Правовий статус трудового колективу

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Зміст та поняття трудової правосуб’єктності трудового колективу

Трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Це структурно-цілісне соціально-трудове об'єднання, яке характеризується організаційною єдністю, спільними органами управління в особі власника чи уповноваженого ним органу, що діють в рамках конкретного підприємства.

Трудовий колектив утворюється з моменту виникнення трудових правовідносин між роботодавцем і працівниками. Зміст трудової правосуб’єктності трудового колективу – сукупність трудових прав, обов’язків та повноважень, якими наділяються трудові колективи відповідно до норм трудового законодавства та локальних правових актів.

Трудова правосуб’єктність трудового колективу – це визначена нормами трудового права правова властивість належно організованого колективу працівників через уповноважені органи (представників) мати чи здійснювати (набувати, виконувати) трудові повноваження, а також пов’язані з ними трудові права й обов’язки.

Трудова правосуб'єктність трудового колективу включає в себе:

 • правоздатність, тобто обумовлену соціально-економічним і правовим становищем властивість трудового колективу, яке полягає в здатності мати права;
 • дієздатність як юридичну можливість реалізовувати права і виконувати обов'язки;
 • правовий статус як єдину систему прав і обов'язків, встановлених нормами права, які виражають можливість і необхідність дій трудового колективу.

Стаття 245 Кодексу законів про працю України встановлює право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Трудова правосуб'єктність трудового колективу припиняється в разі звільнення усіх працівників або ліквідації роботодавця в порядку, передбаченому законодавством України.

Ознаки трудової правосуб’єктності трудового колективу

 • Зумовлена нормами трудового права;
 • Має похідний характер від правового становища працівника;
 • Має специфічні умови виникнення;
 • Керованість;
 • Є передумовою участі трудового колективу в трудових правовідносинах;
 • Передбачає здатність мати трудові повноваження, трудові права та обов’язки;
 • Є умовою виникнення соціально-партнерських правовідносин за участю трудового колективу;
 • Має допоміжно-забезпечувальний характер стосовно трудової правосуб’єктності працівників;
 • Припиняється з ліквідацією трудового колективу або роботодавця;
 • Втілює оз­на­ку де­мо­кра­тиз­му;
 • Наявність чітко окресленої структури взаємодій і визначеного кола обов'язків, прав і завдань.

Класифікація трудових колективів

Класифікація ТК
за формою власності за сферою діяльності за організаційно-правовою формою за рівнем у межах однієї організації за способом прийняття рішень за фактором часу за механізмом формування за складом за статусом за розміром за рівнем розвитку за типом організаційних зв'язків за об'єктом орієнтації: за стабільністю складу
 • державні підприємства, установи, організації;
 • приватні підприємства, установи, організації;
 • акціонерні товариства.
 • виробничі;
 • невиробничі
 • колективи юридичної особи-роботодавця;
 • колективи фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.
 • низові – бригади, відділи, ділянки;
 • працівники структурних підрозділів організації;
 • вся організація.
 • самостійні;
 • сумісні (з адміністрацією або органом місцевого самоврядування);
 • дорадчого характеру (коли адміністрація приймає рішення і у визначений строк ставить до відома про це трудовий колектив).
 • постійні;
 • тимчасові.
 • стихійно сформовані;
 • свідомо організовані.
 • гомогенні;
 • гетерогенні.
 • офіційні (формальні);
 • неофіційні (неформальні).
 • малі;
 • великі.
 • на стадії зародження;
 • на стадії зрілості;
 • на стадії старіння;
 • на стадії занепаду.
 • первинні;
 • вторинні.
 • орієнтовані на досягнення певної мети;
 • на реалізацію спільного інтересу;
 • на спілкування.
 • постійний;
 • змішаний.

Функції трудових колективів

Основна функція трудового колективу - виконання статутної мети.

Виховна функція - формування ціннісних орієнтацій.

Об'єднуюча - спрямована на підтримку цілісності трудового колективу.

Виробнича і технологічна функції пов'язані з необхідністю постійного здійснення господарської діяльності підприємства.

Організаційно-управлінська функція припускає залучення трудящих до системи громадського самоврядування, прищеплювання навичок, досвіду та інтересу до організаційної роботи.

Функція соціального контролю, що реалізується через оцінку поведінки членів колективу і санкціонування.

Відносини товариського співробітництва і взаємодопомоги.

Функція стимулювання ефективної трудової поведінки та відповідального ставлення до професійних обов'язків.

Задоволення потреб працівників як у виробничій, так і позавиробничій сфері.

