Реструктуризація боргу за кредитним договором

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Maryna.shapoval.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит

Реструктуризація боргу за кредитним договором — це одна з форм реорганізації умов боргу, під час якої боржники і кредитори домовляються про відстрочення виплат заборгованостей за основною сумою кредиту і за відсотками, термін яких повинен наступити в певний період часу, а також про новий графік таких платежів.

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про споживче кредитування" кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію зобов’язань за договором про споживчий кредит.

Реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит - це зміна істотних умов договору про споживчий кредит, що здійснюється кредитодавцем на договірних умовах із споживачем і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту.

Куди звернутися для реструктуризації кредитного боргу

Для реструктуризації кредитного боргу необхідно звернутися із заявою до фінансової установи, в якій було взяте фінансове зобов’язання (кредит). У даній заяві необхідно вказати обставини, які спричинили негативне фінансове становище та подати відповідні підтверджуючі документи. У процедурі фінансової реструктуризації мають право брати участь фінансові установи, які є кредиторами боржника. Інші кредитори мають право брати участь у процедурі фінансової реструктуризації, якщо в такій процедурі бере участь принаймні одна фінансова установа, що не є пов’язаною з боржником особою.

Підстави для проведення реструктуризації

Підставою для початку проведення процедури фінансової реструктуризації є згода на реструктуризацію – письмовий договір між боржником і залученим кредитором, що містить арбітражну угоду.

Зразки документів правового характеру

Порядок проведення процедури фінансової реструктуризації, якщо боржником є юридична особа

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України "Про фінансову реструктуризацію" процедура фінансової реструктуризації проводиться без звернення до суду шляхом переговорів між боржником, його пов’язаними особами та залученими кредиторами щодо реструктуризації грошових зобов’язань перед такими кредиторами.

У разі якщо у процедурі фінансової реструктуризації виникає спір, залучений кредитор має право звернутися для його вирішення до арбітражу шляхом подання повідомлення про спір. Розгляд спору здійснюється згідно з арбітражним регламентом у порядку, встановленому статтею 16 Закону України "Про фінансову реструктуризацію" .

Ініціювання проведення процедури фінансової реструктуризації

Згідно за статтею 18 Закону України "Про фінансову реструктуризацію" боржник має право ініціювати проведення процедури фінансової реструктуризації шляхом подання письмової заяви про реструктуризацію до секретаріату за умови відсутності щодо нього порушеного провадження у справі про банкрутство або відсутності здійснення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

Заява про реструктуризацію повинна містити:

 1. письмову згоду боржника на передачу спорів до арбітражу згідно з арбітражним регламентом;
 2. посилання на наявність згоди залученого (залучених) кредитора (кредиторів) на реструктуризацію;
 3. інформацію про відсутність щодо боржника порушеного провадження у справі про банкрутство або здійснення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

До заяви про реструктуризацію додаються:

 1. згода залученого (залучених) кредитора (кредиторів) на реструктуризацію, у тому числі згода органу стягнення на реструктуризацію у випадку, передбаченому ч. 5 ст. 5 Закону;
 2. перелік залучених кредиторів, у тому числі тих, які є пов’язаними особами боржника, із зазначенням поточних поштових адрес, адрес електронної пошти (за наявності) таких кредиторів, розміру грошового зобов’язання перед кожним із них;
 3. перелік забезпечених кредиторів, включаючи тих, що не є залученими кредиторами, із зазначенням поточних поштових адрес, адрес електронної пошти (за наявності) таких кредиторів;
 4. перелік пов’язаних осіб боржника, включаючи тих, що не є залученими кредиторами, із зазначенням поточних поштових адрес, адрес електронної пошти (за наявності) таких кредиторів;
 5. перелік існуючих судових та виконавчих проваджень щодо боржника, ініційованих кредиторами, із зазначенням:
 • сторін судового, виконавчого провадження;
 • номера справи;
 • назви суду, арбітражу або іншого органу, який розглядає справу, або органу державної виконавчої служби України, в якому відкрито виконавче провадження;
 • стислого опису предмета судового спору та поточного статусу судового, виконавчого провадження.

Згода залучених кредиторів на реструктуризацію повинна бути підписана однією чи кількома фінансовими установами, жодна з яких не є пов’язаною особою боржника, яким належить щонайменше 50 відсотків загальної суми вимог фінансових установ до боржника, за винятком вимог пов’язаних осіб.

Початок проведення процедури фінансової реструктуризації

Секретаріат перевіряє відповідність заяви та згоди на реструктуризацію вимогам статті 18 Закону України "Про фінансову реструктуризацію" та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після реєстрації заяви приймає рішення про початок проведення процедури фінансової реструктуризації.

У разі відсутності або невідповідності заяви чи згоди вимогам статті 18 Закону України "Про фінансову реструктуризацію" або подання повторної заяви боржником до спливу 18 місяців після початку проведення процедури фінансової реструктуризації за його попередньою заявою, секретаріат повертає боржнику заяву про реструктуризацію без розгляду та без початку процедури фінансової реструктуризації із зазначенням причин повернення.

