Пільги для працівників, які навчаються у закладах вищої освіти та аспірантурі

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Чим відрізняється вища освіта та аспірантура

Вища освіта - це сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти (п. 5 частини першої ст. 1 Закону України "Про вищу освіту"). Працюючим надана можливість її набуття через широко розвинену мережу вечірнього, заочного та дистанційного навчання. Той, хто в основному віддає перевагу самостійній роботі, навчається заочно. На допомогу заочникам організуються лекції та практичні заняття, проводяться консультації. Контроль за навчанням при заочній формі здійснюється шляхом рецензування письмових завдань, передбачених навчальним планом та прийомом іспитів. Екзаменаційні сесії проводяться в терміни, визначені закладом освіти. Інший порядок навчання встановлений для вечірньої форми навчання. Відвідування занять є обов'язковим для студентів.

Післядипломна освіта включає здобуття другої (наступної) вищої освіти - здобуття ступеня бакалавра (магістра) за іншою спеціальністю на основі здобутої вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного досвіду (ст. 60 Закону України "Про вищу освіту"). Післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.Післядипломну освіту здійснюють заклади післядипломної освіти або відповідні структурні підрозділи закладів вищої освіти і наукових установ.

Аспірантура - основна форма підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти, яка передбачена для підготовки аспірантів, пошукувачів кандидатської дисертації за відповідною галуззю.

Пільги для працівників, які вступають до закладів вищої освіти

Працівникам, які навчаються на підготовчих відділеннях при закладах вищої освіти може надаватися один вільний від роботи день у тиждень без збереження заробітної плати за таких умов:

 • навчання відбувається без відриву від виробництва;
 • відпустка надається в період навчального року;
 • бажання працівника.

Працівникам, допущеним до вступних іспитів у заклади вищої освіти, надається відпустка без збереження заробітної плати (ст. 214 Кодексу законів про працю України)

 • Тривалість - 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця знаходження закладу освіти та назад.
 • Надається незалежно від рівня акредитації закладу освіти.
 • Підстава для її надання - заява абітурієнта та повідомлення закладу освіти про допуск до вступних іспитів.
 • Витрати на проїзд несе працівник.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах, у період навчального року надається, за їх бажанням, один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові відпустки у зв'язку з навчанням,.

Надання додаткової оплачуваної відпустки

І. Працівникам, які навчаються у закладах вищої освіти

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у в закладах вищої освіти з вечірньою і заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки (ст. 216 Кодексу законів про працю України:

 • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у закладах вищої освіти:
 1. І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів,
 2. ІІІ та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,
 3. незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;
 • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у закладах вищої освіти:
 1. I та II рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,
 2. III та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,
 3. незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;
 • на період складання державних іспитів у закладах вищої освіти незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;
 • на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у закладах вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у закладах вищої освіти третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Для працівників, які навчаються у закладах вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Підставою для надання додаткової відпустки є довідка виклик закладу освіти на сесію із зазначенням часу її проведення.

Вищезазначені відпустки надаються впродовж навчального року.

ВАЖЛИВО! Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

ІІ. Працівникам, які вступають чи навчаються у аспірантурі

 • Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит (ст. 216 Кодексу законів про працю України). Особам, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, надається додаткова оплачувана відпустка для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються. До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до аспірантури до місця знаходження вищого навчального закладу, наукової установи і назад. Витрати на проїзд та проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом керівника вищого навчального закладу, наукової установи про його допуск до складання вступних іспитів.
 • Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається:
 1. Додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.
 2. За їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати працівника.

До щорічної відпустки не включається час проїзду від місця роботи аспіранта до місця знаходження вищого навчального закладу, наукової установи і назад. Витрати на проїзд несе аспірант.

ВАЖЛИВО! На час відпусток у зв'язку з навчанням за працівником за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

ІІІ. Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Працівникам, які успішно навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за вечірніми формами навчання, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання атестацій, заліків, іспитів (екзаменів) загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.

Встановлення іншої тривалості відпусток у зв'язку з навчанням

Для працівників, які навчаються у закладах вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може бути встановлена інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 pоку № 634 затверджено порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток таким працівникам.

Для працівників, які успішно навчаються у закладах вищої освіти, за нижченаведеними напрямками підготовки, де навчальний процес має свої особливості, крім відпусток, передбачених ст. 15 Закону України "Про відпуски", надаються:

 • культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання) щорічно по 10 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;
 • театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-телеоператорство) щорічно по 20 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;
 • філологія (мова та література) щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати.

Ці відпустки надаються тільки на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи). Крім того, вищим закладам освіти у разі необхідності надано право перерозподіляти ці додаткові відпустки між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу.

Надання вільних від роботи днів

Надання вільного від роботи часу має цільову спрямованість - створення кращих умов для навчання та підготовки працівників, які поєднують роботу з навчанням.

Працівникам, які навчаються на останніх курсах закладів вищої освіти, протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів надається щотижня при 6-денному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50% одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати. При 5-денному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни за умови збереження кількості вільних від роботи годин, а також, за їх бажанням, можуть бути додатково надані ще 1-2 вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, за їх бажанням протягом 4 років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати. Крім того, працівникам, що навчаються в аспірантурі, за їх бажанням надається ще один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Надання творчих відпусток

Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Творчі відпустки надаються працівникам:

 1. Підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
 2. За основним місцем їх роботи.
 3. Для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (раніше - кандидата наук) або доктора наук, для написання підручника, а також монографії, довідника тощо.
 4. Поряд з іншими відпустками, передбаченими законодавством.
 5. Оформлюються наказом власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації.

Творча відпустка для закінчення дисертації:

 • надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою
 • тривалість: до трьох місяців (на здобуття наукового ступеня доктора філософії (раніше - кандидата наук)), до шести місяців (на здобуття ступеня доктора наук)
 • підстава - заява працівника та рекомендації наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки. Для отримання рекомендації про доцільність надання творчої відпустки здобувач наукового ступеня повинен зробити наукову доповідь на засіданні кафедри, відділу або лабораторії, де проводиться наукова робота. За результатами доповіді кафедра, відділ, лабораторія подають вченій раді мотивований висновок з обгрунтуванням тривалості творчої відпустки.
ВАЖЛИВО! Творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (раніше - кандидата наук) і доктора наук особам, які закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно.

Творча відпустка для написання підручника чи наукової праці:

 • надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із творчою роботою
 • тривалість: до трьох місяців
 • підстава - заява працівника та довідка видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік. Якщо підручник чи наукова праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу.
ВАЖЛИВО! На час творчих відпусток за працівниками зберігається:

Оплата проїзду до місця знаходження вищого закладу освіти

Всі працівники, що проживають не за місцем знаходження закладу освіти, користуються правом на оплату проїзду. На власника незалежно від форми власності підприємства накладається обов'язок оплатити проїзд працівника до місця знаходження закладу освіти. Власник або уповноважений ним орган оплачує працівникам, які навчаються у закладах вищої освіти з вечірньою або заочною формами навчання, проїзд до місця знаходження закладу освіти і зворотно один раз на рік:

 • на настановні заняття
 • для виконання лабораторних робіт
 • складання заліків та іспитів
 • для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи)
 • для складання державних іспитів

Оплата провадиться у розмірі 50 відсотків вартості проїзду (ст. 219 КЗпП України). Треба зауважити, що в КЗпП України немає обмежень щодо виду транспорту та класу вагона.

Див. також