Класифікація повноважень трудових колективів

Повноваження ТК
незалежно від його організаційно-правової форми
 • вирішує питання про необхідність укладання з адміністрацією колективного договору, розглядає і затверджує його проект;
 • розглядає і вирішує питання самоуправління трудового колективу згідно із статутом підприємства;
 • визначає перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг із фондів трудового колективу, матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці;
 • визначає і регулює форми і умови діяльності на підприємстві суспільних установ;
 • вирішує інші питання згідно із колективним договором.
державне підприємство, а також підприємство, 50 % майна якого належить державі або місцевій раді
 • розглядає та затверджує сумісно із засновниками зміни та доповнення до статуту підприємства;
 • разом із засновниками підприємства визначає умови найму керівника;
 • приймає рішення про виділення із складу підприємства одного або деяких структурних підрозділів для створення нового підприємства;
 • приймають участь у вирішенні питання про зміни форми власності підприємства згідно із чинним законодавством.
за участю власника чи уповноваженого ним органу
 • вирішення питань соціального розвитку;
 • поліпшення умов праці, життя і здоров’я членів трудового колективу;
 • гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їхніх сімей;
 • складання плану соціального розвитку підприємства на перспективу;
 • створення для всіх працівників на підприємстві безпечних і нешкідливих умов праці;
 • підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів;
 • за сприянням трудового колективу надання власником пільг працівникам –випускникам ПТУ, вищих навчальних закладів та працівникам, які навчаються без відриву від виробництва;
 • поліпшення умов праці жінок і підлітків;
 • можливе запровадження додаткових відпусток, скороченого робочого дня та системи заохочення сумлінно працюючим членам колективу.

Специфіка трудового колективу як органу самовряд­ного колективного суб'єкта трудового права в тому, що його повноваження реалізуються на широкій демокра­тичній основі.

Правовий статус будь-якого виду трудового колективу щодо його трудової правосуб'єктності визначається законами, а також статутом чи положенням, де закріплюються його повноваження й органи, що їх здійснюють.

Органи трудового колективу

Повноваження трудових колективів здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференцією) трудового колективу або їх виборними органами - радою трудового колективу та іншими відповідними органами.

1) Загальні збори (конференція) трудового колективу
 • вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу – основна форма реалізації колективом його повноважень;
 • обирають Раду трудового колективу (РТК) і заслуховують звіти про її діяльність;
 • наділяють професійні спілки правом представництва трудового колективу;
 • розглядають і затверджують проект колективного договору;
 • затверджують за поданням адміністрації правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • обирають представників до ради трудового колективу, установи;
 • приймають рішення про оголошення страйку;
 • інші питання згідно із колективним договором;

Порядок діяльності загальних зборів (конференції) трудового колективу:

 • загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються РТК у разі необхідності, але не менше ніж два рази на рік;
 • збори (конференція) вважаються правомочними, якщо в них приймають участь більше половини від загального, числа членів колективу (не менше 2/3 делегатів);
 • на розгляд зборів виносяться питання за ініціативою РТК, адміністрації, професійної спілки та інших суспільних організацій, окремих членів колективу.

Загальні збори трудового колективу є основною організаційною формою здійснення трудовими колективами своїх повноважень.

Конференція трудового колективу – це форма самоуправління, за якою трудовий колектив у зв’язку з багато чисельністю представляють не всі його члени, а лише делегати (в тому числі від цехів, відділень, представництв тощо). Порядок і склад делегацій визначаються радою трудового колективу (РТК).

2) Рада трудового колективу (РТК)

Рада трудового колективу (РТК) – виборний орган трудового колективу, склад, чисельність, строк діяльності і повноваження якого визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу;

Ознаки Ради трудового колективу:

 • як правило, повноваження РТК носять організаційний і контрольний характер по відношенню рішень, які приймаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу;
 • РТК здійснює повноваження трудового колективу за період між його загальними зборами (які скликаються у разі необхідності, але не менше ніж два рази на рік) і підзвітна загальним зборам;
 • член РТК не може бути переведений на іншу роботу, звільнений, до нього не може бути застосоване дисциплінарне стягнення за ініціативою власника або уповноваженого ним органу без згоди РТК;
 • рішення РТК, прийняті згідно із її повноваженнями, обов’язкові для адміністрації;
 • РТК обирається на строк до двох років таємним голосуванням на загальних зборах;
 • загальні збори визначають також її чисельність. Число представників адміністрації в раді трудового колективу не повинно перевищувати ¼ від загального складу;
 • на наступних виборах РТК оновлюється на 1/3 від свого складу.