Секретаріат не пізніше наступного робочого дня після реєстрації заяви надсилає кредиторам, визначеним у додатках до заяви про реструктуризацію, повідомлення, в якому зазначаються дата, час, місце проведення перших зборів залучених кредиторів та контактні дані секретаріату і боржника.

Дата проведення перших зборів залучених кредиторів повинна бути призначена не раніше ніж через сім робочих днів та не пізніше ніж протягом десяти робочих днів від дати початку процедури фінансової реструктуризації.

У разі прийняття секретаріатом рішення про початок процедури фінансової реструктуризації боржник не пізніше ніж за сім робочих днівдо перших зборів залучених кредиторів повинен надати залученим кредиторам таку інформацію:

♦ обґрунтування необхідності реструктуризації зобов’язань боржника у довільній формі;

♦ довідку про повний об’єм зобов’язань боржника в розрізі основних кредиторів та/або груп кредиторів на останню доступну дату, в тому числі:

 • фінансових установ;
 • пов’язаних осіб боржника;
 • кредиторів, що є пов’язаними особами боржника (за наявності);
 • інших кредиторів;забезпечених кредиторів із зазначенням виду та предмета забезпечення;

♦ інформацію про наявність простроченої заборгованості згідно з чинними договорами, існування права вимоги кредиторів дострокового погашення кредитів згідно з чинними договорами, наявність порушень чинних договорів забезпечення;

♦ інформацію про наявність та стан забезпечення боржника та майнових поручителів;

♦ очікування боржника щодо основних операційних та фінансових показників на найближчі 12 місяців у довільній формі;

♦ перелік існуючих судових та виконавчих проваджень щодо боржника, сторін судового (виконавчого) провадження, номер справи, назва суду, арбітражу або іншого органу, який розглядає справу, або органу державної виконавчої служби України, в якому відкрито виконавче провадження, стислий опис предмета спору та поточний статус судового (виконавчого) провадження.

Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після початку проведення процедури фінансової реструктуризації секретаріат надсилає усім кредиторам та пов’язаним особам боржника, визначеним у додатках до заяви про реструктуризацію, повідомлення про початок проведення процедури фінансової реструктуризації, а також розміщує таке повідомлення на веб-сайті секретаріату.

Повідомлення про початок проведення процедури фінансової реструктуризації боржника повинно містити:

 1. повне найменування боржника, його поштову адресу, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 2. перелік залучених кредиторів;
 3. перелік пов’язаних осіб боржника;
 4. дату початку проведення процедури фінансової реструктуризації;
 5. інформацію про запровадження мораторію;
 6. дату, час та місце проведення перших зборів залучених кредиторів.

Боржник має право доповнювати перелік залучених кредиторів шляхом надіслання до секретаріату повідомлення та згоди такого залученого кредитора на реструктуризацію. Такі зміни можуть бути внесені не пізніше ніж за два робочі дні до дня проведення перших зборів залучених кредиторів.

Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після отримання повідомлення про внесення змін до переліку залучених кредиторів секретаріат:

 1. повідомляє усім залученим кредиторам про такі зміни;
 2. оновлює повідомлення про початок проведення процедури фінансової реструктуризації, розміщене на власному веб-сайті;
 3. надсилає такому залученому кредитору інформацію.

Завершення проведення процедури фінансової реструктуризації

Процедура фінансової реструктуризації вважається завершеною з моменту настання будь-якої з таких подій:

 1. підписання плану реструктуризації;
 2. надання незалежним експертом звіту про огляд фінансово-господарської діяльності, яким не підтверджується перспективність господарської діяльності боржника;
 3. відкликання боржником своєї заяви про реструктуризацію протягом 30 календарних днів з моменту її подання до секретаріату шляхом подання письмової заяви боржником;
 4. подання до секретаріату залученими кредиторами, жоден з яких не є пов’язаною особою і яким належить більше 50 відсотків вимог усіх залучених кредиторів без урахування вимог пов’язаних осіб, письмової заяви про те, що переговори з приводу реструктуризації були припинені без досягнення згоди;
 5. закінчення строку.

Боржник зобов’язаний повідомити секретаріат про настання будь-якої з подій.

У разі неподання повідомлення боржником протягом одного робочого дня з дня настання подій, будь-який залучений кредитор має право повідомити секретаріат про настання такої події.

Секретаріат реєструє таке повідомлення або письмову заяву, та не пізніш як протягом наступного робочого дня публікує його (її) на офіційному веб-сайті секретаріату.

Залучені кредитори, що є фінансовими установами, у будь-який момент проведення процедури фінансової реструктуризації мають право прийняти рішення про завершення такої процедури на підставі:

 1. порушення заборон, передбачених цим Законом у зв’язку з введенням мораторію;
 2. порушення обмежень, встановлених договором про відстрочку;
 3. невиконання прийнятих арбітром рішень щодо спорів у рамках процедури фінансової реструктуризації.

Рішення про завершення процедури фінансової реструктуризації з підстав, приймається кваліфікованою більшістю голосів у розмірі не менш як 75 відсотків від загальної суми вимог кредиторів, що є фінансовими установами.

Див. також