Призов на військову службу офіцерів запасу у мирний час

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Загальне поняття військової служби і виконання військового обов'язку

Військова служба - це державна служба особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
Проходження військової служби здійснюється громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом.
Виконання військового обов’язку в запасі - дотримання військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби в особливий період.

Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями на особливий період, а в разі прийняття у випадках та порядку, визначених законом, відповідного рішення Президента України - і в мирний час, проводиться планомірна військова підготовка і забезпечується перебування в запасі та військовому резерві необхідної кількості військовонавчених громадян.

Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

Військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу включається до навчальних планів вищого навчального закладу як окрема навчальна дисципліна. Програми військової підготовки розробляються згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу та програм військової підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України.

Громадянам України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу.

У разі потреби вони за наказом Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу. Громадяни України, які не атестовані для присвоєння військового звання офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу і не пройшли строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням, за можливості, фаху, який вони здобули у вищому навчальному закладі, або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.

Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

Перелік вищих навчальних закладів, на базі яких здійснюється військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з відповідними центральними органами виконавчої влади. Військові навчальні підрозділи є структурними підрозділами таких вищих навчальних закладів. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію військових навчальних підрозділів приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

Порядок заміщення вакантних посад командування і науково-педагогічних працівників військового навчального підрозділу вищого навчального закладу для підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.

Під час навчальних зборів (стажування), передбачених програмами підготовки офіцерів запасу, на громадян України, які проходять таку підготовку, поширюються права та обов'язки, встановлені актами законодавства для військовозобов'язаних, призваних на збори.

Контроль за організацією військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу здійснює Міністерство оборони України.

Порядок призову на військову службу осіб офіцерського складу

Порядок призову і проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу встановлений наказом Міністерства оборони України від 10.04.2009 року № 170 “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”.

Особи офіцерського складу призиваються із запасу наказами Міністра оборони України по особовому складу і направляються, як правило, у розпорядження посадових осіб, які мають право призначити їх на посади.

Міністр оборони України одночасно з призовом на військову службу осіб офіцерського складу може призначати їх на відповідні посади.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки організовують:

 • відбір кандидатів;
 • медичний огляд кандидатів;
 • вивчення особистих якостей кандидатів.

Відбір кандидатів серед офіцерів запасу проводиться територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки згідно з визначеними для них завданнями. Офіцери запасу відбираються за прямими ВОС або за ВОС, за якими допускається призначення офіцера без додаткової підготовки та з додатковою підготовкою, за умови направлення на підготовку після призову згідно з Переліком військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, а також за ступенем вищої освіти «магістр» за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю та Переліком військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1190/21502.

Результати медичного огляду та аркуш вивчення особистих якостей кандидата долучаються до особової справи офіцера запасу.

Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки робить висновок про відповідність громадянина вимогам, установленим для осіб, які призиваються на військову службу осіб офіцерського складу, який відображається в аркуші вивчення особистих якостей (підписується керівником та завіряється гербовою печаткою), та приймає одне з таких рішень:

 • про звільнення від призову на військову службу осіб офіцерського складу (не підлягає призову);
 • про направлення до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо надання відстрочки;
 • про направлення до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо проведення поглибленого медичного огляду або професійного відбору;
 • про направлення до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу.

Термін направлення до комісії з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадян зазначається в повістці, яка видається під особистий підпис.

Організація відправлення офіцерів запасу та їх особових справ до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснюється територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Остаточне рішення щодо висновку керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки приймається комісією з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Громадянин, який відповідає вимогам щодо призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу, є кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

За результатами роботи комісія з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки може прийняти щодо офіцера запасу одне з таких рішень:

 • визнати кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;
 • має право на відстрочку до (число, місяць, рік);
 • від призову звільняється.

За результатами роботи комісії з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки складається протокол, що подається на затвердження керівнику обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Висновок комісії з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відображається в аркуші вивчення особистих якостей.

Витяги з протоколу засідання комісії з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки доводяться до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у семиденний термін. Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки доводиться до громадянина рішення щодо призову на військову службу та робиться відповідний запис у військовому квитку офіцера запасу.

За якість відбору громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, своєчасність подання необхідних документів та виконання завдань щодо обсягів призову на військову службу осіб офіцерського складу відповідають керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

На підставі списків кандидатів на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, послужних карток, копій паспортів і реєстраційних номерів облікової картки платника податків, що подаються з обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до Генерального штабу Збройних Сил України, готується проєкт наказу Міністра оборони України по особовому складу про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Після видання наказу по особовому складу про призов громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надсилається витяг із відповідного наказу по особовому складу. Обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки доводить цей наказ до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який забезпечує направлення офіцерів запасу до місця проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

Хто і як може бути призваний на військову службу осіб офіцерського складу

За рішенням Міністра оборони України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи:

 • віком до 43 років,
 • які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри),
 • мають вищу освіту (не нижче бакалавра),
 • яким присвоєне первинне офіцерське звання.

Призов відбувається на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок.

