про освіту обов’язково мають пройти процедуру визнання такого документа відповідно до чинного законодавства України.

Закордонні українці, зараховані на навчання, забезпечуються місцем у гуртожитку з оплатою за проживання та стипендією у порядку та розмірі, встановленому для громадян України, та медичним обслуговуванням відповідно до чинного законодавства.

Транспортні витрати до місця навчання і у зворотному напрямку здійснюються за власні кошти закордонних українців.