Проходження інтернатури випускниками медичних і фармацевтичних закладів освіти

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття "інтернатури"

Інтернатура (первинна спеціалізація) - форма післядипломної підготовки випускників за лікарськими та провізорськими спеціальностями.

Інтерн − особа, яка має ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медичного або фармацевтичного спрямування і навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури.

Вторинна лікарська спеціалізація - набуття лікарем спеціальності, не передбаченої для підготовки в інтернатурі;

Програма підготовки в інтернатурі - єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих закладами вищої освіти і базами стажування лікарів (провізорів)-інтернів з метою забезпечення набуття лікарями (провізорами)-інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста, та який ґрунтується на академічній доброчесності, медичній та фармацевтичній етиці та деонтології, доказовій медицині;

Завданням є підвищення рівня практичної та теоретичної підготовки лікарів(провізорів)-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом з метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст» або «провізор-спеціаліст» за відповідною спеціальністю.

Вимоги Наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізарську) спеціалізацію" № 1254 від 22.06.2021 року, поширюються на осіб, які вступають в інтернатуру з 2022 року.

Зарахування до інтернатури

Зарахування до інтернатури здійснюється наказом:

- Міністра охорони здоров’я України;

- керівника Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

- керівника закладу вищої освіти.

У наказі про зарахування до інтернатури зазначаються спеціальність інтернатури, заклад вищої освіти та база стажування лікарів-інтернів, відповідно до результатів рейтингового розподілу в інтернатуру. Направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі формується за результатами рейтингового розподілу.

База стажування лікарів-інтернів щороку до 01 березня поточного року подає заявку до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо кількості посад лікарів-інтернів з певних спеціальностей, які можуть проходити програму підготовки в інтернатурі на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів з певної спеціальності, за електронним підписом керівника бази стажування лікарів-інтернів відповідно до умов договору про відшкодування базі стажування лікарів-інтернів витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я.

Кількість посад за штатним розписом, яка заявлена базою стажування лікарів-інтернів та на які поточного року мають бути прийняті лікарі-інтерни, не може бути скорочена та замінена на інші посади.

Організація навчального процесу

Підготовка лікарів (провізорів)-інтернів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі програм підготовки в інтернатурі, та навчальних планів, затверджених Вченою радою закладу вищої освіти.

Примірні програми підготовки в інтернатурі розробляються групами експертів за спеціальностями та затверджуються МОЗ.

За період підготовки в інтернатурі лікарі (провізори)-інтерни повинні оволодіти відповідними компетенціями, знаннями та навичками, які визначені індивідуальним навчальним планом та програмою підготовки в інтернатурі.

Бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів - заклади охорони здоров’я державної, комунальної, приватної форми власності, заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління інших міністерств, в тому числі аптеки (для проходження програми підготовки в інтернатурі провізорами-інтернами), що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.
Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів повинні відповідати таким вимогам:
мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, для забезпечення навчання лікарів(провізорів)-інтернів згідно з навчальним планом і програмою підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;

 • бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства) ;
 • мати можливість надати лікарям(провізорам)-інтернам обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;
 • мати навчальні приміщення для лікарів(провізорів)-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;
 • мати необхідну кількість кураторів лікарів(провізорів)-інтернів;
 • мати можливість забезпечення лікарів(провізорів)-інтернів місцем проживання.

Атестація лікарів (провізорів)-інтернів

По закінченню строку підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», з відповідної спеціальності згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264.

По закінченню строку підготовки в інтернатурі провізори-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «провізор-спеціаліст», згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240.

До атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» («провізор-спеціаліст»), допускаються лікарі (провізори)-інтерни, які повністю виконали програму підготовки в інтернатурі і навчальний план, а також успішно склали тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3.

Виконання програми та навчального плану засвідчується заліковими відомостями, які подаються кафедрами закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, до деканату факультету (відділення) інтернатури не пізніше, як за тиждень до початку атестації.

Допуск лікарів (провізорів)-інтернів до проведення атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар(провізор)-спеціаліст» оформлюється наказом керівника закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів

Лікарі (провізори)-інтерни мають право пройти повторну атестацію для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар(провізор)-спеціаліст» один раз протягом трьох років, але не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання «лікар-спеціаліст» («провізор-спеціаліст»).

Відрахування з інтернатури

Відрахування з інтернатури, з можливістю повторного зарахування в інтернатуру, здійснюється:

 • за невиконання програми підготовки в інтернатурі та навчального плану;
 • за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку;
 • за пропуск занять без поважних причин, якщо лікарі (провізори)-інтерни пропустили більше третини занять в закладі вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів) ;
 • за порушення терміну початку навчання в інтернатурі, у разі, якщо лікар (провізор)-інтерн без поважних причин не з’явився своєчасно та не повідомив про це (з обов’язковим зазначенням поважної причини нез’явлення) заклад вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, та базу стажування лікарів (провізорів)-інтернів протягом 10 календарних днів з дати початку програми підготовки в інтернатурі;
 • за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), визначена непрацездатність лікаря (провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором)- інтерном;
 • у разі отримання листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • у разі виходу у відпустку для догляду за дитиною;
 • у зв’язку із завершенням підготовки за відповідною програмою підготовки в інтернатурі.

Відрахування з інтернатури здійснюється наказом Міністерства охорони здоров’я, керівника Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, за поданням керівника бази стажування.

Копія наказу про відрахування з інтернатури направляється до бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

Фінансове забезпечення інтернатури

Фінансування підготовки в інтернатурі для громадян України може відбуватися за кошти державного бюджету, кошти фізичних(юридичних) осіб та інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування підготовки в інтернатурі іноземців та осіб без громадянства відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Фінансування підготовки в інтернатурі випускників, які навчались в закладі вищої освіти за кошти державного бюджету та проходитимуть програму підготовки в інтернатурі в закладі охорони здоров’я приватної форми власності відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Державне замовлення на підготовку лікарів-інтернів, визначається щороку, з урахуванням кадрових потреб, сформованих на підставі заявок, які подають щороку до 1 березня поточного року Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до МОЗ, та обсягу бюджетних призначень передбачених на відповідний рік.

Права та обов'язки лікарів (провізорів)-інтернів

На лікарів (провізорів)-інтернів під час очної частини навчання на кафедрах поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, під час стажування - правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені для працівників даного закладу(установи) охорони здоров'я.
Лікарі(провізори)-інтерни мають право:

 • користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і допоміжними підрозділами бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів та закладу вищої або післядипломної освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів, в якому вони навчаються в інтернатурі;
 • брати участь у виробничих нарадах кафедр в частині обговорення питань удосконалення освітнього процесу та інших питань, пов’язаних з навчанням, побутом лікарів (провізорів)-інтернів;
 • здійснювати діяльність з відповідної спеціальності з прогресивним рівнем складності під час проходження програми інтернатури;
 • ініціювати зміну бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів, у разі, якщо невиконання програми інтернатури в інтернатурі за результатами проміжного контролю сталося з вини бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

Лікарі(провізори)-інтерни зобов'язані:

 1. набувати, поглиблювати і удосконалювати теоретичні знання, вміння і навички;
 2. у повному обсязі та своєчасно виконувати програму підготовки в інтернатурі та індивідуальний навчальний план;
 3. чітко дотримуватися інструкцій керівника та куратора лікарів (провізорів)-інтернів на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів, що стосуються діяльності лікарів (провізорів)-інтернів..

Зразки заяв та довідок

1. Повідомлення до направлення на роботу
2. Направлення на роботу. Додаток 3
3. Картка працевлаштування випускника
4. Довідка про надання можливості самостійного працевлаштування

Додатки

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3