Працевлаштування випускників закладів вищої освіти

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Maryna.shapoval.

Нормативна база

 1. Конституція України
 2. Міжнародна Конвенція "Про скасування примусової праці" №105
 3. Закон України "Про вищу освіту"
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 "Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням"
 5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 грудня 1997 року № 367 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням"
 6. Указ Президента України від 23 січня 1996 року № 77/96 "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників навчальних закладів"

Основи працевлаштування випускників

Відповідно до статті 64 Закону України «Про вищу освіту», випускники закладів вищої освіти вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Заклади вищої освіти не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників.

Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками закладів вищої освіти права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.

Випускники вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових інститутів як підрозділів закладів вищої освіти з числа військовослужбовців (осіб начальницького складу) направляються для подальшого проходження служби відповідно до законодавства.

Випускникам вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснює моніторинг зайнятості випускників закладів вищої освіти. Знеособлені статистичні дані щодо зайнятості випускників закладів вищої освіти на ринку праці розміщуються в мережі Інтернет для вільного доступу у форматі, що дає змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами.

Обов’язок відпрацювання студентами, що навчаються за рахунок державних коштів

Відповідно до статті 64 Закону України "Про вищу освіту" держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками закладів вищої освіти права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.
Закон не містить умов про обов’язковість трирічного відпрацювання або відшкодування в установленому порядку до державного бюджету вартості навчання.

Обов’язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником порушує конституційне право громадянина на працю, що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується (стаття 43 Конституції України) та право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (стаття 53 Конституції України), суперечить зобов’язанню держави скасувати обов’язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку (стаття 1 Міжнародної Конвенції "Про скасування примусової праці" № 105, що ратифікована Законом України від 05.10.2000 № 2021-ІІІ).

Відповідно до основних положеннях Конституції України та галузевого Закону України "Про вишу освіту", будь-які матеріальні претензії до випускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, є неправомірними, оскільки не існує законних підстав, які б зобов’язали його відшкодувати до державного бюджету вартість навчання.

Раніше законодавством встановлювався обов'язок випускника відпрацювати у замовника не менше трьох років, однак така вимога втратила свою актуальність 07.06.2017 року з втратою чинності Порядком працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, завтердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992. Випускники які до вказаної дати підписали відповідні договори або були працевлаштовані за розподілом, повинні виконати умови угоди, нові положення закону, щодо звільнення від обов'язку відпрацювання, до них застосовуватися не можуть.

Винятки:

 • випускники вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових інститутів як підрозділів закладів вищої освіти з числа військовослужбовців (осіб начальницького складу) направляються для подальшого проходження служби відповідно до законодавства;
 • випускники вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Порядок працевлаштування випускників, які закінчили вищі навчальні заклади (далі - ВНЗ) за рахунок коштів відповідних юридичних та фізичних осіб, визначається угодами між ними.
Випускники, які закінчили ВНЗ за власний рахунок, мають право обирати місце працевлаштування за особистим бажанням.

Підстави для відпрацювання випускниками

Підставою для відпрацювання випускниками є угода, укладена між студентом і роботодавцем за результатами конкурсу відбору осіб для укладення угод.
Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець отримує право на першочергове зарахування до закладу вищої медичної і педагогічної освіти на навчання за державним або регіональним замовленням згідно з умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджуються МОН.
Випускник закладу вищої медичної і педагогічної освіти, який уклав угоду (далі - випускник) повинен у місячний строк після закінчення навчання у закладі вищої освіти прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді.

Право на відстрочення виконання зобов’язань щодо відпрацювання

Право на відстрочення виконання зобов’язань щодо відпрацювання мають випускники з числа:

 • призваних на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, військову службу за контрактом. Після закінчення служби випускник повинен у місячний строк прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді;
 • вагітних;
 • осіб, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку);
 • одиноких матерів або батьків, які мають дитину з інвалідністю.

Право на звільнення від зобов’язання щодо відпрацювання

Право на звільнення від зобов’язання щодо відпрацювання мають випускники:

 • які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період та отримали посвідчення учасника бойових дій;
 • яким після підписання угоди встановлена інвалідність I або II групи або інвалідність I або II групи встановлена дружині (чоловікові) випускника.

У разі коли умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають направлення їх до одного населеного пункту, їх місце роботи визначається за домовленістю з роботодавцями. Якщо при цьому сторони не дійшли згоди, одному з подружжя надається право розірвання угоди в односторонньому порядку.

Одноразова адресна грошова допомога деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів

Випускникам, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів

Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів, надається одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, у порядку визначеному Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2012 року № 390 "Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів".

Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю

Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, починаючи з 1 січня 2007 р. надається одноразова адресна грошова допомога в п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, в порядку визначеному наказом Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2019 року № 1588 "Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти".