Право подання клопотання на отримання громадянства визнаними біженцями та особами, які потребують додаткового захисту

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Категорія осіб, які мають право подавати документи щодо прийняття до громадянства України

Стаття 9 Закону України "Про громадянство України" (далі - Закон) визначає, що особи, яким надано статус біженця в Україні можуть за їхньою заявою бути прийняті до громадянства України за умови проживання на законних підставах на території України протягом трьох років на дату подання заяви про прийняття до громадянства України з моменту визнання біженцем або надання притулку в Україні, а для осіб без громадянства - останні три роки на дату подання такої заяви з моменту в’їзду в Україну або з моменту визнання особою без громадянства.

Безперервне проживання на території Україні - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України (абзаці одинадцятий статті 1 Закону).

Особи, які потребують додаткового захисту, не мають права клопотати про прийняття до громадянства України.

Куди звернутись

Заяви та інші документи з питань громадянства подаються особою, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, - до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем реєстрації особи (пункт 4 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, завтердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України" (далі - Порядок).

Перелік необхідних документів

Для прийняття до громадянства України особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні подає:

 • заяву про прийняття до громадянства України (в двох примірниках);
 • три фотокартки (розміром 35 x 45 мм);
 • один із таких докуметів:
 1. документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування - сертифікат про рівень володіння державною мовою, який видається Національною комісією зі стандартів державної мови за результатами іспиту (зазначена умова не поширюється на осіб з інвалідністю, пов’язаною з порушеннями зору, слуху, мовлення);
 2. документ, що підтверджує інвалідність, - для особи, яка має фізичні вади (сліпа, глуха, німа);
 • один із таких докуметів:
 1. декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;
 2. декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - для іноземців;
 • документи, що підтверджують надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а також факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з моменту надання їй таких статусу чи притулку (довідка територіального органу Державної міграційної служби України, копія посвідчення біженця, копія проїзного документа біженця) (пункт 46 Порядку).

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 срепня 2012 року № 715 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку" затверджено зразки документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України.

Вартість

За подання заяви про прийняття у громадянство України сплачується державне мито у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (8 грн. 50 коп.) (підпункт "ї" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито").

Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства

Територіальний підрозділ Державної міграційної служби України, до якого подано документи щодо прийняття особи до громадянства України перевіряє відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Якщо під час перевірки буде встановлено, що подані заявником документи не оформлені відповідно до вимог законодавства України, територіальний підрозділ Державної міграційної служби України не пізніш як у двотижневий строк з дня надходження документів повертає їх заявникові для усунення недоліків. Якщо заявник у двомісячний строк з дня повернення йому документів не усуває недоліки та не подає документи повторно, керівник територіального підрозділу Державної міграційної служби України приймає рішення про припинення провадження за цією заявою.

Подані заявником належно оформлені документи не пізніш як у двотижневий строк з дня їх надходження надсилаються до територіального органу Державної міграційної служби України (пункт 101 Порядку).

Територіальний орган Державної міграційної служби України, до якого подано документи, перевіряє:

 • відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України;
 • підтвердження документами виконання умов прийняття до громадянства України;
 • відсутність підстав, за наявності яких прийняття до громадянства України не допускається.

Якщо під час перевірки буде встановлено, що подані заявником документи не оформлені відповідно до вимог законодавства України, зазначені документи не пізніш як у двотижневий строк з дня їх надходження повертаються до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, до якого документи були подані заявником. Територіальний підрозділ Державної міграційної служби України не пізніш як у тижневий строк з дня повернення документів надсилає їх заявникові для усунення недоліків. Якщо заявник у двомісячний строк з дня повернення йому документів не усуває недоліки та не подає документи повторно, керівник територіального підрозділу Державної міграційної служби України приймає рішення про припинення провадження за цією заявою.

Територіальний орган Державної міграційної служби України надсилає подані документи до органів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України, які у межах своєї компетенції перевіряють (у тому числі в банках даних Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу) відсутність підстав, за наявності яких прийняття до громадянства України не допускається. Про результати перевірки органи Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України повідомляють територіальний орган Державної міграційної служби України не пізніш як у двомісячний строк з дня одержання документів.