Після видання наказу Міністерства оборони України щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу запасу громадяни України, яким надійшла повістка територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зобов’язані прибути в пункт і в термін, зазначені в повістці. Офіцери запасу після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в п’ятиденний строк стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності на вимогу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки забезпечують своєчасне прибуття громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Після вручення повістки територіального центру комплектування та соціальної підтримки зміна місця військового обліку кандидатам до військової служби за призовом не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

 • переведення на роботу в іншу місцевість;
 • переїзд на нове місце проживання;
 • прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;
 • направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

Важливо! У разі неявки офіцера запасу без поважних причин за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки він несе відповідальність у порядку, встановленому законом.

Поважними причинами неприбуття офіцера запасу до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки в установлений строк, які підтверджені відповідними документами, є:

 • перешкода стихійного характеру, хвороба офіцера запасу або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
 • смерть його близького родича або близького родича його дружини.

Строк, на який можуть бути призвані офіцери запасу

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 10 квітня 2009 року № 170 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу складає 18 місяців.

Початком проходження громадянами військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день відправлення у військову частину з територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини.

Призов на військову службу офіцерів запасу здійснюється після обов’язкового проходження медичного огляду (Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України від 14.08.2008 року № 402). За результатами медичного огляду призову на військову службу підлягають особи, які придатні до військової служби за станом здоров’я.

Які існують підстави для відстрочки від призову на військову службу офіцерів запасу

За рішенням комісії з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відстрочка від призову на військову службу осіб офіцерського складу надається на підставах, визначених статтеюстаттею 17 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”, а саме:

 • за сімейними обставинами
 • за станом здоров'я
 • для здобуття освіти
 • для продовження професійної діяльності.

Офіцери запасу, яким надано відстрочку від призову на військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Офіцери запасу, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на військову службу осіб офіцерського складу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення, передбачених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", і не призвані з різних причин на військову службу у встановлені строки, можуть бути призвані на військову службу осіб офіцерського складу під час здійснення наступного призову.

Відстрочка від призову на військову службу офіцерам запасу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

 • вагітну дружину;
 • дружину з інвалідністю;
 • двох і більше дітей;
 • дитину з інвалідністю;
 • дитину віком до 3-х років або дитину старшу 3-х років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
 • непрацездатних батьків (чи одного з них), непрацездатних рідних або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних їх утримувати;
 • одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

Крім того, відстрочка від призову за сімейними обставинами, у разі бажання, може надаватися офіцерам запасу, які є особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відстрочка від призову офіцерів запасу за станом здоров’я

Відстрочка від призову офіцерів запасу за станом здоров'я надається на підставі рішення (тимчасово непридатний до військової служби), прийнятого за результатами медичного огляду. На підставі зазначеної причини відстрочка надається на строк до 1 року. Після спливу цього терміну офіцер запасу повторно проходить медичний огляд.

Відстрочка від призову офіцерів запасу для здобуття освіти

Відстрочка від призову офіцерів запасу на військову службу для здобуття освіти надається один раз за весь період навчання особам, які навчаються у:

 • ВНЗ з денною формою навчання (також під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня);
 • середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
 • інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Крім того, право на відстрочку від призову на військову службу для здобуття освіти також мають офіцери запасу, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Відстрочка від призову для здобуття освіти надається один раз за період навчання, тобто:

 • офіцери запасу, які відраховані з навчальних закладів за власним бажанням,невиконання навчального плану,порушення умов контракту недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову незалежно від їх повторного зарахування/поновлення.
 • офіцери запасу, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами право на надану відстрочку від призову не втрачають.

Відстрочка від призову офіцерів запасу для продовження професійної діяльності

Відстрочка від призову надається офіцерам запасу, які є:

 • педагогічними працівниками з повною вищою освітою, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
 • медичними працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
 • священнослужителями, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, - на час виконання обов’язків священнослужителя;
 • сільськими, селищними, міськими головам - на строк виконання ними цих повноважень;
 • особами, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
 • резервістами - на весь період служби у військовому резерві;
 • поліцейськими - на весь період їх служби.

Крім того, офіцерам запасу, яким оголошено підозру у вчиненні злочину або відносно яких справа розглядається судом, надається відстрочка від призову до прийняття відповідного рішення.

Підстави для звільнення від призову на військову службу офіцерів запасу

Від призову на військову службу в мирний час звільняються офіцери запасу, які:

 • визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
 • до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;
 • виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;
 • мали батька або мати, рідного брата або сестру, які загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;
 • до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

Права офіцерів за призовом

Під час проходження військової служби за призовом офіцери запасу виконують обов̓язки і користуються правами, пільгами та видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом (наказ Міністерства оборони України від 10 квітня 2009 року № 170 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України") .

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України).

Призвані із запасу особи офіцерського складу, які позитивно оцінюються, після шести місяців проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу за їх бажанням можуть продовжити військову службу за контрактом.

Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, звільняються з військової служби за підставами, передбаченими частиною третьою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Відповідно до Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 303/2014 «Про часткову мобілізацію», затвердженого встановленим порядком, оголошено часткову мобілізацію, у зв’язку з чим в Україні настав особливий період.

Вищий адміністративний суд України у постанові від 16 лютого 2015 року (справа № 800/582/14), проаналізував норми Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», та відповідно прийшов до висновку, що з 17 березня 2014 року діє особливий період.

Верховний Суд України, на звернення начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, підтримав позицію щодо дії наразі особливого періоду, відповідь від 13 липня 2018 року № 60-1543/0/2-18.