Якщо документи оформлені належним чином і підтверджують виконання умов прийняття до громадянства України, а також відсутні підстави, за наявності яких прийняття до громадянства України не допускається, територіальний орган Державної міграційної служби України готує висновок про можливість задоволення клопотання заявника і не пізніш як у тримісячний строк з дня надходження документів надсилає цей висновок разом із поданими документами до Державної міграційної служби України.

У протилежному випадку територіальний орган Державної міграційної служби України готує висновок про відсутність підстав для задоволення клопотання заявника і не пізніш як у тримісячний строк з дня надходження документів надсилає цей висновок разом із поданими документами до Державної міграційної служби України (пункт 102 Порядку).

Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства Комісією при Президентові України з питань громадянства

Комісія при Президентові України з питань громадянства (далі - Комісія):

 • розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань;
 • повертає документи про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадянства України уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

Попереднє опрацювання та підготовка матеріалів з питань громадянства України на розгляд Комісії відповідним структурним підрозділом Офісу Президента України.

Якщо під час попереднього опрацювання та розгляду матеріалів з питань громадянства України буде встановлено, що подані заявником документи про прийняття до громадянства України чи про вихід із громадянства України або подання, затверджені Державною міграційною службою України чи Міністерством закордонних справ України, про втрату громадянства України та додані до них необхідні документи, або документи про припинення громадянства України за підставами, передбаченими міжнародними договорами України, не оформлені відповідно до вимог законодавства України та міжнародних договорів України з питань громадянства, такі заяви, подання та документи повертаються відповідним структурним підрозділом Офісу Президента України відповідно до Державної міграційної служби України чи Міністерства закордонних справ України для доопрацювання та усунення недоліків (пункт 110 Порядку).

За результатами розгляду Комісія приймає рішення про внесення пропозицій Президентові України щодо задоволення заяв про прийняття до громадянства України, про вихід з громадянства України, подань про втрату громадянства України та документів про припинення громадянства України за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

У разі прийняття Комісією рішення про відсутність підстав для задоволення Президентом України заяв про прийняття до громадянства України, про вихід із громадянства України, подань про втрату громадянства України, документів про припинення громадянства України за підставами, передбаченими міжнародними договорами України, Комісія повертає зазначені матеріали відповідно до Державної міграційної служби України чи Міністерства закордонних справ України разом із копією такого рішення.

Загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до громадянства Українине повинен перевищувати одного року з дня їх надходження. Загальний строк розгляду заяв про прийняття до громадянства України дітей, осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства не повинен перевищувати дев'яти місяців з дня їх надходження (пункт 112 Порядку).

Прийняття Президентом України рішень з питань громадянства України

Рішення про прийняття особи до громадянства України приймає Президент України шляхом видання указів Президента України (пункт 113 Порядку).

Рішення Президента України надсилається Державній міграційній службі України, Міністерству закордонних справ України та Центральній виборчій комісії. Після чого, Державна міграційна служба України надсилає повідомлення про прийняті Президентом України рішення через територіальний орган Державної міграційної служби України до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання осіб, щодо яких прийнято рішення.

Територіальні підрозділи Державної міграційної служби України, дипломатичні представництва чи консульські установи України у тижневий строк повідомляють у письмовій формі відповідну особу про прийняте Президентом України рішення.

Порядок виконання прийнятих рішень з питань громадянства

У разі прийняття щодо особи рішення про встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України або оформлення набуття громадянства України територіальний орган Державної міграційної служби України, дипломатичне представництво чи консульська установа України за місцем її проживання реєструють особу громадянином України (пункт 117 Порядку).

Підстави для відмови в прийнятті до громадянства України

Відповідно до статті 9 Закону України "Про громадянство України" до громадянства України не приймається особа, яка:

 • вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
 • засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
 • вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.
Підготовлено експертами ГО "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні